Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za srpanj 2023.

Objavljeno: 31.8.2023.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] kreditnih institucija za glavne izvore njihovih sredstava u tromjesečnom razdoblju zaključno sa srpnjem 2023. uglavnom nastavljaju trend rasta, koji je započeo u drugoj polovini 2022.

Kod glavnih izvora sredstava u eurima koje kreditne institucije pribavljaju od sektora kućanstava u srpnju 2023. prosjek kamatnih stopa na štedne depozite iznosio je 0,16% te je manji za 0,01 postotni bod u odnosu na srpanj prethodne godine. Prosjek kamatnih stopa na kratkoročne oročene depozite, iako niži u odnosu na onaj iz travnja 2023., viši je u usporedbi s njegovim vrijednostima iz 2022. te je u srpnju 2023. iznosio 0,91%. Kod dugoročnih oročenih depozita prosjek kamatnih stopa tijekom 2023. godine evidentno raste te je u srpnju 2023. dosegnuo 0,75%, što je najviša razina od siječnja 2017. godine. Prosjek kamatnih stopa na kratkoročne oročene depozite porastao je za 0,82 postotna boda u odnosu na srpanj 2022., a porast u odnosu na isto razdoblje kod dugoročnih oročenih depozita manje je izražen i iznosi 0,64 postotna boda.

Prosjeci kamatnih stopa na eurske oročene depozite nefinancijskih poduzeća u srpnju 2023. iznosili su 2,77% za kratkoročne i 1,00% za dugoročne depozite. Kod kratkoročnih depozita bilježi se rast od 2,73 postotna boda u odnosu na srpanj 2022., čime je navedeni prosjek dosegnuo najvišu razinu od 2012. Navedeni je rast kontinuirano izražen tijekom cijele 2023. godine. Iako je kod dugoročnih depozita evidentiran pad od 0,10 postotnih bodova u odnosu na prethodno tromjesečje, prosjek kamatnih stopa i nadalje je znatno viši u odnosu na srpanj 2022.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima većinom pokazuju trend rasta od druge polovine 2022., s iznimkom kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima i kredita odobrenih po kreditnim karticama, kod kojih se nastavlja višegodišnji trend smanjivanja prosjeka kamatnih stopa.

Kod glavnih kategorija eurskih kredita odobrenih kućanstvima u srpnju 2023. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za nenamjenske i ostale kredite te je iznosio 5,69%, što je najviša razina tog prosjeka od listopada 2018. Najniži prosjek kamatnih stopa u srpnju 2023. iznosio je 3,25%, a odnosio se na stambene kredite, te je kod njega također zabilježen trend rasta od druge polovine 2022. Kod kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima prosjek kamatnih stopa u srpnju 2023. iznosio je 5,53%, dok je kod kredita po kreditnim karticama prosjek kamatnih stopa u istom mjesecu iznosio 4,67%.

Kod glavnih kategorija eurskih kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima u srpnju 2023. nastavlja se trend rasta prosjeka kamatnih stopa i na kratkoročne i na dugoročne kredite. Prosjek kamatnih stopa na kredite nefinancijskim poduzećima u srpnju 2023. iznosio je 4,36% kod kratkoročnih kredita, a 5,33% kod dugoročnih kredita. To je povećanje od 0,79 i 0,17 postotnih bodova u odnosu na travanj 2023. te za 3,03 i 3,42 postotna boda u odnosu na srpanj 2022., za kratki odnosno za dugi rok.

Vremenske serije statističkih podataka: Kamatne stope kreditnih institucija

 


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih poduzeća (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Novi ugovori obuhvaćaju sve ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni iznosi novoprimljenih depozita odnosno novoodobrenih kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji se međusobno razlikuju po instrumentu, valuti, ročnosti, vrsti kamatne stope, veličini kredita i institucionalnom sektoru, na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju. Za podatke prije 2023. eurskim kreditom/depozitom smatra se i kunski kredit/depozit s valutnom klauzulom uz euro (osim za štedne depozite, prekoračenja po transakcijskim računima i kredite po kreditnim karticama, kod kojih su obuhvaćene sve valute).