Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prva tri tromjesečja 2023.

Objavljeno: 29.11.2023.

U prva tri tromjesečja 2023. godine ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u odnosu na kraj 2022. za 3,0% i iznosila je 78,2 mlrd. eura. Imovina se povećala kod većine kreditnih institucija.

Neprihodujući krediti i predujmovi (u nastavku teksta: NPL-ovi) smanjili su se za 10,6%, a ukupni krediti i predujmovi povećali su se za 1,4% u usporedbi s krajem 2022. godine. Posljedično, udio NPL-ova u ukupnim kreditima i predujmovima na kraju trećeg tromjesečja 2023. pao je na 2,7%. NPL-ovi su se najviše smanjili u portfelju kredita nefinancijskim društvima, u kojemu se udio NPL-ova smanjio sa 6,4% na 5,1%. Pad iznosa NPL-ova zabilježen je i u portfelju kredita kućanstvima, u kojemu se udio NPL-ova smanjio s 5,0% na 4,4% kredita tom sektoru.

Poslovanje kreditnih institucija u prva tri tromjesečja 2023. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 1,1 mlrd. eura. Pokazatelji profitabilnosti povećali su se u odnosu na njihovu vrijednost s kraja 2022. Prinos na imovinu (ROA) povećao se s 1,0% na 1,9%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 8,2% na 16,9%.

Ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnog sustava na visokim su razinama, a stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava iznosila je 23,3%. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od propisanog minimuma od 8%.

Na vrlo visokoj razini nadalje je i likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR). Na kraju prva tri tromjesečja 2023. godine sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve, a prosječni LCR iznosio je 235,4%.

Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija