Odluke o monetarnoj politici

Objavljeno: 4.5.2023.

Inflacijski izgledi i dalje su, predugo, pretjerano visoki. Imajući u vidu kontinuirane snažne pritiske na inflaciju, Upravno vijeće danas je odlučilo povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 25 baznih bodova. Općenito gledajući, nove informacije uglavnom potvrđuju procjenu srednjoročnih inflacijskih izgleda s prethodnog sastanka Upravnog vijeća. Proteklih se mjeseci ukupna inflacija smanjila, ali temeljni cjenovni pritisci i dalje su snažni. Istodobno se prethodna povećanja kamatnih stopa prenose i snažno utječu na uvjete financiranja i monetarne uvjete u europodručju, pri čemu su neizvjesni vremenski odmak i jačina transmisije na realno gospodarstvo.

Budućim će odlukama Upravno vijeće određivati razine ključnih kamatnih stopa koje će biti dovoljno restriktivne da se inflacija što skorije vrati na naš srednjoročni cilj od 2 % i održavat će ih na tim razinama onoliko dugo koliko to bude potrebno. Pri određivanju odgovarajuće razine i trajanja zaoštravanja Upravno vijeće nastavit će primjenjivati pristup koji se zasniva na podatcima. Naime, odluke Upravnog vijeća o ključnim kamatnim stopama i dalje će ovisiti o njegovoj ocjeni inflacijskih izgleda na temelju novih gospodarskih i financijskih podataka, dinamici temeljne inflacije i jačini transmisije monetarne politike.

Ključne kamatne stope ESB‑a i dalje su glavni alat Upravnog vijeća za stajalište monetarne politike. Upravno vijeće istodobno će nastaviti smanjivati portfelj programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) Eurosustava umjerenom i predvidljivom dinamikom. U skladu s tim načelima Upravno vijeće očekuje da u razdoblju od srpnja 2023. više neće provoditi reinvestiranje u sklopu APP‑a.

Ključne kamatne stope ESB‑a

Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 25 baznih bodova. U skladu s tim, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će 3,75 %, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 4,00 % a kamatna stopa na novčani depozit 3,25 %. Povećanja će stupiti na snagu 10. svibnja 2023.

Program kupnje vrijednosnih papira i hitni program kupnje zbog pandemije

Portfelj programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) smanjuje se umjerenom i predvidljivom dinamikom jer Eurosustav ne reinvestira u cijelosti glavnice dospjelih vrijednosnih papira. Riječ je o prosječnim mjesečnim smanjenjima u iznosu od 15 mlrd. EUR do kraja lipnja 2023. Upravno vijeće očekuje da u razdoblju od srpnja 2023. više neće provoditi reinvestiranje u sklopu APP‑a.

Kada je riječ o hitnom programu kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP), Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu tog programa barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Upravno vijeće i dalje će, radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam monetarne politike povezanih s pandemijom, fleksibilno reinvestirati dospjele iznose u portfelju PEPP‑a.

Operacije refinanciranja

Kako banke budu otplaćivale iznose pozajmljene u sklopu ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, Upravno vijeće redovito će ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja stajalištu monetarne politike.

***

Upravno vijeće spremno je prilagoditi sve instrumente u okviru svojih ovlasti kako bi se inflacija vratila na srednjoročnu ciljnu razinu od 2 % i kako bi se očuvala neometana transmisija monetarne politike. ESB raspolaže instrumentima politike kojima može pružiti likvidnosnu potporu financijskom sustavu europodručja u slučaju potrebe. Nadalje, Upravnom vijeću na raspolaganju je instrument zaštite transmisije, kojim može odgovoriti na neopravdanu, neurednu tržišnu dinamiku koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u svim državama europodručja radi učinkovitijeg ispunjavanja zadaće održavanja stabilnosti cijena.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.