Promjene u tablicama statističkog pregleda monetarne statistike

Objavljeno: 7.3.2023. Ažurirano: 10.3.2023.

Počevši od izvještajnog datuma 31. siječnja 2023. objavljene su nove tablice skupine A-D (aktivnosti monetarnih financijskih institucija) i skupine G (kamatne stope kreditnih institucija). Popis novih statističkih tablica nalazi se u Tablici 1. U nastavku je pregled važnih promjena:

  1. Po pitanju koncepta rezidentnosti, nakon ulaska u europodručje, rezidenti u tablicama A-D i G i nadalje su institucionalne jedinice iz RH, dok su jedinice iz europodručja i ostatka svijeta nerezidenti te se potraživanja i obveze prema njima iskazuju u bilančnim stavkama inozemne aktive i inozemne pasive. Izuzetak je Tablica A1, koja prikazuje doprinos RH monetarnim agregatima europodručja, pa se u njoj u rezidente uključuju i rezidenti europodručja (osim sektora središnje države).
  2. U Bilancu Hrvatske narodne banke (Tablica C1) uz statističke pozicije dodane su i određene pozicije iz računovodstvene bilance HNB-a (primjerice, pozicije vezane uz potraživanja i obveze prema Europskoj središnjoj banci) koje su definirane prema računovodstvenim Smjernicama.
  3. U tablicama D1 i B1 napravljene su važne konceptualne promjene. Bilanca drugih monetarnih financijskih institucija, Tablica D1, zasniva se na konceptu agregirane bilance svih sektora (potraživanja i obveze između drugih monetarnih financijskih institucija nisu netirana, za razliku od tih pozicija u Tablici D1, koja se objavljivala zaključno s prosincem 2022.). Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija, Tablica B1, iako prikazuje netirane pozicije iz Bilance Hrvatske narodne banke i Agregirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija, nije osnova za sastavljanje monetarnih agregata (kao što je to dosad bio slučaj).
  4. Uvođenjem eura smanjio se ukupni broj statističkih tablica skupina A-D i G zbog ukidanja analitičkih tablica koje razrađuju potraživanja i obveze monetarnih institucija na pozicije s valutnom klauzulom i bez nje, ali i zbog spajanja pojedinih tablica. Dodatno, ukinute su i tablice G, koje se odnose na devizne pozicije, s obzirom na to da se nova statistika kamatnih stopa odnosi samo na domaću valutu (euro). Prikaz tablica koje se ukidaju ili spajaju od 1. siječnja 2023. nalazi se u Tablici 2.
  5. Također, u sklopu novih tablica D objavljeni su i povijesni podaci (u prvoj fazi objave od siječnja 2020. godine), pri čemu se u tim povijesnim podacima euro tretira kao "domaća valuta", tj. objedinjene su odgovarajuće kunske i eurske pozicije (uključujući i kunske pozicije s eurskom valutnom klauzulom). Dakle, vrijednosti u novim tablicama iskazane su u eurima, a u tablicama gdje postoji podjela na "domaću" i "stranu valutu", domaća valuta u razdoblju do 31. prosinca 2022. uključuje kune, eure i kune s valutnom klauzulom u euru, a od 31. siječnja 2023. samo euro. Povijesni podaci objavljeni u sklopu novih tablica G, od prosinca 2011., privremeno su izračunati na osnovi različitih metodologija ovisno o vrsti pondera, instrumenta i protustranke, Za pozicije koje ne sadržavaju napomenu povijesni podaci izračunati su spajanjem kunskih pozicija s valutnom klauzulom i bez nje te deviznih pozicija (odnosno spajanjem starih tablica A, B i C), dok je za ostale pozicije pojašnjen izračun povijesnih podataka u svakoj tablici. Također, tablice C1 i B1 trenutno nemaju povijesne serije, ponajviše radi prelaska na drugi izvor podataka za izradu Bilance Hrvatske narodne banke od 1. siječnja 2023. Uz navedeno, u prvoj fazi objave novih tablica neće biti izračunate transakcije u tablicama D1 i D5.

