Odobrenje za pripajanje i spajanje kreditnih institucija

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 30.1.2016.
Prije upisa u sudski registar odluke o pripajanju kreditne institucije ili druge pravne osobe kreditnoj instituciji odnosno odluke o osnivanju nove kreditne institucije koja nastaje spajanjem kreditnih institucija, potrebno je dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke. U tekstu se opisuju vrste pripajanja i spajanja koje podliježu licenciranju, zahtjev i dokumenti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje odobrenja za pripajanje/spajanje te rokovi za odlučivanje o zahtjevu.

Zakon o kreditnim institucijama u članku 63. propisuje obvezu ishođenja odobrenja Hrvatske narodne banke za sljedeća pripajanja i spajanja:

  1. Odobrenje kreditnoj instituciji za pripajanje druge kreditne institucije ili pravne osobe

Kreditna institucija koja pripaja drugu kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje ili drugu pravnu osobu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje dužna je, prije upisa odluke o pripajanju u sudski registar, dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke za to pripajanje.

  1. Odobrenje kreditnoj instituciji za pripajanje drugoj kreditnoj instituciji

Kreditna institucija koja se namjerava pripojiti drugoj kreditnoj instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje dužna je od Hrvatske narodne banke dobiti odobrenje za pripajanje.

  1. Odobrenje za spajanje kreditnih institucija

Kreditne se institucije mogu spajati s kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje ili s drugim pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje samo ako su dobile odobrenja nadležnih tijela svih sudionika u spajanju (u nastavku teksta: odobrenje za spajanje) i ako tim spajanjem nastaje nova kreditna institucija.

Pri pripajanju kreditne institucije ili druge pravne osobe kreditnoj instituciji trenutkom upisa pripajanja u sudski registar prestaje postojati pripojena institucija, njezino odobrenje za rad prestaje važiti i sva njezina prava i obveze prelaze na kreditnu instituciju kojoj je pripojena. Prijenos cjelokupne imovine i obveza smatra se pripajanjem i za njega je također potrebno odobrenje Hrvatske narodne banke kao za pravno pripajanje.

Spajanjem kreditnih institucija nastaje nova kreditna institucija i upisom nove kreditne institucije u sudski registar prestaju postojati sve kreditne institucije koje sudjeluju u spajanju, njihova odobrenja za rad prestaju važiti i njihova prava i obveze prelaze na novu kreditnu instituciju.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za spajanje i pripajanje

Zahtjev za izdavanje odobrenja za spajanje kreditnih institucija podnosi se zajedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za rad nove kreditne institucije te zahtjevom/zahtjevima za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kapitalu nove kreditne institucije, za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika uprave, člana uprave i članova nadzornog odbora i zahtjevom za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga. O svim navedenim zahtjevima odlučuje se istodobno.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje ili spajanje podnosi se na obrascu Zahtjev za odobrenje pripajanja i spajanja kreditnih institucija s prilozima koji su detaljnije opisani u stupcu obrasca zahtjeva u koji se upisuju tražene informacije odnosno uputa u kojem se prilogu nalaze tražene informacije.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za pripajanje ili spajanje, prilažu se sljedeći dokumenti i informacije:

1) nacrt statuta kreditne institucije kojoj se pripaja druga kreditna institucija ili druga pravna osoba odnosno kreditne institucije koja nastaje spajanjem kreditnih institucija,

2) poslovna strategija kreditne institucije i poslovni plan za prve tri poslovne godine koji uključuje bilancu i račun dobiti i gubitka, planirane vrste poslova, primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu kreditne institucije, računovodstvenu politiku te organizaciju unutarnje revizije,

3) vlasnička struktura svih sudionika u pripajanju/spajanju, prije i poslije provedenog pripajanja/spajanja, s popisom osoba povezanih s dioničarima odnosno imateljima udjela,

4) Zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

5) izvadak iz sudskog registra za sve sudionike pripajanja/spajanja koji nisu kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

6) ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela za sve sudionike pripajanja/spajanja koji nisu kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

7) revidirana financijska izvješća za tri poslovne godine (samo za kreditne institucije i pravne osobe koje nisu kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj),

8) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i člana/članova uprave (osim ako nema promjena u sastavu uprave kreditne institucije kojoj se pripaja druga kreditna institucija ili pravna osoba),

9) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije članova nadzornog odbora (osim ako nema promjena u sastavu uprave kreditne institucije kojoj se pripaja druga kreditna institucija ili pravna osoba),

10) mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela o kreditnoj instituciji iz države članice ili treće zemlje koja namjerava sudjelovati u pripajanju/spajanju,

11) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad nove kreditne institucije koja nastaje spajanjem i

12) ostale informacije navedene su u Zahtjevu za odobrenje pripajanja i spajanja kreditnih institucija

Odlučivanje o zahtjevu

U postupku obrade zahtjeva Hrvatska narodna banka može od podnositelja zahtjeva zatražiti dostavu drugih dokumenata i informacija potrebnih za odlučivanje. Ako je Hrvatska narodna banka zatražila dodatnu dokumentaciju, dan njezine dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

Hrvatska narodna banka dužna je donijeti odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad u roku od šest mjeseci od zaprimanja potpunog zahtjeva, odnosno najviše 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva.