Nacrt odluke o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

Objavljeno: 23.9.2020.

Nacrtom odluke o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija računovodstveni se okvir za kreditne institucije ažurira s ciljem usklađivanja sa strukturom računa dobiti i gubitka kako je propisana Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 (FINREP). Nova struktura bila bi primjenjiva za kraj 2020. godine.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr, s naznakom "Izmjene Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija". Javna rasprava otvorena je do 23. listopada 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja

Objavljeno: 23.10.2020.

Odluka o sustavu upravljanja ("Narodne novine", br. 96/2018. i 67/2019.) između ostalog definira i postupak odnosno pravila o upravljanju kreditnim rizikom. Budući da je temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/91, urbroj: 50301-25/14-20-1 od 2. travnja 2020. ("Narodne novine", br. 41/2020.) Financijskoj agenciji povjeren izračun jedinstvene ocjene pogođenosti okolnostima pandemije (COVID score), te obzirom da je veliki broj klijenata kreditnih institucija zatražio mjere ublažavanja učinka pandemije zbog pogoršane financijske situacije, ovom izmjenom Odluke kreditne institucije obvezuju se da za takve klijente pribave i ažuriraju COVID score.

Stoga se izmjenama i dopuna Odluke o sustavu upravljanja predlaže da se COVID score definira, te da se obveza njegova pribavljanja propiše kako prije odobravanja kreditne izloženosti poslovnim subjektima radi ublažavanja posljedica COVID-a 19, tako i u procesu praćenja rizičnosti takvih izloženosti.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr s naznakom "Izmjene Odluke o sustavu upravljanja". Javna rasprava otvorena je do 13. studenoga 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

Objavljeno: 22.10.2020.

Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala se mijenja zbog usklađivanja s pravnom stečevinom EU tj. prenošenja odredbi Direktive (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (tzv. CRDV).

Obzirom na prethodno navedeno u Odluku su prenesene sljedeće odredbe CRD-a V: članak 133. stavak 2. koji uređuje način izračuna zaštitnog sloja za sistemski rizik, članak 141. stavci 4.-6. koji uređuju način izračuna maksimalnog raspodjeljivog iznosa za kombinirane zaštitne slojeve kapitala, članak 141.b stavci 4.-6. koji uređuje način izračuna maksimalnog raspoloživog iznosa za omjer financijske poluge.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr s naznakom "Izmjene Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala". Javna rasprava otvorena je do 13. studenoga 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.>

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj

Objavljeno: 22.10.2020.

Nacrtom prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj prenosi se odredba članka 47. stavka 1a. CRD-a koji je izmijenjen CRD-om V. Odredbe koje su izmijenjene u članku 47. CRD V su i izmijenjeni stavak 2. i novi 2a. koji su implementirani u ZID ZOKI koji je u postupku donošenja.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr s naznakom "Izmjene Odluke o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj". Javna rasprava otvorena je do 13. studenoga 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

Objavljeno: 22.10.2020.

Nacrtom prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti nadopunjuje se postojeća Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti.

Ulaskom u postupak bliske suradnje s Europskom središnjom bankom Hrvatska narodna banka treba uskladiti svoje postupanje s aktima Europske središnje banke. Stoga se i ova Odluka o izmjenama i dopunama donosi iz razloga usklađivanja s Uputom Europske središnje banke o dostupnim opcijama i nacionalnim diskrecijama u pravu Unije i Preporukom Europske središnje banke od 4. travnja 2017. o zajedničkim specifikacijama za uporabu nekih mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr s naznakom "Izmjene Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu izvješćivanja o likvidnosti". Javna rasprava otvorena je do 13. studenoga 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

Objavljeno: 22.10.2020.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija ("Narodne novine", br. 25/2018.) uključene su izmjene i dopune koje proizlaze iz daljnjeg preciziranja uvjeta za instrumente regulatornoga kapitala na temelju Uredbe (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012 (Službeni list EU L 150/2019). Izmjene i dopune Odluke većim dijelom se odnose na izmjene i dopune u prilozima 1. do 3. koji sadrže obrasce procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala.

Izmjene i dopune Odluke nisu predmet propisanih postupaka sukladno Odluci o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije („Narodne novine“, br. 44/2017.) s obzirom da se ne radi o propisu kojim se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te se ovim propisom ne preuzimaju odredbe direktiva i odluka Europske unije u zakonodavstvo Republike Hrvatske niti se osiguravaju pretpostavke za provedbu uredbi i odluka Europske unije.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr s naznakom "Izmjene Odluke dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija". Javna rasprava otvorena je do 13. studenoga 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Objavljeno: 22.10.2020.

Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija ("Narodne novine", br. 127/2014. i 24/2018.) definira postupak kupoprodaje i povrata plasmana kreditnih institucija te ulogu Hrvatske narodne banke u postupcima kupoprodaje i povrata materijalno značajnih iznosa plasmana u obliku izdavanja mišljenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za ove transakcije temeljem dostavljenih obavijesti i propisane dokumentacije te zaštitu potrošača.

Ovim izmjenama i dopunama reducira se uloga Hrvatske narodne banke na način da se u postupku kupoprodaje odnosno povrata ne zahtijeva od Hrvatske narodne banke izdavanje mišljenja o ispunjavanju propisanih uvjeta odnosno procjeni učinaka. Prema izmijenjenoj odluci kreditna institucija prodavatelj je i nadalje obvezna dostavljati za svaku pojedinu transakciju obavijest i propisanu dokumentaciju Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije u roku od 60 dana prije sklapanja ugovora o kupoprodaji plasmana odnosno povrata plasmana uz mogućnost da Hrvatska narodna banka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju koju smatra potrebnom za procjenu ispunjenja uvjeta.

S obzirom da se na razini Europske unije priprema donošenje Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pružateljima usluga servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala, koja će normirati između ostaloga i područje kupoprodaje plasmana te da Europska središnja banka nema ovu ovlast, ovim izmjenama Hrvatska narodna banka zadržava uvid u postupke kupoprodaje i povrata plasmana, a po donošenju navedene Direktive ovo područje će biti adekvatno regulirano.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr s naznakom "Izmjene Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija". Javna rasprava otvorena je do 13. studenoga 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

Objavljeno: 22.10.2020.

Odluka o primicima radnika ("Narodne novine", br. 31/2017. i 57/2017.) mijenja se zbog prenošenja dijela odredbi o primicima iz Direktive (EU) 2019/878 (CRD V) koje reguliraju radnike sa značajnim utjecajem na profil rizičnosti i razdoblja odgode varijabilnih primitaka.

Također, predloženim izmjenama i dopunama usklađuju se odredbe Odluke o primicima radnika sa:

  • Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama u dijelu primjene odredbi o primicima na konsolidiranoj osnovi, maksimalno dozvoljenom odnosu između ukupnih varijabilnih i fiksnih primitaka te primjeni načela razmjernosti na male primitke i male i jednostavne kreditne institucije
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 40/2019.) u dijelu koji regulira uključenost dioničara u donošenje odluka o primicima uprave
  • novom Delegiranom uredbom Komisije (EU) o identificiranim radnicima kojom se redefiniraju kvalitativni i kvantitativni kriteriji i značajna poslovna jedinica
  • propisima Europske središnje banke u svezi odredbe o postupku otklanjanja pretpostavke o značajnom utjecaju radnika na profil rizičnosti značajne kreditne institucije iz članka 11.c Zakona o kreditnim institucijama.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr s naznakom "Izmjene Odluke o primicima radnika". Javna rasprava otvorena je do 13. studenoga 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.