Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za srpanj 2019.

Objavljeno: 30.8.2019.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u srpnju 2019. povećala su se za 6,5 mlrd. kuna (2,0%) te su na kraju mjeseca iznosila 329,8 mlrd. kuna (Tablica 1.). Mjesečnom povećanju M4 najviše je pridonio sezonski rast neto inozemne aktive (NIA) kreditnih institucija. Istodobno je u suprotnom smjeru djelovao pad neto domaće aktive (NDA) monetarnog sustava, do kojeg je ponajviše došlo zbog pada plasmana poduzećima. Promatra li se na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u srpnju 2019. ubrzao se na 4,9%, na osnovi transakcija (Slika 1.). Glede sastavnica ukupnih likvidnih sredstava, godišnji rast novčane mase (M1) ubrzao se na 16,1%, dok je godišnji pad kvazinovca bio neznatno izraženiji te je na kraju srpnja iznosio 1,3% (na osnovi transakcija).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim državi) smanjili su se u srpnju za 0,6 mlrd. kuna (na osnovi transakcija), pri čemu se njihov godišnji rast nastavio usporavati te je u srpnju iznosio 3,4% (Slika 2.). Pad ukupnih plasmana domaćim sektorima u srpnju rezultat je smanjenja plasmana sektoru nefinancijskih poduzeća koji je na godišnjoj razini iznosio –2,3% (odnosno –0,4% ako se isključi učinak aktiviranja državnih jamstava izdanih brodogradilištima). Provedba nagodbe grupe Agrokor, pri čemu je dio potraživanja kreditnih institucija prema domaćim kompanijama unutar grupe prebačen na inozemne kompanije unutar grupe, pridonijela je nepovoljnijem kretanju plasmana poduzećima potisnuvši godišnje stope promjene u negativno područje. Kada je riječ o stanovništvu, godišnji rast plasmana tom sektoru u srpnju se ubrzao na 7,1% (Tablica 2.), čemu je pridonio nastavak ubrzavanja godišnjeg rasta stambenih kredita, a istodobno se blago ubrzao godišnji rast gotovinskih nenamjenskih kredita. Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u srpnju iznosio 1,8%, bio je zamjetno niži od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa srpnjem 2019. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije