Obrazloženje određenih odluka Savjeta HNB-a sa sjednice održane 22. ožujka 2000.

Objavljeno: 30.3.2000.

Na prethodno navedenoj sjednici Savjeta Hrvatske narodne banke, između ostalog, razmatrana su i na kraju donesena slijedeće rješenja:

 1. Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je dano odobrenje za rad "Krapinsko-zagorskoj banci d.d. Krapina";
 2. Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je dano odobrenje za rad Podružnici strane banke "Societe Generale";
 3. Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je dano odobrenje za rad "Štedionici za razvoj i obnovu d.o.o. Zagreb";
 4. Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je dano odobrenje za rad "Gold štedionici d.o.o. Split";
 5. Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je dano odobrenje za rad štedionici "Mediteran d.o.o Split";
 6. Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je dano odobrenje za rad "Investicijsko-komercijalnoj štedionici d.d. Zagreb";
 7. Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je dano odobrenje za rad štedionici "Dugi pogled d.o.o Zagreb" i
 8. Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je dano odobrenje za rad "Zagrebačkoj štedionici d.d. Zagreb".

S obzirom na aktualna zbivanja u bankovnom sustavu, smatramo da je neophodno navesti određene činjenice koje bi pomogle da se ukratko upoznate s trenutnom situacijom vezano za konkretne financijske institucije.

Ad1. Sukladno odredbama članka 111. Zakon o bankama, banke koje su upisane u sudski registar prije stupanja na snagu predmetnog Zakona dužne su do 31. prosinca 1999. godine podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje poslova iz članka 35., 36. i 37. Zakona o bankama (primanje svih vrsta depozita u domaćoj i stranoj valuti od trgovca pojedinca i fizičkih osoba, uključujući i one osobe čija je poslovna aktivnost upisana u skladu sa Zakonom o obrtu; davanje kredita; davanje jamstava i bankovnih garancija; obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji (mjenjački poslovi); prikupljanje sredstava izdavanjem vrijednosnih papira i na druge načine koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka ili ih utvrdi rješenjem o odobrenju za rad; kupovanje i prodavanje za svoj račun ili za račun svojih komitenata instrumenata tržišta novca (uključujući, između ostalog, čekove, mjenice i certifikate o depozitu) i vrijednosne papire Republike Hrvatske ili Hrvatske narodne banke; pružanje usluga platnog prometa; obavljanje novčanog posredovanja; primanje svih vrsta depozita; davanje svih vrsta kredita, otvaranje dokumentarnih akreditiva, izdavanje jamstava i bankovnih garancija te preuzimanje drugih financijskih obveza; obavljanje poslova s mjenicama, čekovima i certifikatima o depozitu za svoj račun ili za račun svojih komitenata; pozajmljivanje, prodavanje ili kupovanje za svoj račun ili za račun svojih komitenata financijske izvedenice (ročnica, opcija i sl.); obavljati poslove s vrijednosnim papirima za svoj račun ili za račun drugih osoba; izdavanje ili upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kartice, putne čekove i bankovne naloge); obavljanje financijskog lizinga i faktoringa; davanje informacija o bonitetu komitenata na njihov zahtjev; obavljanje kreditnih poslova s inozemstvom i platnog prometa s inozemstvom).

"Krapinsko-zagorska banka d.d. Krapina" nije do zakonski utvrđenog roka podnijela Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev s dokumentacijom propisanom Odlukom o obliku i sadržaju zahtjeva za davanje odobrenja za rad banke ("Narodne novine" br. 99/99) za za davanje odobrenja za obavljanje poslova iz članka 35., 36. i 37. Zakona o bankama.

S obzirom da navedena Banka obavlja poslove propisane Zakonom o bankama bez odobrenja Hrvatske narodne banke, Savjet Hrvatske narodne banke donio je Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je dano odobrenje za rad "Krapinsko-zagorskoj banci d.d. Krapina".

