Nacrt Odluke o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5)

Objavljeno: 15.6.2022.

Nacrtom Odluke o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5) (u nastavku teksta: Odluka) stavlja se izvan snage uzajamna primjena mjere makrobonitetne politike koju je donijelo odgovarajuće tijelo Belgije. Navedena mjera više nije na snazi u zemlji donošenja. Također, Odlukom se izvršava usklađivanje s Preporukom Europskog odbora za sistemske rizike od 30. ožujka 2022. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2022/3) prema kojoj se navedena mjera više ne nalazi na popisu mjera koje su preporučene za uzajamno priznanje u drugim državama članicama. Pozivamo vas da primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave dostavite na e-adresu mpmjere@hnb.hr do 14. srpnja 2022. s naznakom da je riječ o komentarima na Odluku o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5). Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Predloženo je da navedena Odluka stupi na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Nacrt Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija

Objavljeno: 2.6.2022.

Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija ("Narodne novine", br. 78/2014 i 67/2015.) zamjenjuje se novom Odlukom o planovima oporavka kreditnih institucija (u daljnjem u tekstu: Nacrt Odluke) zbog prijenosa odredbi Smjernica Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo o pokazateljima plana oporavka (EBA/GL/2021/11) od 9. studenoga 2021.

Nacrtom Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija predlažu se dopune odredbi u dijelu identifikacije minimalnih kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja koje kreditne institucije trebaju uključiti u svoje planove oporavka, utvrđivanje referentnih vrijednosti pokazatelja te dinamike izvješćivanja o prekoračenju pragova pokazatelja plana oporavka, osobito u krizi.

Isto tako prilog važeće Odluke o planovima oporavka više ne bi bio sastavni dio Odluke, nego se isti popratno objavljuje uz Odluka kako bi se kreditnim institucijama olakšala dostava podataka koju su dužne dostaviti za potrebe Odluke.

Slijedom navedenoga pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu: bonitetnaregulativa@hnb.hr do 1. srpnja 2022., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija.

Nakon isteka roka za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Hrvatska narodna banka će razmotriti sve zaprimljene primjedbe i prijedloge te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.