Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo polugodište 2022.

Published: 29/8/2022

Dvije stambene štedionice, PBZ stambena štedionica d.d. i Raiffeisen stambena štedionica d.d., pripojene su maticama, Privrednoj banci Zagreb d.d. odnosno Raiffeisenbank Austria d.d., pa se broj kreditnih institucija smanjio na dvadeset i jednu.

U prvom polugodištu 2022. godine ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u odnosu na kraj 2021. za 24,2 mlrd. kuna (4,8%) i iznosila je 525,1 mlrd. kuna.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 4,4% i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 8,0% rezultirali su daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 4,3% na kraju 2021. na 3,8% na kraju prvog polugodišta 2022. NPL-ovi su se smanjili i u portfelju kredita nefinancijskim društvima (zabilježen je pad udjela NPL-ova s 9,9% na 7,8%), i u portfelju kredita kućanstvima (pad udjela NPL-ova sa 6,6% na 6,1%).

Poslovanje kreditnih institucija u prvom polugodištu 2022. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 3,1 mlrd. kuna. Prinos na imovinu (ROA) bio je 1,2%, kao i na kraju 2021. godine, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 8,8% na 9,5%.

Iako su ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnog sustava u prvom polugodištu 2022. još na visokim razinama, stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava ipak se u odnosu na kraj 2021. godine blago smanjila, s 25,9% na 25,0%. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od propisanog minimuma od 8%.

Na visokoj razini i nadalje je likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR). Na kraju lipnja 2022. godine sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve, a prosječni LCR iznosio je 187,1%.

Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija