Nacrt odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

Objavljeno: 15.5.2020.

Nacrtom Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem, uređuje se sadržaj statističkih i nadzornih izvješća, vrste podataka te način njihova dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci.

Pozivamo javnost da primjedbe i prijedloge u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu dostavi na e-adresu direkcija.trezora@hnb.hr do 15. lipnja 2020.

Nakon isteka navedenog datuma Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge primljene tijekom javnog savjetovanja i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju primjedaba i prijedloga.

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

Objavljeno: 27.5.2020.

Hrvatska narodna banka je dana 21. svibnja 2019. donijela Odluku o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama ("Narodne novine", br. 54/2019.). Predmetnom Odlukom određuju se podaci o prijevarama povezanima s različitim sredstvima plaćanja koje su pružatelji platnih usluga dužni dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci, a isti su sadržajno određeni Smjernicama o izvještajnim zahtjevima za podatke o prijevarama prema članku 96. stavku 6. PSD2 (EBA/GL/2018/05) od 17. rujna 2018. Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (u nastavku teksta: EBA). EBA je dana 22. siječnja 2020. usvojila Smjernice kojima se izmjenjuju Smjernice EBA/GL/2018/05 o prijavljivanju prijevara na temelju Direktive PSD2 (EBA/GL/2020/01). Istima se u određenoj mjeri mijenja opseg podataka o prijevarama koji su pružatelji platnih usluga dužni dostavljati nadležnim tijelima. U skladu s navedenim, predloženim Nacrtom odluke o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama (u nastavku teksta: Nacrt odluke) usklađuje se opseg podataka koje su obveznici primjene Odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama dužni dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci, na način pobliže određen u Prilogu Nacrta oduke.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 27. lipnja 2020., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

Objavljeno: 25.5.2020.

Promjena u Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (u nastavku teksta: Nacrt) odnosi se na omogućavanje ovlaštenim mjenjačima da prodaju u inozemstvu gotovinu određenih stranih valuta s kojima ne trguju banke koje posluju u Republici Hrvatskoj. Dakle, riječ je o gotovini stranih valuta koju otkupljuju samo ovlašteni mjenjači, a takvih je valuta trenutačno oko petnaest. Nadalje, budući da je riječ o stranoj gotovini za koju je ograničena i potražnja kupaca – fizičkih osoba, ovlašteni mjenjači ne otkupljuju je od fizičkih osoba u skladu s ponudom jer je, za sada, ne mogu prodavati s obzirom na ograničenu potražnju u Republici Hrvatskoj. Stoga je trgovanje takvim stranim valutama slabije razvijeno u odnosu na stvarni potencijal. Naime, procjenjuje se da bi obujam otkupa gotovine određenih stranih valuta od klijenata – fizičkih osoba bio veći kada bi ovlašteni mjenjači mogli prodati viškove te strane gotovine u inozemstvu. U skladu s tim ova promjena u Nacrtu poboljšala bi kvalitetu i opseg usluga koju ovlašteni mjenjači pružaju svojim klijentima – fizičkim osobama.

Osim navedene promjene, Nacrt donosi i promjenu u vezi s postupanjem ovlaštenog mjenjača kod trgovanja stranom gotovinom po povoljnijem tečaju. Prema važećoj Odluci o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove ("Narodne novine", br. 85/2019.) ovlašteni mjenjač dužan je identificirati klijenta pri svakoj transakciji otkupa i prodaje po povoljnijem tečaju, a podatke o takvim transakcijama voditi i čuvati u izdvojenim evidencijama. Nacrtom se uređuje prestanak te obveze. Razlog za njezin prestanak jest to što je ovlašteni mjenjač, u skladu s propisom kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, dužan izvršiti identifikaciju klijenta ako je vrijednost kupnje odnosno prodaje strane gotovine 15.000,00 kuna ili veća. S obzirom na to da vrijednost transakcija po povoljnijem tečaju uglavnom prelazi iznos od 15.000,00 kuna, Nacrtom se ukida, kao kriterij za identifikaciju klijenata, trgovanje po povoljnijem tečaju.

Pozivamo javnost da primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu dostavi na e-adresu mjenjaci@hnb.hr, do 25. lipnja 2020.

Nakon isteka navedenog datuma Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2020. godinu

Objavljeno: 21.5.2020.

Nacrtom odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2020. godinu predlaže se uređivanje visine, načina izračuna i načina plaćanja naknade za superviziju kreditnih institucija za 2020. godinu.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2020. godinu" do 21. lipnja 2020.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o eksternalizaciji

Objavljeno: 21.5.2020.

Nacrtom odluke o eksternalizaciji (dalje u tekstu: Nacrt odluke) Hrvatska narodna banka usklađuje se s odredbama članaka od 31. do 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 47/2020.) i Smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o eksternalizaciji (EBA/GL/2019/02).

Nacrtom Odluke pobliže se propisuje pojam ključnih ili važnih procesa, usluga ili aktivnosti kao i procesi, usluge ili aktivnosti koji se ne smatraju eksternalizacijom, uređuje se sadržaj informacija, oblik i obveza vođenje registra svih ugovorenih eksternalizacija te rok za dostavu Hrvatskoj narodnoj banci obavijesti o namjeri eksternalizacije ključnih ili važnih procesa, usluga ili aktivnosti i sadržaj dokumentacije uz tu obavijest.

Stupanjem na snagu ovoga propisa prestala bi važiti Odluka o eksternalizaciji (»Narodne novine«, br. 1/2009., 75/2009. i 2/2010.).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu Odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr s naznakom »Nacrt odluke o eksternalizaciji«.

Javna rasprava otvorena je do 19. lipnja 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.