Objava statistike financijskih računa za treće tromjesečje 2022. godine

Objavljeno: 16.1.2023.

U sklopu statistike financijskih računa[1] Hrvatska narodna banka trenutačno objavljuje samo podatke o stanjima financijske imovine i obveza cijeloga gospodarstva i pojedinih institucionalnih sektora – nefinancijskih društava, kućanstava, opće države i financijskog sektora, u određenom trenutku. Financijska netovrijednost gospodarstva ili nekog njegova dijela izračunava se kao razlika između stanja njegove financijske imovine (npr. dani krediti i depoziti, ulaganja u vrijednosnice i udjele) i stanja njegovih financijskih obveza (npr. primljeni krediti i depoziti, priljevi na osnovi izdanih vrijednosnica), pri čemu ukupne financijske obveze uključuju dužničke obveze kao i procijenjenu financijsku vrijednost kapitala.

Na kraju trećeg tromjesečja 2022. (Slika 1.) financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 388 mlrd. EUR, što je povećanje od 9,4 mlrd. EUR u tom tromjesečju i povećanje od 24,2 mlrd. EUR u razdoblju od godine dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva iznosile su 404 mlrd. EUR, a povećale su se za 5,1 mlrd. EUR u tromjesečju odnosno 20,4 mlrd. EUR u razdoblju od godine dana. U odnosu na BDP financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju trećeg tromjesečja 2022. iznosila je 597% godišnjeg BDP-a, što je smanjenje od 9,4 postotna boda u tom tromjesečju i smanjenje od 48,7 postotnih bodova u razdoblju od godinu dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva smanjile su se za 17,3 postotna boda u tromjesečju i za 59,3 postotna boda u godinu dana, te su na kraju trećeg tromjesečja 2022. dosegnule razinu od 622% godišnjeg BDP-a. Time je nastavljeno smanjivanje stanja imovine i obveza hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP, koje je započelo u drugom tromjesečju 2021. godine zahvaljujući sporijem rastu njihove vrijednosti u odnosu na rast tromjesečnog BDP-a.

Na kraju trećeg tromjesečja 2022. (Slika 2.) ukupna financijska imovina kućanstava iznosila je 81 mlrd. EUR ili 1,3% više nego na kraju prethodnog tromjesečja odnosno u razdoblju od godine dana financijska imovina kućanstava porasla je za 3,9 mlrd. EUR. Financijske obveze kućanstava povećale su se na 22 mlrd. EUR, što je porast 0,9% u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Ta kretanja rezultirala su povećanjem financijske netovrijednosti sektora kućanstava na 59 mlrd. EUR ili 1,4% više nego na kraju prethodnog tromjesečja (odnosno 2,8 mlrd. EUR ili 5,0% više u odnosu na kraj istog tromjesečja prethodne godine), te je tako netovrijednost ovog sektora, koja pokazuje trend ubrzanog rasta od drugog tromjesečja 2020., ponovno porasla nakon jednokratnog smanjenja u prvom tromjesečju 2022. godine.

Na kraju trećeg tromjesečja 2022. (Slika 3.) ukupna financijska imovina nefinancijskih poduzeća iznosila je 113 mlrd. EUR, tj. 2,2% više nego na kraju prethodnog tromjesečja. Financijske obveze nefinancijskih poduzeća iznosile su 166 mlrd. EUR, što je rast od 0,5% u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Rezultat takvih kretanja bilo je povećanje financijske netovrijednosti sektora nefinancijskih poduzeća na –53 mlrd. EUR, što je za 3,1% više nego na kraju prethodnog tromjesečja.

Vremenske serije statističkih podataka:

 


  1. Statistika financijskih računa prikazuje pokazatelje stanja te transakcija, vrijednosnih usklađenja i ostalih promjena financijske imovine i obveza u gospodarstvu, raspoređene po sektorima i financijskim instrumentima, na osnovi trenutačno dostupnih izvora podataka. Izvori podataka jesu monetarna statistika i statistika odnosa s inozemstvom HNB-a, statistička izvješća Hanfe, godišnja izvješća nefinancijskih poduzeća koja prikuplja Financijska agencija, izvješća o vlasničkim udjelima opće države u poduzećima Ministarstva financija RH, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Centra za restrukturiranje i prodaju, podaci o dugu opće države Ministarstva financija i HNB-a te izvješća o trgovanju na Zagrebačkoj burzi.

  2. Sektor kućanstava uz kućanstva uključuje i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (udruge građana i sl.).