Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 16.3.2018.
Stjecanje dionica kreditne institucije koje čine najmanje 10% kapitala ili glasačkih prava, kao i stjecanje dionica kojima se prelazi 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima dopušteno je samo uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. Dionice stečene bez suglasnosti Hrvatske narodne banke stjecatelj je dužan prodati i ne ostvaruje nikakva prava iz njih. U tekstu je opisan sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, postupak odlučivanja o zahtjevu, razlozi za odbijanje zahtjeva, razlozi za poništavanje i ukidanje suglasnosti za stjecanje dionica kreditne institucije te pravne posljedice stjecanja kvalificiranog udjela bez suglasnosti.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Zakon o kreditnim institucijama u članku 24. stavcima 1. i 2. propisuje obvezu dobivanja prethodne suglasnosti za stjecanje dionica kreditne institucije u sljedećim slučajevima:

 1. za pravne i fizičke osobe i osobe koje zajednički djeluju, a koje stječu dionice kreditne institucije na temelju kojih pojedinačno ili zajednički, neposredno ili posredno, stječu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji (kvalificirani udio je izravno ili neizravno ulaganje u društvo koje čini najmanje 10% kapitala ili glasačkih prava ili koje omogućava ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje tim društvom),
 2. imatelj kvalificiranog udjela koji već ima suglasnost Hrvatske narodne banke za stjecanje najmanje 10%, a manje od 20% udjela u kreditnoj instituciji, mora podnijeti zahtjev za prethodnu suglasnost za svako daljnje posredno ili neposredno povećavanje kvalificiranog udjela u visini koja je jednaka ili veća od 20%, 30% odnosno 50% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u kreditnoj instituciji,
 3. ako nakon stjecanja dionica kreditne institucije nastane zajedničko djelovanje dvaju ili više dioničara zbog kojeg oni zajednički postaju imatelji 10%, 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima u kreditnoj instituciji, ti su dioničari dužni podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela roku od 30 dana od nastanka takvog djelovanja,
 4. ako osoba pojedinačno ili neka od osoba koje djeluju zajednički stekne dionice kojima prelazi 10%, 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima nasljeđivanjem ili u drugom slučaju kad nije znala ili morala znati da će premašiti navedene postotke, dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za takvo stjecanje u roku od 30 dana od dana kad je saznala ili morala saznati za takvo stjecanje,
 5. ako se udio kvalificiranog imatelja poveća zbog smanjenja temeljnog kapitala kreditne institucije ili zbog sličnog njezina djelovanja na način da je jednak ili veći od 10%, 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, kvalificirani imatelj dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za daljnje stjecanje dionica u kapitalu ili glasačkim pravima u roku od 30 dana od dana kada je saznao ili morao saznati da se njegov udio povećao zbog djelovanja kreditne institucije.

Osoba koja je dobila prethodnu suglasnost dužna je u roku od 12 mjeseci od dana donošenja rješenja o davanju prethodne suglasnosti dovršiti stjecanje kvalificiranog udjela i o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. Ako osoba koja je dobila prethodnu suglasnost neće dovršiti stjecanje kvalificiranog udjela u tom roku, najkasnije 15 dana prije isteka toga roka može podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci obrazloženi zahtjev za produljenje toga roka koji se može produljiti za najviše šest mjeseci.

Ako je osoba koja je dobila prethodnu suglasnost donijela odluku da proda ili na drugi način otuđi svoje dionice tako da će se zbog toga njezin udio smanjiti ispod visine za koju je dobila prethodnu suglasnost, dužna je o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Osoba koja je dobila prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, a koja je prodala ili na drugi način otuđila svoje dionice tako da se zbog toga njezin udio smanjio ispod visine za koju je dobila prethodnu suglasnost, dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u slučaju kada nakon isteka roka od 12 mjeseci od dana donošenja rješenja o davanju prethodne suglasnosti namjerava ponovo steći kvalificirani udio u visini za koju je dobila prethodnu suglasnost.

Pravne posljedice stjecanja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji bez suglasnosti

Ako osoba neposredno stekne bez suglasnosti Hrvatske narodne banke kvalificirani udio u kreditnoj instituciji, Hrvatska narodna banka naložit će joj rješenjem da proda dionice koje je stekla bez potrebne suglasnosti te da dostavi dokaz o prodaji i, ako joj je poznato, podatke o kupcu. Ako osobe koje zajednički djeluju neposredno steknu bez suglasnosti Hrvatske narodne banke kvalificirani udio, bez obzira na to u kojem postotku svaki od njih pojedinačno ima udio u kreditnoj instituciji i je li taj pojedinačni udio kvalificirani udio, Hrvatska narodna banka naložit će rješenjem svim osobama koje zajednički djeluju da prodaju dionice koje su stekle bez prethodne suglasnosti te da zajednički ne prelaze kvalificirani udio za koji imaju suglasnost. Te osobe dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti dokaz o prodaji i, ako im je poznato, podatke o kupcu.

Od izvršnosti rješenja kojim je naložena prodaja dionica kreditne institucije stečenih bez suglasnosti Hrvatske narodne banke stjecatelj ne može ostvarivati nikakva prava ni iz jedne dionice za koju je naložena prodaja, a kvorum za valjano odlučivanje i potrebna većina za donošenje odluka glavne skupštine računaju se u odnosu na temeljni kapital umanjen za iznos dionica na temelju kojih stjecatelj ne može ostvarivati pravo glasa.

Ako fizička ili pravna osoba ili osobe koje zajednički djeluju posredno steknu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji bez suglasnosti Hrvatske narodne banke, Hrvatska narodna banka naložit će rješenjem da tako stečeni posredni kvalificirani udio u kreditnoj instituciji bez potrebne suglasnosti smanje za udio za koji nemaju suglasnost, u roku koji ne može biti kraći od tri ni duži od devet mjeseci.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Pravna ili fizička osoba i osobe koje zajednički djeluju dužne su za stjecanje dionica kreditne institucije, na temelju kojih pojedinačno ili zajednički, neposredno ili posredno, stječu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji, Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti. Iznimno, za osobu koja nije neposredni stjecatelj kvalificiranog udjela ni krajnji stjecatelj kvalificiranog udjela, zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji može podnijeti krajnji stjecatelj kvalificiranog udjela.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kapitalu ili glasačkim pravima u kreditnoj instituciji podnosi se na obrascu Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, kojem je potrebno priložiti dokumentaciju propisanu u Odluci o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.

Ako je stjecatelj fizička osoba, uz zahtjev se prilaže i ispunjen Upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji za stjecatelja i sve fizičke osobe povezane s njim.

Ako je stjecatelj pravna osoba, uz zahtjev se prilaže ispunjen Upitnik za pravnu osobu stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, a za fizičke osobe koje su povezane sa stjecateljem i ispunjen Upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.

Odlučivanje o zahtjevu

Hrvatska narodna banka izdat će u roku od dva radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela podnositelju zahtjeva pisanu potvrdu o zaprimanju zahtjeva, u kojoj će utvrditi je li zahtjev uredan. Urednim zahtjevom smatra se zahtjev kojem je priložena dokumentacija propisana Odlukom o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji. U potvrdi o zaprimanju urednog zahtjeva Hrvatska narodna banka obavijestit će podnositelja zahtjeva o danu isteka roka za provođenje postupka odlučivanja.

Ako zahtjev nije uredan, Hrvatska narodna banka pozvat će podnositelja zahtjeva da zahtjev nadopuni u primjerenom roku, te ako podnositelj zahtjeva u roku nadopuni zahtjev, Hrvatska narodna banka izdat će potvrdu o zaprimanju urednog zahtjeva.

Iznimno, ako Hrvatska narodna banka, nakon što je izdala potvrdu o zaprimanju urednog zahtjeva, detaljnom analizom sadržaja priložene dokumentacije utvrdi nedostatke u dokumentaciji zbog kojih je zahtjev neuredan, može iz tog razloga odbiti ili odbaciti zahtjev.

Hrvatska narodna banka može tijekom postupka odlučivanja o zahtjevu (ali najkasnije u roku od 50 radnih dana od podnošenja zahtjeva) zatražiti od stjecatelja i kreditne institucije dodatnu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti, uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona. Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dodatnu dokumentaciju u roku kojeg odredi Hrvatska narodna banka, ali taj rok može trajati najviše 20 radnih dana, a u iznimnim slučajevima 30 radnih dana. Za vrijeme dok teče rok za dostavu dodatne dokumentacije ne teče rok za odlučivanje o zahtjevu.

Hrvatska narodna banka provest će u roku od 60 radnih dana od dana podnošenja urednog zahtjeva postupak odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i u roku od dva radna dana od donošenja odluke, a unutar roka od 60 radnih dana, otpremiti podnositelju zahtjeva rješenje o odluci. Na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela čiji je zahtjev za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela odbijen Hrvatska narodna banka objavit će odgovarajuće priopćenje i navesti razloge odbijanja.

Ako Hrvatska narodna banka ne odluči o zahtjevu u roku od 60 radnih dana od zaprimanja urednog zahtjeva, smatra se da je izdala prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.

Ako Hrvatska narodna banka zaprimi dva ili više zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela u istoj kreditnoj instituciji, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima na nediskriminirajući način.

Hrvatska narodna banka savjetovat će se prije donošenja odluke o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela s drugim nadležnim nadzornim tijelom ako je stjecatelj:

 1. kreditna institucija, društvo za osiguranje i reosiguranje, društvo za upravljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje otvorenih investicijskih fondova (u nastavku teksta: društvo za upravljanje UCITS-om), mirovinsko društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje mirovinskih fondova (u nastavku teksta: mirovinsko društvo) ili investicijsko društvo kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecanje nadležno drugo nadzorno tijelo,
 2. matično društvo kreditnoj instituciji, društvu za osiguranje i reosiguranje, društvu za upravljanje UCITS-om, mirovinskom društvu ili investicijskom društvu kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo ili
 3. fizička ili pravna osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za osiguranje i reosiguranje, društvo za upravljanje UCITS-om, mirovinsko društvo ili investicijsko društvo kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo.

U okviru obrade zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela Hrvatska narodna banka može obaviti provjeru podataka koje je dostavio stjecatelj kvalificiranog udjela.

Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela Hrvatska narodna banka procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima:

 1. ugledu stjecatelja, pri čemu se uzima u obzir i ugled svih njegovih dioničara, kao i posrednih imatelja kvalificiranog udjela te njihov utjecaj na stjecatelja,
 2. ugledu, odgovarajućim stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje stjecatelj namjerava predložiti na funkcije članova uprave kreditne institucije i članova nadzornog odbora,
 3. stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu bilo kojeg člana višeg rukovodstva kreditne institucije koji će voditi poslove kreditne institucije,
 4. financijskom stanju stjecatelja, pri čemu se uzima u obzir i financijsko stanje svih njegovih dioničara, kao i posrednih imatelja kvalificiranog udjela te njihov financijski utjecaj na stjecatelja, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja kreditna institucija u kojoj se stječe kvalificirani udio,
 5. mogućnostima kreditne institucije da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati propisa, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati kreditna institucija strukturu koja omogućava provođenje djelotvorne supervizije, djelotvornu razmjenu informacija među nadležnim nadzornim tijelima i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima te
 6. prema tome postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.

Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ako ocijeni da primjerenost ili financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela ne ispunjava navedene kriterije.

Ukidanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

U skladu s člankom 32. Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka može ukinuti zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela:

 1. ako imatelj kvalificiranog udjela krši svoje obveze iz glave XXII. Zakona o kreditnim institucijama, odnosno ako ne postupi u skladu s rješenjem Hrvatske narodne banke ili tijela druge države članice nadležnog za superviziju na konsolidiranoj osnovi kojim mu se nalaže uklanjanje nedostataka,
 2. ako je kvalificirani imatelj dobio suglasnost davanjem neistinitih ili netočnih podataka,
 3. ako više nisu ispunjeni kriteriji iz članka 28. Zakona o kreditnim institucijama o primjerenosti i financijskom stanju stjecatelja kvalificiranog udjela ili
 4. ako se kvalificirani imatelj koristi svojim utjecajem protivno dobrom i razboritom upravljanju kreditnom institucijom ili ne postupa s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.