Registrirani pružatelj usluga informiranja o računu

Objavljeno: 27.7.2018.
Hrvatska narodna banka izdat će rješenje o upisu u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca ako na osnovi zahtjeva i dostavljene dokumentacije ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o platnom prometu.

Registrirani pružatelj usluga informiranja o računu može biti pravna osoba ili fizička osoba s djelatnošću registriranom u Republici Hrvatskoj kojoj je Hrvatska narodna banka izdala rješenje o upisu u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca.

Registrirani pružatelj usluga informiranja o računu ne smije pružati druge platne usluge osim usluge informiranja o računu. Fizička osoba s djelatnošću registriranom u Republici Hrvatskoj ili pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava pružati platnu uslugu informiranja o računu podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca te ostalu propisanu dokumentaciju i informacije u skladu s člankom 132. Zakona o platnom prometu.

Propisana dokumentacija i informacije koje se trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci radi upisa u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca sadržane su u Smjernicama o informacijama koje treba dostaviti za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluga informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366.

Uz zahtjev i propisanu dokumentaciju podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni i potpisani Obrazac za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Na temelju dostavljenog zahtjeva za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca i dostavljene dokumentacije i informacija Hrvatska narodna banka u upravnom postupku odlučuje o zahtjevu te donosi rješenje o upisu u registar ako su ispunjeni svi uvjeti za upis u registar propisani člankom 131. Zakona o platnom prometu. Pravna osoba smije pružati platnu uslugu informiranja o računu tek nakon upisa te platne usluge kao djelatnosti u sudski ili obrtni registar.