Višak prihoda nad rashodima HNB-a raspoređen sukladno zakonskim propisima

Objavljeno: 31.7.2009.

Ponukani medijskim izvješćima i upitima o prijedlogu Nezavisnih hrvatskih sindikata da Savjet Hrvatske narodne banke donese novu odluku o raspodjeli viška prihoda nad rashodima HNB-a za 2008. godinu kojom bi se veći iznos viška uplatio u državni proračun Republike Hrvatske, držimo potrebnim javnost izvijestiti o tome da bi donošenje takve odluke bilo u suprotnosti s važećim zakonskim propisima. Naime, prema članku 57., stavak 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, u tekućoj financijskoj godini ne mogu se formirati opće pričuve koje su manje od ostvarene neto dobiti s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja (nerealizirana neto dobit s osnove tečaja) ili s promjenama tržišnih cijena (nerealizirana neto dobit s osnove fer vrijednosti), ili koje su veće od 20% ostvarenog viška prihoda nad rashodima. Sa 31. prosincem 2008. godine Hrvatska narodna banka ostvarila je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.387.020.368,47 kn, a nerealizirana neto dobit s osnove tečaja i fer vrijednosti je veća od 20% iznosa viška prihoda nad rashodima.

S obzirom da je 20% od ostvarenog viška prihoda nad rashodima, što čini iznos od 677.404.073,69 kn, manje od nerealizirane neto dobiti s osnove tečaja i fer vrijednosti koja iznosi 2.044.525.153,79 kn, u opće pričuve Hrvatske narodne banke raspoređen je iznos od 2.044.525.153,79 kn. Razlika do ostvarenog viška prihoda u iznosu od 1.342.495.214,68 kn raspoređena je u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Reviziju Financijskih izvješća Hrvatske narodne banke za 2008. godinu obavio je neovisni revizor Ernst&Young d.o.o. iz Zagreba, te o istima dao pozitivno revizorsko mišljenje.

RASPODJELA VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA ZA 2008. GODINU
Redni broj OPIS IZNOS U KUNAMA OSNOVA
1. Višak prihoda nad rashodima HNB za 2008. godinu 3.387.020.368,47 čl.56 Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci - Izračunavanje viška ili manjka prihoda nad rashodima Hrvatske narodne banke
2. Opće pričuve Hrvatske narodne banke 2.044.525.153,79* čl.57 st.2 Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci -Raspoređivanje viška i pokrivanje manjka prihoda nad rashodima ("U tekućoj financijskoj godini ne mogu se formirati opće pričuve koje su manje od ostvarene neto dobiti s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja ili s promjenama tržišnih cijena")

2.1.

Ukupna nerealizirana neto dobit (2.1.1.+2.1.2.) 2.044.525.153,79

2.1.1.

Neto dobit s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja 445.020.967,26 MRS-21 - Učinci promjena tečaja stranih valuta: , neto dobit pri usklađivanju vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja evidentira se u računu dobiti i gubitka;

2.1.2.

Neto dobit pri usklađivanju pozicija bilance stanja s promjenama tržišnih cijena 1.599.504.186,53 MRS 39 - Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, neto dobit pri usklađivanju vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja i promjena tržišnih cijena evidentira se u računu dobiti i gubitka
3. Prihod državnog proračuna (1.-2.) 1.342.495.214,68 čl.57 st.3 Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci -Raspoređivanje viška i pokrivanje manjka prihoda nad rashodima ("Ostatak viška prihoda nad rashodima, nakon raspoređivanja u opće pričuve, izvanredni je prihod državnog proračuna")
* 20% od iznosa viška prihoda 677.404.073,69 čl.57 st.2 Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci -Raspoređivanje viška i pokrivanje manjka prihoda nad rashodima ("U tekućoj financijskoj godini ne mogu se formirati opće pričuve koje su manje od ostvarene neto dobiti s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja ili s promjenama tržišnih cijena cijena, ili koje su veće od 20% ostvarenog viška prihoda nad rashodima"). Budući da je iznos od 2.044.525.153,79 kn (nerealizirana neto dobit) veći od 677.404.073,69 kn (20% od iznosa viška prihoda) u opće pričuve raspoređuje se 2.044.525.153,79 kn