Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za prosinac 2016.

Objavljeno: 2.2.2017.

Ukupna likvidna sredstva M4 (što je tzv. široka definicija novca) na kraju prosinca 2016. iznosila su 300,9 mlrd. kuna, što je za 2,4 mlrd. kuna ili 0,8% više nego na kraju studenoga. Time je godišnja stopa rasta M4 porasla na 4,7% (odnosno na 5,3% isključujući učinak promjene tečaja). Rast M4 također se ubrzao u odnosu na 2015. godinu kada je, isključujući učinak promjene tečaja, iznosio 5,0%. Pritom je godišnja stopa rasta M4 ostvarila maksimum tijekom turističke sezone. U strukturi M4 najizraženije se povećala novčana masa M1 (što je tzv. uska definicija novca), čija je stopa rasta na kraju 2016. dosegnula čak 18,1% (Slika 1.). Rast M4 bio je rezultat snažnog rasta neto inozemne aktive (14,7%) i stagnacije neto domaće aktive (–0,1%) monetarnih institucija.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

 

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) na kraju prosinca 2016. iznosili su 222,1 mlrd. kuna i bili su za 0,1 mlrd. kuna ili za 0,1% manji nego na kraju studenoga. Na godišnjoj razini ostvaren je porast na temelju transakcija od 1,1% (Slika 2.). Kretanje ukupnih plasmana bilo je zamjetno povoljnije u odnosu na nekoliko prethodnih godina. Kod sektora stanovništva u 2016. prvi je put nakon sedam godina zabilježeno povećanje plasmana od 0,5%, a snažniji rast ostvarili su i plasmani poduzećima koji su porasli za 3,1%. S druge strane, nominalno su plasmani na kraju 2016. bili za 3,4% manji u odnosu na kraj 2015., što odražava djelomični otpis kredita stanovništvu indeksiranih uz švicarski franak te prodaju loših plasmana banaka. U postupku konverzije kredita stanovništvu vezanih uz švicarski franak banke su u razdoblju od studenoga 2015. do prosinca 2016. ukupno otpisale 6,0 mlrd. kuna, a stanje tih kredita palo je s 21,7 mlrd. kuna prije konverzije na 1,6 mlrd. kuna na kraju 2016. godine. Prodaje loših plasmana banaka u prvih devet mjeseci iznosile su 4,2 mlrd. kuna, od čega se najveći dio odnosio na plasmane odobrene nefinancijskim poduzećima.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
Izvor: HNB

 

Tablica 2. Rast plasmana (osim središnje države) i glavnih sastavnica
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima, uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja i cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s prosincem 2016. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)

Druge monetarne financijske institucije