Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Objavljeno: 15.4.2024.

Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ("Narodne novine" br. 25/2018. i 139/2022.) mijenja se zbog usklađivanja s procedurama i informatičkom tehnologijom koju Europska središnja banka koristi u postupku procjene primjerenosti i financijskog stanja stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji. Predložene izmjene odnose se na omogućavanje podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (dalje u tekstu: Zahtjev) elektroničkim putem za to predviđenog posebnog informacijskog sustava Europske središnje banke (IMAS portal) te se u tu svrhu predlaže da pri podnošenju Zahtjeva putem navedenog informacijskog sustava isti mora sadržavati kvalificirani elektronički potpis. Nadalje, ukidaju se dosadašnji Prilozi 1., 2. i 3. Odluke koji predstavljaju obrasce koji su se do sada koristili pri podnošenju Zahtjeva budući da se mijenja način njegove dostave. Izmjene se također odnose na sadržajno usklađivanje informacija i dokumentacije koju Zahtjev sadrži prema dosadašnjoj Odluci s informacijama i dokumentacijom koja se podnosi putem navedenog posebnog informacijskog sustava Europske središnje banke.

Preciziraju se odredbe o procjeni čestitosti stjecatelja budući da Hrvatska narodna banka pri navedenoj procjeni uzima u obzir čestitost svih dioničara ili imatelja udjela stjecatelja koji je pravna osoba, člana uprave stjecatelja koji je pravna osoba, pravne osobe nad kojom stjecatelj pravna osoba ima kontrolu, pravne osobe u kojoj vodi ili je vodio poslove ili nad kojima ima kontrolu stjecatelj koji je fizička osoba, suradnika stjecatelja, povezanih osoba sa stjecateljem i osoba koje imaju poslovne veze sa stjecateljem. Dodana je i odredba koja ovlašćuje Hrvatsku narodnu banku da pri provedbi čestitosti stjecatelja zatraži od prethodno navedenih osoba očitovanje o činjenicama i okolnostima koje mogu imati utjecaj na njihovu čestitost. Manje izmjene predlažu se i u pojmovima.

Predlaže se da Odluka stupi na snagu 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Slijedom navedenoga pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (dalje u tekstu: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke) dostavite u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koje će trajati do 15. svibnja 2024.

Primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke dostavite na adresu elektroničke pošte bonitetnaregulativa@hnb.hr do 15. svibnja 2024., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke.
Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o izmjeni Odluke o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama

Objavljeno: 5.4.2024.

Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama skraćuje se rok dostave izvješća o podacima o stjecanju nekretnine i o podacima o primljenoj zaštiti nekretnine (slogovi 11 i 12) na 20 radnih dana (umjesto 50 radnih dana). Ovim skraćenjem roka usklađuje se rok dostave s ostalim mjesečnim slogovima (02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 i 10) radi potrebe analize podataka jer podaci su međusobno povezani.

Pozivamo javnost da primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja s javnošću o nacrtu propisa dostavi na e-adresu ana.credit@hnb.hr do 6. svibnja 2024. Nakon isteka savjetovanja s javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom savjetovanja s javnošću i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija

Objavljeno: 2.4.2024.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija provodi se nekoliko bitnih izmjena u supervizijskom izvještajnom okviru za kreditne institucije.

Prvo, predlaže se ukidanje kompleta izvještaja o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi pozicija kojima se ne trguje. Naime, prema prijedlogu Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo, od rujna 2024. izvještaji o tom riziku postat će sastavni dio zajedničkoga izvještajnog okvira za kreditne institucije u EU-u, što omogućuje ukidanje nacionalnih specifičnih izvještaja. HNB predlaže da se posljednji izvještaji o tom riziku u skladu s Odlukom dostave sa stanjem na kraju 2024. godine.

Drugo, provodi se promjena informatičkih rješenja za dostavu izvještaja koji su sastavni dio zajedničkoga izvještajnog okvira u EU-u. Trenutačno se izvještaji zaprimaju u formatu XML, koji tehnički razrađuje HNB. Međutim, HNB tako zaprimljene izvještaje potom prevodi u format XBRL i prosljeđuje Europskoj središnjoj banci (ESB), a posredno i Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA), jer ta tijela zahtijevaju dostavu izvještaja upravo u tom formatu.