Ad2. Slična kao kod prethodno navedenog bio je slučaj oduzimanja odobrenja za rad Podružnici "Societe Generale". Naime, temeljem odredbi članka 111. Zakona o bankama, banke koje su upisane u sudski registar prije stupanja na snagu predmetnog Zakona dužne su do 31. prosinca 1999. godine podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje poslova iz članka 35., 36. i 37. Zakona o bankama.

Podružnica "Societe Generale Zagreb" nije do zakonski utvrđenog roka podnijela Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev s dokumentacijom propisanom Odlukom o obliku i sadržaju zahtjeva za davanje odobrenja za rad banke ("Narodne novine" br. 99/99) za za davanje odobrenja za obavljanje poslova iz članka 35., 36. i 37. Zakona o bankama te je pismeno izvijestila Hrvatsku narodnu banku da njezin osnivač banka "Societe Generale Paris" namjerava zatvoriti podružnicu i sve poslove prodati Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Munchen, koja je podnijela zahtjev Hrvatskoj narodnoj banci za izdavanje odobrenja za otvaranje podružnice u Republici Hrvatskoj.

S obzirom da navedena Podružnica obavlja poslove propisane Zakonom o bankama bez odobrenja Hrvatske narodne banke, Savjet Hrvatske narodne banke donio je Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je dano odobrenje za rad Podružnici "Societe General Zagreb".

Ad3., Ad4., Ad5., Ad6., Ad7. i Ad8. Unatoč upozorenjima i brojnim nalozima Hrvatske narodne banke koji su sadržavali niz mjera za poboljšanje stanja u "Štedionici za razvoj i obnovu d.o.o. Zagreb", "Gold štedionici d.o.o. Split", štedionici "Mediteran d.o.o. Split", "Investicijsko-komercijalnoj štedionici d.d. Zagreb", štedionici "Dugi pogled d.o.o. Zagreb" te "Zagrebačkoj štedionici d.d. Zagreb", utvrđeno je da već duže vrijeme postupaju suprotno zakonima, propisima, kao i mjerama Hrvatske narodne banke te zbog rizičnog i neprimjerenog poslovanja postoji opasnost da neće uredno ispunjavati svoje obveze prema vjerovnicima.

Poimenice:

"Štedionica za razvoj i obnovu d.o.o. Zagreb"

 • višegodišnji problemi i nepoštivanje propisa, ustanovljeno kontrolom još 1997. godine;
 • utvrđen manjak gotovog novca u trezoru u visini 42 mln kuna (izravnom kontrolom sa stanjem na dan 30.06.1999. godine;
 • uslijed utvrđenog manjka Štedionica je iskazala gubitak iznad jamstvenog kapitala;
 • višegodišnje nepoštivanje ograničenja ulaganja u materijalnu imovinu;
 • nepoštivanje propisa vezano za raspoređivanje rizične aktive i vođenja knjigovodstva;
 • nepoštivanje propisa o održavanju i izdvajanju obvezne rezerve;
 • na izdane mjere od strane HNB Štedionica je izjavila da ih neće provesti i povela je upravni spor koji ne odgađa izvršenje naloženih mjera;
 • pokušaj registriranja Štedionice na Trgovačkom sudu kao banke bez odobrenja HNB;
 • upis gosp. Marijana Vidovića kao predsjednika Uprave bez prethodne suglasnosti HNB.

"Gold štedionica d.o.o. Split"

 • duža blokada žiro-računa u prosječnom iznosu 20 mln kuna,
 • nepoštivanje odredbi članka 45. Zakona o bankama o ukupno velikoj izloženosti,
 • nepoštivanje odredbi članka 43. stavak 3 Zakona o bankama koji ograničava izloženost prema dioničaru s više od tri posto dionica štedionice na 5% jamstvenog kapitala (izloženost prema poduzećima u većinskom vlasništvu gospodina Nevena Dadića koji posjeduje 100% poslovnih udjela štedionice kreće se u rasponu od 80-90% jamstvenog kapitala štedionice,
 • obavljanje određenih poslova bez prethodno usklađenog iznosa jamstvenog kapitala,
 • neudovoljavanje obvezi izvješćivanja Hrvatske narodne banke o provedbi naloženih mjera za poboljšanje.

"Mediteran štedionica d.o.o Split"

 • provedena dokapitalizacija kroz kredit posredno odobren od same štedionice,
 • u nekoliko navrata stjecano više od 10% poslovnih udjela s pravom glasa u skupštini štedionice bez prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke,
 • naloženo poništenje obavljene dokapitalizacije i povećanje dodatnih rezerviranja što je rezultiralo negativnim jamstvenim kapitalom,
 • potrebna dokapitalizacija iz realnih ("svježih") izvora nije provedena,
 • neudovoljavanje obvezi izvješćivanja Hrvatske narodne banke o provedbi naloženih mjera za poboljšanje,
 • duža blokada žiro-računa.

"Investicijsko-komercijalna štedionica d.d. Zagreb"

 • kontrolom iz 1997. g. utvrđeno da je dokapitalizacija obavljena suprotno zakonskim propisima i HNB osporava dokapitalizaciju Štedionice za iznos 137 mln od ukupno 143 mln kuna;
 • protiv Rješenja HNB Štedionica je povela upravni spor koji do danas nije riješen;
 • Štedionica i odgovorna osoba su već osuđivani za privredni prijestup;
 • nepoštivanje propisa o održavanju i izdvajanju obvezne rezerve,
 • nepoštivanje propisa vezano za raspoređivanje rizične aktive i vođenja knjigovodstva,
 • obavljanje poslova koji su u suprotnosti sa izdanim Rješenjem o izdavanju odobrenja za rad,
 • netočno i neažurno izvješćivanje Hrvatske narodne banke,
 • utvrđene promjene u vlasničkoj strukturi štedionice o čemu Hrvatska narodna banka nije pravovremeno informirana,
 • neizvršavanje većine naloženih mjera za poboljšanje stanja u štedionici.

Štedionica "Dugi pogled d.o.o. Zagreb"

 • nepoštivanje propisa vezano za raspoređivanje rizične aktive,
 • negativan jamstveni kapital (4,6 mln kuna, kao posljedica prethodno navedenog nepoštivanja propisa)
 • obavljanje mjenjačkih poslova bez udovoljavanja uvjetima iz Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" br. 91A/93 i 36/98),
 • izloženost iznad zakonom dozvoljenih maksimuma (članak 41. i 43. Zakona o bankama),
 • nepostojanje većine propisanih općih akata iz članka 76. Zakona o bankama,
 • nije provedena naložena dokapitalizacija,
 • nije preoblikovana u dioničko društvo što je bila dužna obaviti do 31. 12. 1999. godine,
 • duže vrijeme u likvidnosnim poteškoćama (svakodnevni korisnik kredita na Tržištu novca).

"Zagrebačka štedionica d.d. Zagreb"

 • nepoštivanje propisa o utvrđivanju rizične aktive i vođenja knjigovodstva,
 • netočno i neažurno izvješćivanje Hrvatske narodne banke,
 • neudovoljavanje propisanoj obvezi održavanja obvezne rezerve,
 • utvrđen gubitak u poslovanju,
 • donijeta odluka o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću uz odluku o promjeni predmeta poslovanja što je u suprotnosti sa Zakonom o bankama i sami zatražili da više neće obavljati bankovne poslove,
 • duže od šest mjeseci ne obavlja poslove djelatnosti za koju je dobila odobrenje za rad.

Temeljem svega prethodno navedenog, Savjet Hrvatske narodne banke donio je Rješenja o ukidaju Rješenja kojima je dano odobrenje za rad konkretnim financijskim institucijama.