Sporazumi i memorandumi

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 3.6.2020.
Na temelju odredaba Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka sklapa memorandume o međusobnoj suradnji na području nadzora banaka s domaćim i inozemnim nadzornim tijelima.

Osnovna načela i sadržaj memoranduma zasnivaju se na dokumentima Bazelskog odbora za nadzor:

Suradnja Hrvatske narodne banke s drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske

 • Sporazum o suradnji i razmjenjivanju informacija u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma
 • Sporazum o suradnji Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 • Sporazum o suradnji na području zaštite tržišnog natjecanja na tržištu bankarskih i financijskih usluga

Suradnja Hrvatske narodne banke s nadležnim tijelima država članica

 • Memorandum o razumijevanju između Savezne agencije za nadzor financijskih usluga i HNB-a u području supervizije banaka
 • Sporazum o suradnji između Komisije za bankarstvo i Hrvatske narodne banke u području nadzora banaka
 • Memorandum o razumijevanju između Hrvatske narodne banke i Saveznog ministarstva financija Republike Austrije i Agencije za nadzor financijskog tržišta Republike Austrije u vezi s međusobnom suradnjom u području nadzora poslovanja banaka
 • Memorandum o razumijevanju između Talijanske središnje banke i Hrvatske narodne banke u području nadzora banaka
 • Memorandum o razumijevanju između Madžarske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatske narodne banke u području nadzora banaka

Suradnja Hrvatske narodne banke s nadležnim tijelima trećih država

 • Sporazum o razumijevanju između nadzornih tijela Velike Britanije i Hrvatske narodne banke
 • Sporazum o razumijevanju između Agencije za regulaciju i superviziju banaka Turske i Hrvatske narodne banke
 • Memorandum o razumijevanju između Središnje banke Republike San Marino i Hrvatske narodne banke u području nadzora banaka
 • Sporazum o suradnji između Centralne banke Crne Gore i Hrvatske narodne banke u području supervizije banaka
 • Memorandum o razumijevanju i suradnji na polju nadzora nad poslovanjem banaka između Hrvatske narodne banke i Centralne banke Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine te Agencije za bankarstvo Republike Srpske