Objava statistike financijskih računa za drugo tromjesečje 2021. godine

Objavljeno: 29.10.2021.

U sklopu statistike financijskih računa[1] Hrvatska narodna banka trenutačno objavljuje samo podatke o stanjima financijske imovine i obveza cijeloga gospodarstva i pojedinih institucionalnih sektora – nefinancijskih društava, kućanstava, opće države i financijskog sektora, u određenom trenutku. Financijska netovrijednost gospodarstva ili nekog njegova dijela izračunava se kao razlika između stanja njegove financijske imovine (npr. dani krediti i depoziti, ulaganja u vrijednosnice i udjele) i stanja njegovih financijskih obveza (npr. primljeni krediti i depoziti, priljevi na osnovi izdanih vrijednosnica), pri čemu ukupne financijske obveze uključuju dužničke obveze kao i procijenjenu financijsku vrijednost kapitala.

Na kraju drugog tromjesečja 2021. (Slika 1.) financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 2.633 mlrd. HRK, što je povećanje od 36,3 mlrd. HRK u tom tromjesečju i 157,3 mlrd. HRK u razdoblju od godine dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva iznosile su 2.810 mlrd. HRK, a povećale su se za 30,0 mlrd. HRK u tromjesečju odnosno 142,5 mlrd. HRK u razdoblju od godine dana. U odnosu na BDP financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju drugog tromjesečja 2021. iznosila je 665% godišnjeg BDP-a, što je smanjenje od 20,9 postotnih bodova u tom tromjesečju i povećanje od 45,2 postotnih bodova u razdoblju od godinu dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva smanjile su se za 24,6 postotnih bodova u tromjesečju i povećale za 41,9 postotnih bodova u godinu dana, te su na kraju drugog tromjesečja 2021. dosegnule razinu od 710% godišnjeg BDP-a. Time je prekinut brzi rast stanja imovine i obveza hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP, unatoč nastavku rasta njihove nominalne vrijednosti, ali uz istovremeno snažniji rast tromjesečnog BDP-a, koji je zaustavio nepovoljni trend kretanja BDP-a započet u drugom tromjesečju 2020. godine.


Na kraju drugog tromjesečja 2021. (Slika 2.) ukupna financijska imovina kućanstava iznosila je 564 mlrd. HRK ili 2,1% više nego na kraju prethodnog tromjesečja. Financijske obveze kućanstava iznosile su 154 mlrd. HRK, što je za 1,1% više u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Ova kretanja rezultirala su povećanjem financijske netovrijednosti sektora kućanstava na 410 mlrd. HRK ili 2,5% više nego na kraju prethodnog tromjesečja, čime se nastavio trend postupnog, ali postojanog povećanja financijske netovrijednosti ovog sektora.


Na kraju drugog tromjesečja 2021. (Slika 3.) ukupna financijska imovina nefinancijskih poduzeća iznosila je 750 mlrd. HRK, tj. 1,2% više nego na kraju prethodnog tromjesečja. Financijske obveze nefinancijskih poduzeća iznosile su 1.151 mlrd. HRK, što je rast od 0,9% u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Rezultat takvih kretanja bilo je smanjenje financijske netovrijednosti sektora nefinancijskih poduzeća na –401 mlrd. HRK, što je za 0,2% manje nego na kraju prethodnog tromjesečja.

Vremenske serije statističkih podataka:

 


  1. Statistika financijskih računa prikazuje pokazatelje stanja te transakcija, vrijednosnih usklađenja i ostalih promjena financijske imovine i obveza u gospodarstvu, raspoređene po sektorima i financijskim instrumentima, na osnovi trenutačno dostupnih izvora podataka. Izvori podataka jesu monetarna statistika i statistika odnosa s inozemstvom HNB-a, statistička izvješća Hanfe, godišnja izvješća nefinancijskih poduzeća koja prikuplja Financijska agencija, izvješća o vlasničkim udjelima opće države u poduzećima Ministarstva financija RH, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Centra za restrukturiranje i prodaju, podaci o dugu opće države Ministarstva financija i HNB-a te izvješća o trgovanju na Zagrebačkoj burzi.

  2. Sektor kućanstava uz kućanstva uključuje i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (udruge građana i sl.).