Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2018.

Objavljeno: 30.11.2018.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju listopada 2018. iznosila su 323,3 mlrd. kuna, odnosno 1,8 mlrd. kuna ili 0,6% manje nego na kraju rujna (Tablica 1.). Na mjesečno smanjenje toga najšireg monetarnog agregata ponajviše je djelovao pad neto inozemne aktive (NIA) monetarnog sustava te, u manjoj mjeri, i smanjenje neto domaće aktive (NDA). Na godišnjoj se razini rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u listopadu 2018. usporio na 5,4%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Promatraju li se sastavnice ukupnih likvidnih sredstava, godišnji rast novčane mase (M1) zabilježio je usporavanje na 19,1%, dok je godišnji pad kvazinovca ublažen te je na kraju listopada iznosio 1,6%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija

Izvor: HNB

 

Ukupni su plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) tijekom listopada porasli za 1,0 mlrd. kuna ili 0,4% (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 223,5 mlrd. kuna, dok se njihova godišnja stopa rasta ubrzala na 4,9% (na osnovi transakcija, Slika 2.). Pritom se ubrzao godišnji rast plasmana poduzećima, koji je na kraju listopada iznosio 3,7%, dok je godišnji rast plasmana stanovništvu stagnirao na 5,9% (Tablica 2.). U strukturi kredita stanovništvu godišnji rast gotovinskih nenamjenskih kredita na kraju se listopada ubrzao na 11,8%, a stambenih kredita usporio na 3,2% budući da još nisu vidljivi značajniji učinci ovogodišnjeg programa subvencioniranja stambenih kredita. Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u listopadu iznosio 1,9%, bio je zamjetno manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s listopadom 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije