Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za srpanj 2018.

Objavljeno: 31.8.2018.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u srpnju 2018. povećala su se za 5,8 mlrd. kuna (1,9%) te su na kraju mjeseca iznosila 316,3 mlrd. kuna (Tablica 1.). Mjesečnom povećanju toga najšireg monetarnog agregata najviše je pridonio sezonski rast neto inozemne aktive (NIA) kreditnih institucija, dok se neto inozemna aktiva HNB-a smanjila u srpnju zbog povlačenja sredstava države s deviznog depozita kod HNB-a radi otplate inozemne obveznice. Neto domaća aktiva (NDA) monetarnog sustava blago je porasla tijekom srpnja kao rezultat spomenutog smanjenja deviznog depozita središnje države, koji je tek djelomično nadomješten rastom kunskog depozita države nakon izdanja kunske obveznice u prvoj polovini srpnja. Promatra li se na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u srpnju 2018. zadržao se na 5,2%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Glede sastavnica ukupnih likvidnih sredstava, godišnji rast užega monetarnog agregata, novčane mase (M1), blago se usporio i iznosio 19,9%, dok se godišnji pad kvazinovca ublažio s 3,0% na 1,8%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni su plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) tijekom srpnja stagnirali (na osnovi transakcija) pa su na kraju mjeseca iznosili 221,8 mlrd. kuna, a i njihova je godišnja stopa rasta ostala nepromijenjena u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 4,1% (na osnovi transakcija, Slika 2.). Pritom se nastavio ubrzavati godišnji rast plasmana stanovništvu, koji je dosegnuo na kraju srpnja 5,7%, dok se rast plasmana poduzećima usporio i iznosio 2,6% (Tablica 2.). Što se tiče nominalnog stanja ukupnih plasmana, njihov je godišnji rast na kraju srpnja iznosio 1,2%, odnosno bio je zamjetno manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima, uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa srpnjem 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije