Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prva tri tromjesečja 2022.

Objavljeno: 29.11.2022.

U prva tri tromjesečja 2022. godine ukupna imovina kreditnih institucija povećala se za 50,6 mlrd. kuna (10,1%) i iznosila je 551,4 mlrd. kuna.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 9,0% i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 17,1% rezultirali su daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 4,3% na kraju 2021. na 3,3% na kraju rujna 2022. NPL-ovi su se smanjili i u portfelju kredita nefinancijskim društvima (zabilježen je pad udjela NPL-ova s 9,9% na 6,5%), i u portfelju kredita kućanstvima (pad udjela NPL-ova sa 6,6% na 5,5%).

Poslovanje kreditnih institucija u prva tri tromjesečja 2022. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 5,0 mlrd. kuna. Prinos na imovinu (ROA) bio je 1,3%, što je blagi rast u odnosu na kraj 2021. godine kad je ROA iznosila 1,2%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 8,8% na 10,2%.

Ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnog sustava u prva tri tromjesečja 2022. na visokim su razinama. Stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava smanjila se u odnosu na kraj 2021. godine, s 25,9% na 24,0%. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od propisanog minimuma od 8%.

Na visokoj razini i nadalje je likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR). Na kraju rujna 2022. godine sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve, a prosječni LCR iznosio je 198,8%.

Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija