Dohodovna i cjenovna elastičnost hrvatske robne razmjene

Objavljeno: 3.1.2011.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 29
Autor Vida Bobić
Datum Prosinac 2010.
JEL F12, F14
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

modeliranje trgovine, dohodovna i cjenovna elastičnost, panel-podaci

Ovaj rad bavi se procjenom cjenovne i dohodovne elastičnosti hrvatske robne razmjene pomoću dezagregiranih podataka po djelatnostima za razdoblje od pristupanja Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u 2000. do 2007. godine. Funkcije izvozne i uvozne potražnje procjenjuju se za ukupnu robnu razmjenu i za nekoliko poduzoraka zemalja partnera, s kontrolama za druge potencijalne odrednice trgovinskih tokova, kao što su devizni tečaj, carine, priljevi inozemnih izravnih ulaganja i ponuda kredita pojedinim djelatnostima. S obzirom na dinamiku promatranih tokova i moguće probleme endogenosti modeli su procijenjeni primjenom Arellano-Bondove metode (1991.). Rezultati pokazuju da su i izvoz i uvoz relativno slabo osjetljivi na promjene cijena, dok su učinci dohotka izraženiji. Ti rezultati potvrđeni su u svim poduzorcima zemalja. Međutim, čini se da utjecaj drugih činitelja nije tako stabilan ni ujednačen za sve poduzorke zemalja.