HNB predložio otvaranje stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d., Split

Objavljeno: 24.5.2016.

Savjet Hrvatske narodne banke donio je na sjednici održanoj 24. svibnja 2016. u 15:00 sati Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu u Splitu nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d., Split, 114. brigade 9.

         Odluka je donesena temeljem odredbi članka 265. točka 1. i 267. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015. ) i članka 28. stavka 6. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015.), te članka 42. stavka 3., točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 75/2008. i 54/2013.).  

         Navedeno je odlučeno nakon što je odlukom Savjeta HNB-a utvrđeno da Banka splitsko-dalmatinska d.d. propada, da dioničari nisu spremni ojačati kapital, a nije razumno očekivati da bi druge mjere privatnog sektora, mjere institucionalnog sustava zaštite, supervizorske mjere, supervizorske mjere u fazi rane intervencije ili smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala spriječile njenu propast u razumnom vremenskom razdoblju. Također, Savjet HNB-a je utvrdio da sanacija Banke splitsko-dalmatinske d.d. nije nužna u javnom interesu te da su ostvarena dva stečajna razloga iz članka 266. stavka 1. točke 1. i točke 2., a u vezi sa stavkom 2. točkama 3. i 4. Zakona o kreditnim institucijama, i to:

  • da postoje objektivne okolnosti na temelju kojih je utvrđeno da će imovina Banke splitsko-dalmatinske d.d. uskoro biti manja od njenih obveza, te
  • da za Banku splitsko-dalmatinsku d.d. postoje objektivne okolnosti na temelju kojih je utvrđeno da ta banka uskoro neće moći ispunjavati svoje dospjele obveze, a s obzirom da Banka ne ispunjava uvjete vezane uz regulatorni kapital te da je Hrvatska narodna banka u sklopu svojih supervizorskih ovlasti ocijenila da postoji vjerojatnost da Banka splitsko-dalmatinska d.d. neće biti sposobna ispunjavati svoje dospjele novčane obveze.

Hrvatska narodna banka u okviru svojih supervizorskih ovlasti izvršila je neposredni nadzor nad poslovanjem Banke splitsko-dalmatinske d.d. u razdoblju od 14. rujna 2014. godine do 7. listopada 2015. te utvrdila da je predmetna banka svojim radnjama postupila protivno Zakonu o kreditnim institucijama, te Uredbi (EU) br. 575/2013., i to u mjeri koja ugrožava njezinu stabilnost i održivost poslovanja. HNB je Rješenjem od 28. prosinca 2015. naložio izvršenje niza mjera s ciljem otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju, od kojih je najznačajnija povećanje regulatornog kapitala. S obzirom da Banka splitsko-dalmatinska d.d. nije ispunila supervizorske mjere, Savjet HNB-a postupio je sukladno svojim zakonskim obvezama, ocijenivši da su ispunjeni stečajni razlozi iz članka 266. stavka 1. točke 1. i točke 2., a u vezi sa stavkom 2. točkama 3. i 4. Zakona o kreditnim institucijama te je predložio pokretanje stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d. U svrhu provođenja te odluke guverner HNB-a donio je Rješenje o uvođenju posebne uprave koja će, do donošenja odluke suda o pokretanju stečajnog postupka preuzeti ovlasti uprave i nadzornog odbora kreditne institucije s ciljem očuvanja imovine Banke splitsko-dalmatinske d.d.

         Na kraju 2015. godine imovina Banke splitsko-dalmatinske iznosila je 454.941 tisuću kuna s tržišnim udjelom od 0,11 posto.

         Od trenutka donošenja navedene odluke Savjeta Hrvatske narodne banke do odluke Trgovačkog suda o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, kao zakonska posljedica, nastupaju privremene zabrane propisane odredbama članka 267. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama.

"Članak 267. stavak 2.

Odluka Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom ima sljedeće posljedice:

1) privremenu zabranu provedbe osnova za plaćanje na teret računa kreditne institucije i na teret računa klijenata te kreditne institucije prema zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima

2) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da obavlja plaćanja sa svih svojih računa za svoje potrebe i da prima uplate na svoje račune

3) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da pruža platne usluge za svoje klijente

4) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da obavlja isplate i prijenos s računa svojih klijenata."

U praksi to znači da se neće moći izvršavati uplate i isplate na i sa računa Banke splitsko-dalmatinske d.d. kao ni na i sa računa klijenata Banke splitsko-dalmatinske d.d., niti će se provoditi ovrha na računima Banke splitsko-dalmatinske d.d. uređena Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, bez obzira na vrstu osnove za plaćanje (zadužnice, rješenja o ovrsi i sl.). Posljedično, do dana donošenja odluke Trgovačkog suda o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, klijenti Banke splitsko-dalmatinske d.d. ne mogu dobiti isplatu sa svojih računa u Banci i ne može se obavljati prijenos na teret njihovih računa, a Banka ne smije više pružati platne usluge putem platnih kartica. Dužnici Banke splitsko-dalmatinske d.d. obvezni su nastaviti ispunjavati sve svoje obveze prema Banci gotovinskim uplatama u samoj Banci ili uplatama na transakcijski račun Banke otvoren u drugoj kreditnoj instituciji, o čemu će posebna uprava bez odgađanja obavijestiti javnost.

         Odluku o nedostupnosti depozita HNB će donijeti u propisanom roku i prema propisanoj proceduri, a koja će omogućiti aktiviranje sustava osiguranja depozita sukladno Zakonu o osiguranju depozita.