Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za rujan 2018.

Objavljeno: 31.10.2018.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju rujna 2018. iznosila su 325,1 mlrd. kuna, odnosno 0,9 mlrd. kuna ili 0,3% više nego na kraju kolovoza (Tablica 1.). Mjesečnom povećanju M4 pridonio je rast neto domaće aktive, dok je neto inozemna aktiva ostala gotovo nepromijenjena. Promatra li se na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava u rujnu se 2018. ubrzao na 5,6%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Godišnje povećanje ukupnih likvidnih sredstava i nadalje se ostvaruje u uvjetima snažnoga godišnjeg rasta neto inozemne aktive (15,3%) i pada neto domaće aktive monetarnog sustava (–1,5%). U strukturi M4 godišnji rast novčane mase (M1) blago se ubrzao na 20,4%, dok se godišnji pad kvazinovca blago ubrzao te na kraju rujna iznosio –1,9%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države), nakon stagnacije tijekom srpnja i kolovoza, porasli su u rujnu 2018. za 0,9 mlrd. kuna (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 222,8 mlrd. kuna. Na godišnjoj razini, ako se promatra na osnovi transakcija, rast ukupnih plasmana u rujnu se nastavio ubrzavati te je dosegnuo 4,6% (Slika 2.). Pritom se ubrzao godišnji rast plasmana poduzećima, koji je na kraju rujna iznosio 3,3%, dok se godišnji rast plasmana stanovništvu samo blago smanjio na 5,9% (Tablica 2.). Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u rujnu iznosio 1,2%, bio je osjetno manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s rujnom 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije