Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2021.

Published: 31/5/2021

U prvom tromjesečju 2021. godine ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u odnosu na kraj 2020. za 8,2 mlrd. kuna (1,8%) i iznosila je 470,7 mlrd. kuna. Najveći porast u imovini odnosio se na depozite kod Hrvatske narodne banke i na dane kredite.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 2,0% i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 0,9% rezultiralo je daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 5,4% na kraju 2020. na 5,3% na kraju prvog tromjesečja 2021. NPL-ovi su porasli u portfelju kredita kućanstvima, u kojem se njihov udio povećao sa 7,1% na 7,2%. Suprotno kretanje zabilježeno je u portfelju kredita nefinancijskim društvima, u kojem su se smanjili NPL-ovi i njihov udio u kreditima tom sektoru, s 12,5% na 12,1%.

Poslovanje kreditnih institucija u prvom tromjesečju 2021. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 1,1 mlrd. kuna, što je gotovo jednako dobiti ostvarenoj u istom tromjesečju 2020. Pokazatelji profitabilnosti porasli su u odnosu na njihovu vrijednost s kraja 2020. Prinos na imovinu (ROA) povećao se s 0,6% na 0,9%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 4,4% na 6,8%.

Ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnoga sustava dodatno su osnaženi u prošloj godini zadržavanjem dobiti i ciljanim regulatornim prilagodbama vezanima uz pandemiju. U prvom tromjesečju 2021. zadržali su se na vrlo visokim razinama, a stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava iznosila je 25,1%. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od minimuma od 8%.

Na visokoj razini nadalje je i likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR). Na kraju ožujka 2021. godine sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve, a LCR je iznosio 187,3%.