Analiza poslovanja stambenih štedionica: Rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja stambenih štedionica

Objavljeno: 27.3.2006.
Publikacija Pregledi
Broj P - 23
Autor Mladen Mirko Tepuš
Datum Ožujak 2006.
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

stambeno financiranje, stambene štedionice, stambeni kredit, Hrvatska

Ugovorni model stambenog financiranja u obliku stambenih štedionica ustrojen je u Republici Hrvatskoj Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje iz 1997. godine, a od 1998. godine stambene štedionice dio su bankarskog sustava Republike Hrvatske. Daljnji razvoj stambenih štedionica, ali i njihov doprinos razvoju društva velikim će dijelom ovisiti o općem razumijevanju specifičnosti njihova poslovanja i uvažavanju obilježja nacionalnoga financijskoga i stambenog tržišta. Radi utvrđivanja i razumijevanja najnovijih trendova u poslovanju stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj, provedeno je istraživanje uz pomoć strukturiranog upitnika te terenskim anketiranjem svih četiriju postojećih stambenih štedionica na kraju 2004. godine. Nakon uvoda u prvom poglavlju, u drugom se ukratko obrazlaže nastanak i razvoj ugovornih modela stambenog financiranja u svijetu, zatim se u tre}em poglavlju daje prikaz razvoja ugovornog modela stambenog financiranja (stambenih štedionica) u Republici Hrvatskoj. U tom dijelu utvrđena su tri osnovna razdoblja razvoja ovog modela. U sljedećem, četvrtom poglavlju  prezentiraju se i tumače obrađeni podaci prikupljeni provedenim primarnim istraživanjem, a koji su, najvećim dijelom, jedinstveni podaci o poslovanju stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj (uglavnom nedostupni doma}oj stručnoj i široj javnosti) koji se odnose na sklapanje ugovora o stambenoj štednji, kreditnu aktivnost, predfinanciranje i međufinanciranje te državne poticaje. Na kraju rada navode se zaključci koji bi mogli pridonijeti objektivnijem vrednovanju iznesenog modela stambenog financiranja i biti korisni pri razmatranju mjera za daljnji razvoj ovog modela stambenog financiranja.