ESA 1995

Objavljeno: 29.4.2016.

Od travnja 2013. godine podaci u sklopu agregiranog statističkog izvješća sastavljaju se u skladu s ESA 1995 metodologijom.

Podaci se temelje na izvještajnom sustavu u skladu s Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju. Na osnovi prikupljenih podataka HNB obavlja agregiranje po sektorima i drugim kategorijama te zatim kompilira sva potrebna izvješća. Podacima su obuhvaćene banke, štedne banke i stambene štedionice.

Agregirano mjesečno i tromjesečno statističko izvješće odnosi se na nekonsolidirane podatke prije revizije, te godišnje podatke nakon revizije. Obrascima su obuhvaćeni račun dobiti i gubitka i bilanca stanja, te obrasci koji detaljnije opisuju pojedinu poziciju iz bilance stanja (krediti, depoziti, vrijednosni papiri...). U nekim obrascima postoji podjela na iznos ukupno, strane valute i kune uz valutnu klauzulu. U nekim obrascima podaci su prikazani prema izvornom roku dospijeća, preostalom roku dospijeća i prema mogućnosti promjene kamatne stope. U nekim obrascima prikazuje se valutna struktura imovine odnosno obveza.

U Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija nisu uključeni podaci banaka u likvidaciji.

Sve stavke bilance banaka u Agregiranom statističkom izvješću kreditnih institucija iskazuju se na neto načelu (tj. nakon umanjenja za iznos ispravaka vrijednosti). Iznimka od tog načina iskazivanja su obrasci Izvanbilančne stavke, Ročnost kredita i Dospjela nenaplaćena potraživanja.