Suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 2.1.2019.
Predsjednikom i članom uprave kreditne institucije može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o kreditnim institucijama i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. U ovom tekstu navode se uvjeti za predsjednika i člana uprave kreditne institucije, dokumenti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje suglasnosti, postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti te razlozi za poništenje i ukidanje rješenja o suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije.

Uprava kreditne institucije sastoji se od najmanje dva člana, koji zajedno moraju imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje poslova kreditne institucije, a osobito za razumijevanje poslova i značajnih rizika kojima je kreditna institucija izložena. Jedan od članova uprave mora biti imenovan predsjednikom uprave. Predsjednikom ili članom uprave kreditne institucije može biti imenovana samo osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije.

Uvjeti za predsjednika i člana uprave kreditne institucije

Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave osobi koju ocijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja:

 • ispunjava uvjete propisane člankom 38. Zakona o kreditnim institucijama,
 • u skladu s člankom 35. stavkom 2. Zakona o kreditnim institucijama osigurava da cjelokupan sastav uprave ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji joj omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je njena struktura dovoljno raznolika i
 • programom rada dokaže da će osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje kreditne institucije.

U skladu s člankom 38. stavkom 1. Zakona o kreditnim institucijama predsjednik, odnosno član uprave kreditne institucije može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava sljedeće uvjete:

 1. koja ima dobar ugled
 2. koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za vođenje poslova kreditne institucije
 3. koja nije u sukobu interesa u odnosu na kreditnu instituciju, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo kreditne institucije
 4. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave kreditne institucije
 5. koja ispunjava uvjete za člana uprave prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i
 6. koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti

Uvjeti, postupak za izdavanje prethodne suglasnosti i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i/ili člana uprave kreditne institucije podrobnije su propisani Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije podnosi nadzorni odbor kreditne institucije najmanje tri mjeseca prije isteka mandata predsjednika i/ili člana uprave, za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora, kojem se prilažu:

 1. odluka o imenovanju kandidata za predsjednika odnosno člana uprave,
 2. rezultati procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija s obrazloženjem s podacima o osobama koje su provele procjenu primjerenosti podneseni na obrascu iz Priloga 4. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji,
 3. ovjerena preslika osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane,
 4. ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač,
 5. za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 6. stavaka 4. i 5. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, pri čemu je potrebno navesti vrstu funkcije i njezin položaj u hijerarhiji, stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji, vrstu i složenosti poslova koje je kandidat radio, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj su se poslovi obavljali, njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj podređenih zaposlenika,
 6. ispunjeni Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije (Prilog 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji),
 7. ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine,
 8. izjava da kandidat za predsjednika ili člana uprave kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak,
 9. izjava kreditne institucije o postojanju okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i poduzete mjere za njegovo smanjenje odnosno otklanjanje na obrascu iz Priloga 4. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji,
 10. izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:
  • za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca i
  • za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca odnosno, ako to nije moguće, izjava o tome,
 11. za kandidata koji se imenuje za predsjednika ili člana uprave program rada iz članka 13. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji i
 12. popis kandidata odabranih za ulazak u uži izbor ili obrazloženje zašto isti nije dostavljen.

Postupak odlučivanja

U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti Hrvatska narodna banka može zatražiti od kandidata i kreditne institucije da dostave dodatne dokumente ili informacije potrebne za ocjenu primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne institucije i pozvati kandidate da prikažu Komisiji za izdavanje odobrenja svoj program rada i vođenje poslova kreditne institucije iz područja nadležnosti kandidata.

Odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i člana uprave kreditne institucije donosi Savjet Hrvatske narodne banke, u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Hrvatska narodna banka izdaje navedenu suglasnost na rok predloženog trajanja mandata, ali ako ocijeni da je to opravdano, može izdati suglasnost i na kraći rok.

Osoba koja je dobila prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave kreditne institucije dužna je prije nego što bude ponovno imenovana na tu funkciju u istoj ili drugoj kreditnoj instituciji ponovo dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

Ukidanje rješenja

Hrvatska narodna banka ukinut će zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika, odnosno člana uprave kreditne institucije:

 1. ako predsjednik odnosno član uprave krši odredbe o dužnostima uprave iz Zakona o trgovačkim društvima čija je posljedica opoziv člana uprave,
 2. ako predsjednik odnosno član uprave više ne ispunjava uvjete za članstvo u upravi kreditne institucije,
 3. ako je predsjedniku odnosno članu uprave izrečena treća opomena unutar razdoblja od pet godina,
 4. ako osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja suglasnosti ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi,
 5. ako osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, i to s danom prestanka dužnosti,
 6. ako osobi istekne ugovor o radu u kreditnoj instituciji, i to s danom isteka ugovora,
 7. ako je predsjednik odnosno član uprave dobio suglasnost na temelju davanja neistinite ili netočne dokumentacije ili neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave.

Hrvatska narodna banka može ukinuti zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave kreditne institucije:

 1. ako predsjednik, odnosno član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo supervizorske mjere koje je naložila Hrvatska narodna banka,
 2. ako je predsjednik, odnosno član uprave teže prekršio dužnosti člana uprave iz članka 41., odnosno prekršio dužnosti iz članka 42. Zakona o kreditnim institucijama,
 3. ako se kreditna institucija koja je dobila odobrenje za interni model ne pridržava tog odobrenja,
 4. ako nastupe uvjeti za ranu intervenciju u skladu s člankom 235.a Zakona o kreditnim institucijama.