Kreditni transfer i trajni nalog

Kreditni transfer i trajni nalog

Objavljeno: 1.2.2015.

Kreditni transfer je platna transakcija kojom pružatelj platnih usluga prenosi sredstva na račun primatelja plaćanja na temelju naloga platitelja, s tim da platitelj i primatelj plaćanja mogu biti ista osoba.

Trajni nalog jest platna usluga kojom pružatelj platnih usluga na temelju ugovora o trajnom nalogu sa svojim korisnikom platnih usluga periodično na određeni ili odredivi dan prenosi određeni ili odrediv iznos s računa za plaćanje svoga korisnika platnih usluga u korist računa za plaćanje primatelja plaćanja (npr. plaćanje anuiteta ili rate kredita i sl.). Ugovor o trajnom nalogu može biti zasebno ugovoren ili kao odredba nekoga drugog ugovora.