Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za veljaču 2019.

Objavljeno: 29.3.2019.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju veljače 2019. iznosila su 319,5 mlrd. kuna, odnosno za 1,9 mlrd. kuna ili 0,6% manje u odnosu na siječanj 2019. (Tablica 1.). Na mjesečno smanjenje toga najšireg monetarnog agregata ponajviše je djelovao pad neto domaće aktive (NDA) monetarnog sustava (uzrokovan rastom depozita opće države) te, u manjoj mjeri, smanjenje neto inozemne aktive (NIA) monetarnog sustava. Promatra li se na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava u veljači znatno se usporio na 4,8%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Promatraju li se sastavnice ukupnih likvidnih sredstava, godišnji rast novčane mase (M1) usporio se na 17,1%, čemu je ponajviše pridonijelo usporavanje depozitnog novca, dok se godišnji pad kvazinovca ubrzao te je na kraju veljače iznosio 1,2% (isključujući učinak tečajnih promjena).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) povećali su se u veljači za 1,2 mlrd. kuna (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 224,9 mlrd. kuna. Godišnji rast ukupnih plasmana nastavio je bilježiti blago ubrzanje te je u veljači iznosio 5,0%. Pritom je kreditiranje nefinancijskih poduzeća na kraju veljače bilo za 2,8% veće nego u istom mjesecu prošle godine, a kreditiranje stanovništva za 6,6% (Tablica 2.). Snažnijem rastu plasmana stanovništva pridonijelo je ubrzanje godišnjeg rasta gotovinskih nenamjenskih kredita (12,9%), dok su se stambeni krediti na godišnjoj razini usporili na 3,7%. Prodaje nenaplativih plasmana i u veljači su se odrazile na godišnji rast nominalnog stanja plasmana (3,5%), koji je i dalje zamjetno manji od rasta na osnovi transakcija.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima, uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s veljačom 2019. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije