Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 8.11.2023.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

  2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Broj stanovnika (u mil.) a 4,174 4,125 4,088 4,065 4,048 3,879 3,854
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) b 47.331 49.516 51.933 54.784 50.477 58.244 66.943
BDP po stanovniku (u EUR) 11.339 12.005 12.704 13.476 12.471 15.015 17.486
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) 3,6 3,4 2,8 3,4 -8,5 13,1 6,2
Prosječna godišnja stopa inflacije - Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) -0,6 1,3 1,6 0,8 0,0 2,7 10,7
Prosječna godišnja stopa inflacije - Indeks potrošačkih cijena (IPC) -1,1 1,1 1,5 0,8 0,1 2,6 10,8
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c 1.056 1.719 931 1.576 -268 1.022 -1.064
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a) 2,2 3,5 1,8 2,9 -0,5 1,8 -1,6
Tekući i kapitalni račun platne bilance (u mil. EUR) c 1.747 2.179 1.605 2.480 807 2.429 657
Tekući i kapitalni račun platne bilance (u % BDP-a) 3,7 4,4 3,1 4,5 1,6 4,2 1,0
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) 47,0 49,7 50,2 51,5 41,5 50,0 60,2
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) 45,8 49,0 51,1 51,8 48,5 52,7 65,9
Inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 45.050 43.879 42.809 40.589 41.285 47.213 49.554
Inozemni dug (u % BDP-a) 95,2 88,6 82,4 74,1 81,8 81,1 74,0
Inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) 202,7 178,4 164,2 144,0 197,0 162,2 122,9
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d 35,7 33,1 27,1 37,8 35,3 21,7 16,9
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) 13.514 15.706 17.438 18.560 18.943 25.022 27.877
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) 7,5 7,8 7,9 7,8 9,3 9,8 7,6
Devizni tečaj za 31. prosinca (USD : 1 EUR) 1,0541 1,1993 1,1450 1,1234 1,2271 1,1326 1,0666
Prosječni devizni tečaj (USD : 1 EUR) 1,1069 1,1297 1,1810 1,1195 1,1422 1,1827 1,0530
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. EUR) e -490 311 -27 119 -3.688 -1.448 262
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e -1,0 0,6 -0,1 0,2 -7,3 -2,5 0,4
Dug opće države (u % BDP-a) e 79,7 76,5 73,2 71,0 86,9 78,3 68,8
Dugoročne kamatne stope (u % na godišnjoj razini)f 3,49 2,77 2,17 1,29 0,83 0,45 2,70
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) g 13,1 11,2 8,4 6,6 7,5 7,6 7,00
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) g 44,6 45,8 46,9 47,7 47,2 47,8 48,7

 

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2020. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Procjene broja stanovnika u 2021. i 2022. izračunane su na temelju podataka Popisa 2021. Podaci za 2022. su privremeni.

b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci koji se odnose na razdoblje prije 1. siječnja 2023. preračunani su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna). Podaci za 2020., 2021. i 2022. privremeni su. 

c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno sa prvim tromjesečjem 2023. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju ožujka 2023. 

d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja. 

e Fiskalni podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010. 

f Prosječan prinos na dugoročne državne obveznice s preostalim dospijećem od oko 10 godina

g Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; ESB; HNB