Uvođenje statističkog standarda ESA 2010 u službenu statistiku HNB-a

Objavljeno: 24.10.2014. Ažurirano: 31.1.2015.

Hrvatska narodna banka uvela je standard ESA 2010 u statistike iz svoga djelokruga rada. Kod statistika odnosa s inozemstvom, državnih financija i financijskih računa usklađivanje sa standardom ESA 2010 provedeno je krajem listopada 2014., a kod monetarne i financijske statistike krajem siječnja 2015. godine.

U nekim je statistikama HNB-a kvantitativni učinak tih promjena značajan. Najznatnija promjena odnosi se na reklasifikaciju dvaju velikih javnih nefinancijskih društava iz sektora javnih nefinancijskih društava u podsektor središnje države, što ima znatan kvantitativni učinak na sve statistike osim na statistiku tekućeg računa platne bilance. Kod financijskih računa primjetan je i učinak uvođenja novog sektora "vlastite financijske institucije i zajmodavci", u koji je ušlo dvadesetak nefinancijskih društava koja su dosad bila klasificirana kao nefinancijska društva.

U statistici odnosa s inozemstvom uvođenje standarda ESA 2010 samo je dio istodobnog početka primjene nove metodologije (BPM6). Pritom je došlo do zamjetljivog: 1) smanjenja stanja inozemnih izravnih ulaganja i odgovarajućeg povećanja ostalih ulaganja zbog prebacivanja izravnih ulaganja u hibridne i podređene financijske instrumente s ekonomskim svojstvima dugoročnog duga kao i ulaganja u "horizontalno povezana" društva u sektoru ostalih financijskih posrednika, s podračuna izravnih ulaganja na podračun ostalih ulaganja, 2) povećanja bruto inozemnog duga RH zbog reklasificiranja posebnih prava vučenja u inozemni dug sektora središnja banka i 3) smanjenja bruto vrijednosti izvoza i uvoza robe zbog preraspoređivanja određenih uvoznih i izvoznih stavki s podračuna robe na podračun usluga ili obratno.

U monetarnoj i financijskoj statistici, uz već navedenu promjenu koja se odnosi na reklasifikaciju dvaju velikih javnih nefinancijskih društava iz sektora javnih nefinancijskih društava u podsektor središnje države, značajan kvantitativni učinak ima reklasifikacija kunskih pozicija s valutnom klauzulom iz grupne stavke "kunske pozicije" u grupnu stavku "devizne pozicije". Ostale promjene u monetarnoj i financijskoj statistici odnose se na: 1) uključivanje novčanih fondova u sektor drugih monetarnih financijskih institucija, 2) prve objave podataka o transakcijama sektora drugih monetarnih financijskih institucija za odabrane pozicije i 3) prve objave podataka o stanjima imovine i obveza investicijskih fondova osim novčanih fondova.

Prezentacije sa seminara o uvođenju standarda ESA 2010