Nacrt odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Objavljeno: 30.7.2018.

Osnovna promjena koja se Nacrtom odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju uvodi u izvještajni sustav jest nova vrsta iznosa za potrebe računovodstva zaštite (dobitak ili gubitak od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke) koja se prikuplja u bilanci te u računu dobiti i gubitka. Usto se provode i određene manje tehničke korekcije.

Glavni razlog donošenja nove odluke jest činjenica da je Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju iz 2010. godine dosad izmijenjena i dopunjena već 13 puta. Budući da su potrebne daljnje izmjene u izvještajnom okviru, radi jasnoće propisa potrebno je donijeti novu odluku.

Radi jednostavnijeg praćenja planiranih promjena u prilozima Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje, ti se prilozi objavljuju u zasebnom dokumentu, u Excelu.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu sbi.upiti@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju" do 30. kolovoza 2018. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Objavljeno: 30.7.2018.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija supervizorski se izvještaji usklađuju s planiranim promjenama opisanima u Nacrtu odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju. Riječ je ponajprije o tome da se u supervizorske izvještaje planira ugraditi nova vrsta iznosa za potrebe računovodstva zaštite (dobitak ili gubitak od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke), a osim toga provode se i određene manje tehničke korekcije.

Radi jednostavnijeg praćenja planiranih promjena u pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja, ti se prilozi objavljuju i u zasebnom dokumentu, u Excelu.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr, s naznakom "Izmjene i dopune Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija" do 30. kolovoza 2018. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima

Objavljeno: 11.7.2018.

Hrvatska narodna banka poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu Odluke o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima(u nastavku teksta: Odluka).

Nacrtom Odluke koja se donosi na temelju članka 4. stavka 1. točke 3. i članka 101. stavka 2. točke 5. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013, 19/2015, 102/2015. i 15/2018) i članka 7. stavka 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ("Narodne novine", br. 101/2017), propisuje se:

  • definicija prodajnog osoblja,
  • zahtjevi koje je potrebno ispuniti prilikom izrade i primjene politika i praksi primitaka za prodajno osoblje,
  • način definiranja kriterija za dodjelu primitaka prodajnom osoblju,
  • specifični zahtjevi politika i praksi primitaka za pružatelje usluga koji nude i/ili prodaju stambene potrošačke kredite,
  • zahtjevi politika i praksi primitaka vezano uz osoblje koje sudjeluje u naplati dospjelih neplaćenih obveza.

Ovom Odlukom se, između ostalog, prenose i zahtjevi iz Smjernica o politikama i praksama primitaka povezanima s ponudom i prodajom proizvoda i usluga namijenjenih potrošačima (EBA/GL/2016/06), koji se odnose na sadržaj politika i praksi primitaka te način njihove primjene, obvezu dokumentiranja i dostupnosti politika i praksi, postupak njihovog usvajanja te praćenje usklađenosti politika i praksi sa odredbama iz Odluke te postupak provođenja naknadnih izmjena.

Imajući u vidu suštinu zahtjeva koji se uvode navedenim Smjernicama i Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju, prepoznata je potreba proširivanja tih zahtjeva i na druge aktivnosti povezane s pružanjem proizvoda i usluga potrošačima te uspostavljanjem komunikacije s potrošačima, kako bi se na što više razina u procesima određenih pružatelja usluga uspostavili ciljevi za sprečavanje nastanka gubitka odnosno postupanja na štetu potrošača.

Stoga su u nacrtu Oduke definirani zahtjevi koje pružatelji usluga moraju ispunjavati prilikom izrade politika i praksi primitaka te utvrđivanja kriterija za procjenu radne uspješnosti i dodjelu primitaka vezano uz sljedeće aktivnosti:

  • ponudu i/ili prodaju bankovnih proizvoda i usluga (krediti, depoziti, računi za plaćanje, platne usluge, platni instrumenti, ostala sredstva plaćanja, elektronički novac);
  • osmišljavanje stambenih potrošačkih kredita;
  • procjenu kreditne sposobnosti potrošača vezano uz ugovore o stambenom potrošačkom kreditu;
  • pružanje savjetodavnih usluga vezano uz stambene potrošačke kredite;
  • naplatu dospjelih neplaćenih obveza potrošača.

Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, Hrvatska narodna banka dužna je ovu Odluku donijeti u roku od godine dana od stupanja na snagu tog Zakona odnosno do 20. listopada 2018., a Nacrtom Odluke predlaže se da Odluka stupi na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu Odluke dostavite do 10. rujna 2018. na adresu elektroničke pošte zastita.potrosaca@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o politikama i praksama primitaka".

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.