Odluka (EU) 2015/32 Europske središnje banke od 29. prosinca 2014. o odstupanjima koja se mogu odobriti prema Uredbi (EU) br. 1073/2013 o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (ESB/2013/38) (ESB/2014/62)

Pretraživanje regulative