Jadranska banka d.d. Šibenik ide u sanaciju

Objavljeno: 9.10.2015.

U skladu s prijedlogom Savjeta Hrvatske narodne banke od 2. listopada o.g., Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) donijela je 8. listopada 2015., temeljem čl. 28. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, Odluku o otvaranju postupka sanacije Jadranske banke d.d. Šibenik. Ovoj Odluci prethodilo je usvajanje Sanacijskog plana od strane Savjeta Hrvatske narodne banke, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija i DAB-a. Otvaranjem postupka sanacije Jadranska banka d.d. Šibenik nastavlja s uobičajenim poslovanjem, pod vodstvom nove uprave koju imenuje DAB. Naime, usprkos neispunjavanju regulatornih zahtjeva za kapitalom, Jadranska banka d.d. Šibenik ima jaku i stabilnu likvidnost, kao i pristup dopunskoj likvidnosti kod HNB-a.

Sanacija Jadranske banke predložena je nakon što su ispunjeni uvjeti za njeno pokretanje prema Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Utvrđeno je postojanje javnog interesa za nastavak funkcioniranja banke u značaju njezinih ključnih funkcija, u prvom redu za dostupnost kreditiranja te platnih usluga građanima i gospodarskim subjektima u Šibensko-kninskoj županiji, kao i u zaštiti javnih sredstava. Od ukupnih depozita stanovništva i gospodarskih subjekata u županiji, 34,4% odnosi se na Jadransku banku, a čak pedeset posto ukupnih sredstava koje je cjelokupni bankarski sektor pozajmio trgovačkim društvima s područja ove županije dolazi iz Jadranske banke. U banci su krajem kolovoza ove godine građani imali otvoreno gotovo 25 tisuća računa za plaćanje, a njene poslovnice i bankomati čine 48% poslovnica svih banaka i 23 posto svih bankomata u županiji. S obzirom da zamjena tih usluga ne bi bila moguća u kratkom roku, zatvaranje poslovnica i bankomata banke ugrozilo bi dostupnost sredstava na računima, kao i platnih usluga građanima i gospodarskim subjektima, a time i nesmetano odvijanje gospodarske aktivnosti. Kada je riječ o zaštiti javnih sredstava, valja reći da bi u slučaju stečaja banke znatna sredstva mogla postati privremeno ili trajno nedostupna jedinicama lokalne i područne samouprave te pojedinim javnim poduzećima s područja Šibensko-kninske županije.