Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja

Objavljeno: 20.5.2019.

Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja (dalje u tekstu Nacrt Odluke) u hrvatski pravni sustav prenosi se Smjernica o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova u knjizi pozicija kojima se ne trguje (EBA/GL/2018/02) Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) od 19. srpnja 2018. godine.

Slijedom toga, Nacrtom Odluke predlaže se, između ostalog, da se nakon članka 63. Odluke doda novo poglavlje VI.a PRAVILA O UPRAVLJANJU KAMATNIM RIZIKOM KOJI PROIZLAZI IZ POSLOVA KOJI SE VODE U KNJIZI POZICIJA KOJIMA SE NE TRGUJE i novi članci od 63.a. do 63.v. kojima se uređuje ovo područje. Stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Odluke prestaje važiti određeni broj članaka iz Odluke o kamatnom riziku u knjizi banke ("Narodne novine", br. 120/2016. i 14/2017.), te se dodaju dodatni zahtjevi kako slijedi:

  • zahtjev da kreditne institucije trebaju razviti i koristiti vlastite interne modele za identifikaciju, mjerenje, praćenje i kontrolu IRRBB-a,
  • načelo proporcionalnosti prema kojem se od većih i kompleksnijih kreditnih institucija (SREP kategorija 1 i 2) zahtjeva korištenje složenijih i sofisticiranijih modela,
  • ekstenzivan zahtijevani opseg neovisne validacije modela,
  • pored standardnog kamatnog šoka od iznenadnog paralelnog pomaka krivulje prinosa za ± 200 baznih bodova propisuje se obveza izračuna učinka 6 novih scenarija kamatnih šokova na ekonomsku vrijednost kapitala kreditne institucije,
  • procjena utjecaja rizika kreditne marže iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje (CSRBB) ako je CSRBB relevantan za profil rizičnosti kreditne institucije,
  • supervizorski test netipičnih vrijednosti kao nadzorni alat kojemu je cilj pružiti supervizorima informacije o izloženosti kreditnih institucija IRRBB-u.

Pozivamo Vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu Odluke dostavite na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja". Javna rasprava je otvorena do 17. lipnja 2019. godine.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj mrežnoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.