Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za travanj 2023. godine

Objavljeno: 31.5.2023.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] kreditnih institucija za glavne izvore njihovih sredstava u tromjesečnom razdoblju zaključno s travnjem 2023. nastavljaju trend rasta koji je započeo u drugoj polovini 2022.

Kod glavnih izvora sredstava koje kreditne institucije pribavljaju od sektora kućanstava u travnju 2023. prosjek kamatnih stopa na štedne depozite zadržao se na istoj razini kao i u travnju prethodne godine te je iznosio 0,17%. Prosjeci kamatnih stopa na oročene eurske depozite nastavili su značajnije rasti u usporedbi s njihovim vrijednostima iz 2022., te su u travnju 2023. iznosili 1,62% za kratkoročne i 0,50% za dugoročne depozite. Kao odraz kamatnih stopa koje su odobrene na veće iznose oročene do mjesec dana, prosjek kamatnih stopa na kratkoročne oročene depozite porastao je za 1,52 postotna boda u odnosu na travanj 2022. Porast u odnosu na isto razdoblje kod dugoročnih oročenih depozita manje je izražen i iznosi 0,44 postotna boda.

Prosjeci kamatnih stopa na eurske oročene depozite nefinancijskih poduzeća u travnju 2023. iznosili su 2,18% za kratkoročne i 1,10% za dugoročne depozite.

Kod kratkoročnih depozita bilježi se rast od 2,02 postotna boda u odnosu na travanj 2022., čime su navedeni prosjeci dosegnuli najvišu razinu od 2012. Iako je kod dugoročnih depozita evidentiran pad od 0,21 postotnih bodova u odnosu na prethodno tromjesečje, prosjek kamatnih stopa i dalje je znatno viši u odnosu na travanj 2022.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima većinom pokazuju trend rasta od druge polovine 2022., s iznimkom kredita na temelju prekoračenja po transakcijskim računima i kredita odobrenih po kreditnim karticama, kod kojih se nastavlja višegodišnji trend smanjivanja prosjeka kamatnih stopa.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima u travnju 2023. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za nenamjenske i ostale eurske kredite, koji je iznosio 5,47%, što je najviša razina tog prosjeka od siječnja 2019. Najniži prosjek kamatnih stopa u travnju 2023. iznosio je 2,99%, a odnosio se na eurske stambene kredite, te je kod njega također zabilježen trend rasta od druge polovine 2022. Kod kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima prosjek kamatnih stopa u travnju 2023. iznosio je 5,30%, dok je kod kredita po kreditnim karticama prosjek kamatnih stopa u istom mjesecu iznosio 4,72%.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima u travnju 2023. nastavlja se trend rasta prosjeka kamatnih stopa i na kratkoročne i na dugoročne kredite. Prosjek kamatnih stopa na eurske kredite nefinancijskim poduzećima u travnju 2023. iznosio je 3,57% kod kratkoročnih kredita, a 5,16% kod dugoročnih kredita. To je povećanje od 0,73 i 1,26 postotnih bodova u odnosu na siječanj 2023. te za 2,47 i 3,17 postotnih bodova u odnosu na travanj 2022., za kratki odnosno za dugi rok.

Vremenske serije statističkih podataka: Kamatne stope kreditnih institucija

 


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih poduzeća (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Novi ugovori obuhvaćaju sve ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni iznosi novoprimljenih depozita odnosno novoodobrenih kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji se međusobno razlikuju po instrumentu, valuti, ročnosti, vrsti kamatne stope, veličini kredita i institucionalnom sektoru, na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju. Za podatke prije 2023. eurskim kreditom/depozitom smatra se i kunski kredit/depozit s valutnom klauzulom uz euro (osim za štedne depozite, prekoračenja po transakcijskim računima i kredite po kreditnim karticama kod kojih su obuhvaćene sve valute).