Objava statistike financijskih računa za treće tromjesečje 2021. godine

Objavljeno: 18.1.2022.

U sklopu statistike financijskih računa[1] Hrvatska narodna banka trenutačno objavljuje samo podatke o stanjima financijske imovine i obveza cijeloga gospodarstva i pojedinih institucionalnih sektora – nefinancijskih društava, kućanstava, opće države i financijskog sektora, u određenom trenutku. Financijska netovrijednost gospodarstva ili nekog njegova dijela izračunava se kao razlika između stanja njegove financijske imovine (npr. dani krediti i depoziti, ulaganja u vrijednosnice i udjele) i stanja njegovih financijskih obveza (npr. primljeni krediti i depoziti, priljevi na osnovi izdanih vrijednosnica), pri čemu ukupne financijske obveze uključuju dužničke obveze kao i procijenjenu financijsku vrijednost kapitala.

Na kraju trećeg tromjesečja 2021. (Slika 1.) financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 2.718 mlrd. HRK, što je povećanje od 89,1 mlrd. HRK u tom tromjesečju i 211,9 mlrd. HRK u razdoblju od godine dana. Istodobno su financijske obveze hrvatskoga gospodarstva iznosile 2.864 mlrd. HRK, a povećale su se za 53,3 mlrd. HRK u tromjesečju odnosno za 182,4 mlrd. HRK u razdoblju od godine dana. U odnosu na BDP financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju trećeg tromjesečja 2021. iznosila je 650% godišnjeg BDP-a, što je smanjenje od 14,4 postotnih bodova u tom tromjesečju i smanjenje od 1,0 postotnih bodova u razdoblju od godinu dana. Financijske obveze hrvatskoga gospodarstva smanjile su se za 25,4 postotnih bodova u tromjesečju i za 11,7 postotnih bodova u godinu dana, te su na kraju trećeg tromjesečja 2021. dosegnule razinu od 685% godišnjeg BDP-a. Time je nastavljeno smanjenje stanja imovine i obveza hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP, koje je započelo u prethodnom tromjesečju zahvaljujući sporijem rastu njihove vrijednosti u odnosu na rast tromjesečnog BDP-a.

Na kraju trećeg tromjesečja 2021. (Slika 2.) ukupna financijska imovina kućanstava iznosila je 576 mlrd. HRK ili 2,2% više nego na kraju prethodnog tromjesečja. Financijske obveze kućanstava iznosile su 156 mlrd. HRK, što je za 1,2% više u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Ta su kretanja rezultirala povećanjem financijske netovrijednosti sektora kućanstava na 420 mlrd. HRK ili 2,6% više nego na kraju prethodnog tromjesečja, čime se nastavio trend postupnog, ali postojanog povećavanja financijske netovrijednosti ovog sektora.

Na kraju trećeg tromjesečja 2021. (Slika 3.) ukupna financijska imovina nefinancijskih poduzeća iznosila je 767 mlrd. HRK, tj. 2,1% više nego na kraju prethodnog tromjesečja. Financijske obveze nefinancijskih poduzeća iznosile su 1.151 mlrd. HRK, što je pad od 0,2% u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Rezultat takvih kretanja bilo je povećanje financijske netovrijednosti sektora nefinancijskih poduzeća na –384 mlrd. HRK, a to je za 4,7% više nego na kraju prethodnog tromjesečja.

Vremenske serije statističkih podataka:

 


  1. Statistika financijskih računa prikazuje pokazatelje stanja te transakcija, vrijednosnih usklađenja i ostalih promjena financijske imovine i obveza u gospodarstvu, raspoređene po sektorima i financijskim instrumentima, na osnovi trenutačno dostupnih izvora podataka. Izvori podataka jesu monetarna statistika i statistika odnosa s inozemstvom HNB-a, statistička izvješća Hanfe, godišnja izvješća nefinancijskih poduzeća koja prikuplja Financijska agencija, izvješća o vlasničkim udjelima opće države u poduzećima Ministarstva financija RH, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Centra za restrukturiranje i prodaju, podaci o dugu opće države Ministarstva financija i HNB-a te izvješća o trgovanju na Zagrebačkoj burzi.

  2. Sektor kućanstava uz kućanstva uključuje i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (udruge građana i sl.).