Tablica 1. Popis novih statističkih tablica od A do D i G

A1: Doprinos Republike Hrvatske monetarnim agregatima europodručja

B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

B2: Broj drugih monetarnih financijskih institucija obuhvaćenih monetarnom statistikom

C1: Bilanca Hrvatske narodne banke

D1: Agregirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija

D2: Inozemna aktiva drugih monetarnih financijskih institucija

D3: Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od opće države i ostalih rezidentnih sektora

D5: Krediti drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima

D5b: Krediti drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima i prema izvornom dospijeću

D5c: Krediti drugih monetarnih financijskih institucija kućanstvima prema namjeni i valuti

D5e: Krediti drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema veličini nefinancijskog društva

D6: NOVO: Ukupno depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima i valuti

D7: NOVO: Prekonoćni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima i valuti

D8: NOVO: Depoziti s ugovorenim dospijećem kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima, valuti i dospijeću

D10: Inozemna pasiva drugih monetarnih financijskih institucija

D11: Depoziti središnje države kod drugih monetarnih financijskih institucija

G1: Kamatne stope kreditnih institucija na depozite u domaćoj valuti (novi poslovi)

G2: Kamatne stope kreditnih institucija na kredite kućanstvima u domaćoj valuti (novi poslovi)

G3: Kamatne stope kreditnih institucija na kredite nefinancijskim društvima u domaćoj valuti (novi poslovi)

G5: Kamatne stope kreditnih institucija na depozite i kredite u domaćoj valuti (stanja)

G6: Kamatne stope kreditnih institucija na depozite i kredite u domaćoj valuti po izvornom dospijeću (novi poslovi)

Tablica 2. Popis tablica koje su ukinute ili se spajaju od 1. siječnja 2023.

D3a: Devizna potraživanja i kunska potraživanja s valutnom klauzulom drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnosti

Ukinuta

D4: Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektora

Podaci uključeni u novu tablicu D3

D4a: Devizna potraživanja i kunska potraživanja s valutnom klauzulom drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektora

Ukinuta

D5a: Distribucija deviznih kredita i kunskih kredita s valutnom klauzulom drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima

Ukinuta

D5d: Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema namjeni i valutnoj strukturi

Podaci uključeni u novu tablicu D5e

D6: Depozitni novac kod drugih monetarnih financijskih institucija

Podaci preraspoređeni u nove tablice D6-D8

D7: Kunski depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija

Podaci preraspoređeni u nove tablice D6-D8

D8: Devizni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija

Podaci preraspoređeni u nove tablice D6-D8

D8a: Valutna struktura oročenih depozita kućanstava i nefinancijskih društava

Ukinuta

D8b: Ročna struktura oročenih depozita po sektorima

Podaci uključeni u novu tablicu D8

D9: Obveznice i instrumenti tržišta novca

Podaci preraspoređeni u nove tablice D8 i D1

D12: Ograničeni i blokirani depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija

Podaci uključeni u novu tablicu D7

G1b: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite s valutnom klauzulom (novi poslovi)

Podaci uključeni u novu tablicu G1

G1c: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite (novi poslovi)

Podaci uključeni u novu tablicu G1

G2b:. Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima s valutnom klauzulom (novi poslovi)

Podaci uključeni u novu tablicu G2

G2c: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite kućanstvima (novi poslovi)

Podaci uključeni u novu tablicu G2

G3b: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima s valutnom klauzulom (novi poslovi)

Podaci uključeni u novu tablicu G3

G3c: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite nefinancijskim društvima (novi poslovi)

Podaci uključeni u novu tablicu G3

G4: Efektivne kamatne stope kreditnih institucija za odabrane kredite (novi poslovi)

Podaci preraspoređeni u nove tablice G2 i G3

G5b: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (stanja)

Podaci uključeni u novu tablicu G5

G5c: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (stanja)

Podaci uključeni u novu tablicu G5

G6b: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (novi poslovi)

Podaci uključeni u novu tablicu G6

G6c: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (novi poslovi)

Podaci uključeni u novu tablicu G6

G7a: Kamatne stope ostvarene u trgovini depozitima na međubankovnom tržištu

Ukinuta

Dodatno, zaključno s podacima za prosinac 2022. prestaje objava sljedećih tablica:

F1: Aktivne kamatne stope HNB-a

F2: Pasivne kamatne stope HNB-a

F3: Obvezne pričuve banaka

F4: Indikatori likvidnosti banaka

H7: Međunarodne pričuve HNB-a i devizne pričuve banaka

Sve tablice koje prestaju s objavom premještene su u arhivu.