Nacrt Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

Objavljeno: 28.9.2018.

Hrvatska narodna banka pripremila je Nacrt Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija ponajprije u svrhu usklađivanja regulatornog okvira za utvrđivanje povezanih osoba sa Smjernicama o povezanim osobama u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2017/15) koje je početkom godine donijelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

S obzirom da se Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija ("Narodne novine", br. 2/2010., 160/2013. i 12/2018.) mijenjala nekoliko puta, radi lakše primjene predlaže se izraditi cjeloviti tekst nove Odluke. Stoga Nacrt Odluke sadrži dosadašnje limite pri utvrđivanju najveće dopuštene izloženosti, ali i proširen okvir za utvrđivanje grupe povezanih osoba. U tom smislu Nacrt Odluke obuhvaća postupak za utvrđivanje grupe povezanih osoba, precizira način utvrđivanja odnosa kontrole te navodi indikatore gospodarske i financijske međupovezanosti, kao i pristup za izloženosti prema središnjoj državi. Korisno je naglasiti da predloženi okvir ne bi trebao dovesti do bitnih odstupanja od dosadašnjeg načina utvrđivanja grupe povezanih osoba.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija" do 31. listopada 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

Objavljeno: 17.10.2018.

Člankom 21. Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka (»Narodne novine«, br. 114/2017, dalje u tekstu Odluka) propisana je primjena prijelazne odredbe prema kojoj ukupno umanjenje po izloženostima klasificiranima u rizične podskupine A-1 i A-2 u razdoblju do 31. prosinca 2018. ne može iznositi manje od 0,8% iznosa bruto knjigovodstvene vrijednosti izloženosti u tim rizičnim podskupinama, osim na financijsku imovinu koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

Predlaže se da se prijelazna odredba iz članka 21. Odluke nastavi primjenjivati do 31. prosinca 2019. godine, te je stoga pripremljen Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka (dalje u tekstu Nacrt Odluke). Pored navedenog produženja roka, Nacrtom Odluke predlažu se izmjene i dopune koje preciziraju tekst Odluke.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu Odluke najkasnije do 16. studenoga 2018. dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr s naznakom "Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni odluke o klasifikaciji".

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.