Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prva tri tromjesečja 2021.

Published: 29/11/2021

Ukupna imovina kreditnih institucija na kraju rujna 2021. iznosila je 493,0 mlrd. kuna, što je povećanje imovine u odnosu na kraj 2020. za 30,5 mlrd. kuna ili 6,6%. Imovina je porasla kod većine kreditnih institucija.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 6,4% (bruto iznos) i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 8,1% rezultirali su daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 5,4% na kraju 2020. na 4,7% na kraju rujna 2021. Na smanjenje ukupnih NPL-ova utjecalo je njihovo smanjenje kod nefinancijskih društava, zbog čega se udio NPL-ova u kreditima tom sektoru smanjio s 12,5% na 10,7%. NPL-ovi su se nastavili povećavati u portfelju kredita kućanstvima, no zahvaljujući rastu kredita i predujmova tom sektoru udio NPL-ova zadržao se na 7,1%.

Poslovanje kreditnih institucija na kraju rujna 2021. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 4,0 mlrd. kuna, što je za 59,3% veći iznos dobiti u odnosu na isto razdoblje u 2020. Pokazatelji profitabilnosti stoga su porasli u odnosu na njihovu vrijednost na kraju lanjskoga usporedivog razdoblja. Prinos na imovinu (ROA) povećao se s 0,8% na 1,1%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 5,5% na 8,3%.

Učinci zadržavanja dobiti i ciljanih regulatornih prilagodbi vezanih uz pandemiju u prošloj godini i nadalje su vidljivi u vrlo visokim vrijednostima ključnih pokazatelja kapitaliziranosti bankovnog sustava. Na kraju rujna 2021. stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava iznosila je 25,6%, a sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od minimuma od 8%.

Likvidnost bankovnog sustava mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR) i nadalje je na visokoj razini (206,9%), pri čemu su sve kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve.