Promjena u objavi podataka o kvaliteti kredita

Objavljeno: 2.12.2019.

Promjena u objavi podataka o kvaliteti kredita – nova tablica SP8 Kvaliteta kredita

Hrvatska narodna banka započinje s objavom odabranih podataka o kvaliteti kredita u novoj tablici SP8 Kvaliteta kredita, koja će se prikazivati tromjesečno u sklopu tablica pokazatelja poslovanja kreditnih institucija.

Naime, od 30. lipnja 2019. za potrebe supervizije prestala se pratiti raščlamba kvalitete kredita po nacionalnoj metodologiji, a umjesto toga primjenjuje se metodologija koju upotrebljava Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i koja je zajednička za cijelu Europsku uniju. Izmijenjena metodologija zasniva se na podacima iz sustava kojim je obuhvaćeno financijsko izvješćivanje kreditnih institucija (engl. FINREP, Financial Reporting Framework).

Tablica SP8 Kvaliteta kredita sadržava seriju podataka o kvaliteti kreditne izloženosti počevši od 30. lipnja 2016., otkada su kreditne institucije u Republici Hrvatskoj obvezne dostavljati nekonsolidirane izvještaje u sklopu FINREP-a.

Nova tablica zamijenit će tablice SP3 Kvaliteta kredita po sektorima i SP4 Kvaliteta kredita po valutama, koje su sadržavale tromjesečnu seriju podataka od 2008. odnosno od 2010. godine. Podaci prikazivani u tablicama temeljili su se na metodologiji praćenja kvalitete kredita zasnovanoj na klasifikaciji izloženosti u rizične skupine. Zbog suštinskih i terminoloških promjena usporedivost je podataka u novoj tablici s prije objavljivanim podacima ograničena.

U tablici SP8 Kvaliteta kredita nastojao se u najvećoj mogućoj mjeri zadržati opseg podataka koji su bili objavljivani u tablici SP3 Kvaliteta kredita po sektorima, a FINREP izvještaji bili su izvor podataka. Iznimno, zbog oskudnijih raščlamba kredita kućanstvima u FINREP-u u odnosu na izvještajne slogove koje banke dostavljaju u skladu s Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju, izvještajni slogovi i nadalje su zadržani kao izvor podataka za kvalitetu odabranih vrsta kredita kućanstvima, pri čemu se primjenjuju pravila sastavljanja podataka u najvećoj mogućoj mjeri usklađena s pravilima iz FINREP-a.

Tablica SP4 Kvaliteta kredita po valutama više se neće ažurirati jer raščlamba izloženosti po valutama u FINREP-u nije podržana.

Svi pojmovi iz tablice SP8 terminološki su usklađeni s FINREP-om. Ključne suštinske promjene jesu prošireni obuhvat kredita za depozite i predujmove, uključivanje podataka o nerezidentima u pripadajuće sektore te iskazivanje iznosa s obračunatim kamatama.

Podaci u tablici raščlanjeni su u četiri kategorije:

 1. Krediti
 2. Neprihodujući krediti
 3. Akumulirana umanjenja vrijednosti neprihodujućih kredita
 4. Udio neprihodujućih kredita u ukupnim kreditima.

Svaka kategorija podataka raščlanjena je na sektore, odabrane djelatnosti unutar sektora nefinancijskih društava i odabrane vrste kredita stanovništvu:

 1. Središnje banke
 2. Opće države
 3. Kreditne institucije
 4. Ostala financijska društva
 5. Nefinancijska društva
   • Od toga: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
   • Od toga: Prerađivačka industrija
   • Od toga: Građevinarstvo
   • Od toga: Trgovina na veliko i malo
   • Od toga: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
   • Od toga: Poslovanje nekretninama
   • Od toga: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 6. Kućanstva
   • Od toga: Stambeni krediti
   • Od toga: Gotovinski nenamjenski krediti
   • Od toga: Prekoračenja po transakcijskim računima.

U nastavku su navedena obrazloženja pojedinih promjena u tablici SP8 u odnosu na tablicu SP3:

SP3 Kvaliteta kredita po sektorima podaci do 30. 6. 2019. SP8 Kvaliteta kredita podaci od 30. 6. 2016.
KATEGORIJE
Krediti Krediti
Odnosi se na sve vrste kredita (instrumente od A0207 do A0210, od A0212 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306). Odnosi se na kredite i predujmove, odnosno dužničke instrumente koje drži institucija i koji nisu vrijednosni papiri (Prilog V. točka 32.). Obuhvat je proširen za plasirane depozite i predujmove koji nisu krediti (privremene stavke i prijelazne stavke).
Odnosi se na bruto iznos, kamate isključene. Odnosi se na bruto iznos, kamate uključene.
Izvor: izvještajni slogovi. Izvor: FINREP.
Umanjenja vrijednosti kredita raspoređenih u rizične skupine B i C Akumulirana umanjenja vrijednosti neprihodujućih kredita
Odnosi se na umanjenja vrijednosti kredita raspoređenih u rizične skupine B i C, u skladu s Odlukom o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka. Odnosi se na kumulativni iznos gubitaka zbog umanjenja vrijednosti za dužničke instrumente mjerene po amortiziranom trošku, a za dužničke instrumente mjerene po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit odnosi se na zbroj očekivanih kreditnih gubitaka i njihovih promjena priznatih kao smanjenje fer vrijednosti nakon početnog priznavanja (Prilog V. točke 70.(a) i 70.(b)). FINREP izvještaji ne podržavaju podatak o akumuliranim umanjenjima vrijednosti neprihodujućih kredita i predujmova djelatnostima unutar sektora nefinancijskih društava, stoga taj podatak nije sadržan u tablici.
Izvor: izvještajni slogovi. Izvor: FINREP.
Krediti raspoređeni u rizične skupine B i C Neprihodujući krediti
Odnosi se na iznose kredita raspoređenih u rizične skupine B i C, u skladu s Odlukom o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka. Odnosi se na neprihodujuće kredite i predujmove koji ispunjavaju bilo koji od sljedećih kriterija: (a) značajne izloženosti koje su dospjele više od 90 dana; (b) ocjenjuje se da nije vjerojatno da će dužnik u cijelosti otplatiti svoje kreditne obveze bez realizacije naplate iz kolaterala, neovisno o postojanju dospjelih iznosa ili broju dana od dospijeća (Prilog V. točka 213.).
Izvor: izvještajni slogovi. Izvor: FINREP.
Dospjela potraživanja po kreditima  
Izvor: izvještajni slogovi. Podaci se više ne prikazuju.
Udio kredita raspoređenih u rizične skupine B i C u ukupnim kreditima Udio neprihodujućih kredita u ukupnim kreditima
Odnosi se na udio kredita raspoređenih u rizične skupine B i C, u skladu s Odlukom o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka, u ukupnim kreditima. Jednak je definiciji udjela neprihodujućih kredita u ukupnim kreditima prema metodologiji Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).
Izvor: izračun. Izvor: FINREP, izračun.
RAŠČLAMBE – Sektori
Prikazani su podaci za tri odabrana sektora (domaće protustranke), a preostali sektori prikazani su zbirno:
 1. Opća država
 2. Nefinancijska društva
 3. Stanovništvo
 4. Ostali sektori.
Nerezidenti su u cijelosti uključeni u Ostale sektore.
Prikazani su podaci za sve sektore druge ugovorne strane (Prilog V. točka 42.):
 1. Središnje banke
 2. Opće države
 3. Kreditne institucije
 4. Ostala financijska društva
 5. Nefinancijska društva
 6. Kućanstva.
Inozemne protustranke uključene su u svaki pripadajući sektor.
Izvor: izvještajni slogovi. Izvor: FINREP.
RAŠČLAMBE – Djelatnosti unutar sektora nefinancijskih društava
Prikazani su podaci za deset djelatnosti i zbirni podatak za ostale djelatnosti:
 1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 2. Rudarstvo i vađenje
 3. Prerađivačka industrija
 4. Građevinarstvo
 5. Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
 6. Prijevoz i skladištenje
 7. Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
 8. Informacije i komunikacije
 9. Poslovanje nekretninama
 10. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 11. Ostale djelatnosti.
Prikazani su podaci za one djelatnosti čiji je prosječan udio u ukupnim kreditima i predujmovima nefinancijskim društvima u razdoblju od 30. 6. 2016. do 30. 6. 2019. prelazio pet posto (sedam djelatnosti):
 1. Od toga: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 2. Od toga: Prerađivačka industrija
 3. Od toga: Građevinarstvo
 4. Od toga: Trgovina na veliko i malo
 5. Od toga: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
 6. Od toga: Poslovanje nekretninama
 7. Od toga: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti.
Ne prikazuju se zbirni podaci za preostale djelatnosti.
Izvor: izvještajni slogovi Izvor: FINREP.
RAŠČLAMBE – Vrste kredita kućanstvima
Prikazani su podaci za sedam vrsta kredita stanovništvu i zbirni podatak za ostale kredite:
 1. Stambeni krediti
 2. Hipotekarni krediti
 3. Krediti za kupnju automobila
 4. Krediti po kreditnim karticama
 5. Prekoračenja po transakcijskim računima
 6. Gotovinski nenamjenski krediti
 7. Krediti za investicije
 8. Ostali krediti stanovništvu.
Prikazani su podaci za one vrste kredita čiji je prosječan udio u ukupnim kreditima i predujmovima kućanstvima u razdoblju od 30. 6. 2016. do 30. 6. 2019. prelazio pet posto (tri vrste kredita):
 1. Od toga: Stambeni krediti
 2. Od toga: Gotovinski nenamjenski krediti
 3. Od toga: Prekoračenja po transakcijskim računima.
Ne prikazuju se zbirni podaci za preostale vrste kredita.
Izvor: izvještajni slogovi. Izvor: izvještajni slogovi.