HNB se već neko vrijeme suočava s izazovima trenutačnoga tehničkog rješenja, a koji proizlaze iz konverzije formata. Svaka promjena u zajedničkom izvještajnom okviru u EU-u (tzv. verzije EBA-ine izvještajne taksonomije) podrazumijeva da HNB mora doraditi tehničke parametre za format XML, koji potom omogućavaju sastavljanje izvještaja u formatu XBRL. Prilagodba konverzije svakoj novoj taksonomiji tehnički je zahtjevan posao, posao koji je podložan operativnom riziku i posao koji dovodi do vremenskog odmaka u tehničkoj implementaciji (jer se ne upotrebljava čista EBA-ina tehnička definicija). Dodatno, format XML u trenutačnoj definiciji ne sadržava neke elemente bitne za izvještavanje – kao što su npr. razlikovanje praznih obrazaca od onih koje institucija nije obvezna poslati, razlikovanje polja na kojima institucija šalje nule od polja koja bi trebala biti prazna i sl. – a nužni su za ispravno generiranje XBRL-a. K tome, nove verzije EBA-ine taksonomije uvode kompleksnije tehničke elemente, što HNB-ovi ulazni parametri u XML-u trenutačno ne podržavaju.

HNB-ova je procjena da bi eventualna prilagodba odnosno nadogradnja formata XML, koja bi bila nužna kako bi se podržali svi zahtjevi vezani uz generiranje ispravnog izvještaja XBRL, bila intenzivan zahvat ograničenog roka trajanja s obzirom na kontinuirani razvoj izvještaja XBRL.

Bitno je napomenuti i da tržište informatičkih rješenja izgleda bitno drugačije nego prije deset godina, kada je HNB donio odluku o primjeni formata XML. Trenutačno na tržištu postoje razni alati za generiranje i validiranje formata XBRL, kojima banke mogu novo rješenje implementirati uz troškove koji su drastično niži nego 2014. godine. HNB-ova je procjena da će prijelaz na novi format kratkoročno dovesti do određenih troškova implementacije, ali da će ih dugoročno smanjiti jednostavnijom, transparentnijom i pouzdanijom pripremom izvještaja. Naime, kreditne su institucije upoznate s formom obrazaca, koji se mogu pretvoriti u format XBRL, pri čemu im taj format omogućuje da samostalno provjere logičku ispravnost ispunjenih obrazaca prije slanja, što bi omogućilo dodatnu kontrolu i smanjilo potrebu za slanjem više verzija pojedinih izvještaja (za razliku od kreiranja datoteke u formatu XML, koja sadržava označene pozicije ("tagove") s vrijednostima, bez ikakvih ugrađenih provjera).

Na kraju, činjenica da je riječ o suvremenom informatičkom rješenju, tj. formatu, ogleda se i u tome što se taj format primjenjuje za razne potrebe koje nadilaze superviziju kreditnih institucija. Osim već spomenutih ESB-a i EBA-e, koji prikupljaju izvještaje u tom formatu, kao dodatni primjer može se navesti tehničko rješenje za dostavu financijskih izvještaja subjekata koji kotiraju na burzi (koje je propisalo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, ESMA), a format XBRL naveden je i kao ciljno tehničko rješenje za dostavu i objavu godišnjih financijskih izvještaja u Nacrtu prijedloga zakona o računovodstvu.

U Nacrtu odluke predlaže se da kreditne institucije nastave primjenjivati trenutačni format (XML) sve do referentnog datuma 30. studenoga 2025., a da počevši od referentnog datuma 31. prosinca 2025. za izvještaje iz zajedničkoga izvještajnog okvira u EU-u moraju primjenjivati novi format ulaznih podataka (XBRL-CSV).

Međutim, s obzirom na EBA-ine planove u vezi s razvojem izvještajnog okvira u 2025. godini, jasno je da će ta godina dovesti do velikih promjena u izvještajnim zahtjevima. Ponajprije se to odnosi na izmjene postojećih zahtjeva i ugradnju novih zahtjeva u skladu s regulativnim paketom CRR3/CRD6, ali i na početak prikupljanja izvještaja o kriptoimovini. HNB se stoga obvezuje da će od referentnog datuma 31. ožujka 2025. biti spreman zaprimiti datoteke u formatu XBRL-CSV, za kreditne institucije koje postanu tehnički spremne primijeniti novi format i koje procijene da će im nove verzije EBA-inih taksonomija biti jednostavnije pripremiti primjenom tog formata.

Osim spomenutih suštinskih novosti, u Nacrtu se provode i manje, tehničke dopune.

Pozivamo javnost da primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija". Kreditne se institucije osobito pozivaju na procjenu troškova i koristi od formata XBRL-CSV (uzimajući u obzir i inicijalne troškove implementacije, ali i moguće buduće uštede zbog pojednostavljenja tehničkog procesa) te na procjenu trajanja implementacije novoga informatičkog rješenja. Savjetovanje s javnošću traje do 2. svibnja 2024. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i na internetskoj stranici objaviti očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedaba i prijedloga.