Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za kolovoz 2018.

Objavljeno: 28.9.2018.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju kolovoza 2018. iznosila su 324,1 mlrd. kuna, odnosno 7,8 mlrd. kuna ili 2,5% više nego na kraju srpnja (Tablica 1.). Mjesečnom povećanju toga najšireg monetarnog agregata pridonio je sezonski rast neto inozemne aktive (NIA) monetarnog sustava, i to ponajviše neto inozemne imovine kreditnih institucija. S druge strane, neto domaća aktiva (NDA) sustava smanjila se tijekom kolovoza, ponajviše kao rezultat pada neto potraživanja od središnje države. Pritom su plasmani središnjoj državi stagnirali, dok su porasli depoziti države. Promatrano na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u kolovozu 2018. zadržao se na 5,2%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Promatraju li se sastavnice ukupnih likvidnih sredstava, godišnji rast novčane mase (M1) blago se usporio na 19,6%, dok je godišnji pad kvazinovca ublažen na 1,2%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene

Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija

Izvor: HNB

 

Ukupni su plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) tijekom kolovoza stagnirali (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 222,2 mlrd. kuna, dok se njihova godišnja stopa rasta blago ubrzala na 4,2% (na osnovi transakcija, Slika 2.). Pritom se nastavio ubrzavati godišnji rast plasmana stanovništvu, koji je na kraju kolovoza dosegnuo 6,0%, pri čemu dvije trećine tog povećanja izvire iz potražnje za gotovinskim nenamjenskim kreditima čiji se godišnji rast također ubrzao na 11,2%. Istovremeno je godišnji rast plasmana poduzećima ostao nepromijenjen te je iznosio 2,6% (Tablica 2.). Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u kolovozu iznosio 1,6%, bio je zamjetno manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima, uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s kolovozom 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije