Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar monetarnih kretanja za veljaču 2021.

Objavljeno: 31.3.2021.

Ukupna likvidna sredstva (M4) i novčana masa (M1) povećali su se u veljači 2021. godine, pri čemu je na godišnjoj razini ostvareno blago usporavanje rasta M4 i M1, u okvirima uobičajenih raspona mjesečnih oscilacija. Unatoč tome, monetarni agregati nastavili su i nadalje snažan rast.

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) u veljači su neznatno porasli. Plasmani stanovništvu porasli su vrlo blago ponajviše zahvaljujući subvencioniranju stambenih kredita, dok su plasmani poduzećima ostali gotovo nepromijenjeni. Rast ukupnih plasmana na godišnjoj razini znatno se usporio zbog baznog učinka, odnosno izraženog rasta kreditiranja u veljači prošle godine.

Ukupna likvidna sredstva (M4[1]) povećala su se tijekom veljače 2021. godine za 1,3 mlrd. kuna (0,4%, na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosila 366,6 mlrd. kuna (Tablica 1.), što je odraz rasta neto domaće aktive (NDA) monetarnog sustava i smanjenja neto inozemne aktive (NIA). Porast NDA u najvećoj se mjeri odnosi na zamjetno povećanje neto potraživanja od središnje države, a pad NIA-e na smanjenje imovine u inozemstvu. Glede sastavnica ukupnih likvidnih sredstava, novčana masa (M1[2]) povećala se za 2,4 mlrd. kuna (1,5%) u odnosu na mjesec ranije, ponajviše zbog povećanja depozitnog novca stanovništva, kao i blagog porasta gotovog novca izvan kreditnih institucija tijekom veljače. Istodobno se kvazinovac smanjio za 1,0 mlrd. kuna (0,5%, na osnovi transakcija), čemu je u najvećoj mjeri pridonijelo smanjenje deviznih depozita nefinancijskih poduzeća (Tablica 3.). Promatrano na godišnjoj razini, rast M4 blago se usporio s 8,8% u siječnju na 8,6% u veljači, a rast M1 s 18,7% na 18,0% na osnovi transakcija (Slika 1.).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) u veljači su neznatno porasli (za 0,3 mlrd. kuna ili 0,1% u odnosu na siječanj, na osnovi transakcija) i na kraju mjeseca iznosili su 240,0 mlrd. kuna, pri čemu se njihov rast na godišnjoj razini usporio s 3,9% na 3,0% (Slika 2.). Istodobno su ukupni krediti, na koje se odnosi 98% ukupnih domaćih plasmana (isključujući središnju državu), porasli za 0,4 mlrd. kuna (0,2%). U strukturi kredita ostvaren je rast kredita odobrenih stanovništvu (0,3 mlrd. kuna ili 0,2%), dok su krediti poduzećima i ostalim financijskim institucijama ostali gotovo nepromijenjeni na mjesečnoj razini (Tablica 2.). Najveći dio kredita odobren stanovništvu odnosi se na stambene kredite, koji su u veljači porasli za 0,5 mlrd. kuna (0,7%) u odnosu na prethodni mjesec, pri čemu je i nadalje vidljiv učinak provedbe programa subvencioniranja, a gotovinski nenamjenski krediti nakon mjesečnog pada tijekom posljednjeg tromjesečja prošle godine u veljači su zabilježili blagi porast od 0,1 mlrd. kuna (0,1%). Na godišnjoj razini rast se stambenih kredita ubrzao s 8,2% na 8,7%, a gotovinski su krediti nastavili produbljivati pad (s –2,3% na –3,0%) te se godišnji rast kredita stanovništvu usporio s 1,8% na 1,6%. Rast kredita poduzećima usporio se na godišnjoj razini s 6,2% na 4,4%, zbog učinka baznog razdoblja, odnosno znatno izraženijeg rasta kreditiranja tom sektoru u istom razdoblju prošle godine.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima


1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
Izvor: HNB

Tablica 2. Krediti (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima


1 Osim kredita poduzećima i kućanstvima uključuje i kredite lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Tablica 3. Depoziti (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Uključuje samo kunske izvore sredstava kreditnih institucija.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s veljačom 2021. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije


  1. Ukupna likvidna sredstva (M4) jesu HNB-ova šira definicija količine novca u optjecaju.

  2. Novčana masa (M1) jest HNB-ova uža definicija količine novca u optjecaju.