Međunarodne pričuve i devizna likvidnost

Objavljeno: 5.9.2019. Ažurirano: 5.9.2019.

I. Službene međunarodne pričuve i ostale devizne pričuve (približna tržišna vrijednost)

U milijunima EUR, na kraju srpnja 2019. godine

  Posljednji podaci Pretposljednji podaci
A. Službene međunarodne pričuve 19.639,4 19.881,2

(1) Devizne pričuve (u konvertibilnoj stranoj valuti)

15.413,1 14.713,4

(a) Dužnički vrijednosni papiri

12.931,3 12.011,6

od toga: izdavatelji sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava, ali locirani u inozemstvu

   

(b) Ukupno valuta i depoziti kod:

3.021,7 2.701,8

(i) ostalih središnjih banaka, BIS-a i MMF-a

2.838,1 2.522,0

(ii) banaka sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava

   

od toga: locirana u inozemstvu

   

(iii) banaka sa sjedištem izvan zemlje o kojoj se izvještava

183,6 179,8

od toga: locirana u zemlji o kojoj se izvještava

   

(2) Pričuvna pozicija kod MMF-a

0,4 0,3

(3) Specijalna prava vučenja (SPV)

375,9 372,1

(4) Zlato

   

- volumen u milijunima unca

   

(5) Ostale međunarodne pričuve (specificirati)

3.850,1 4.795,3

- financijski derivati

   

- krediti nerezidentnim nebankarskim institucijama

   

- ostalo

3.850,1 4.795,3
B. Ostale devizne pričuve (specificirati)    

- dužnički vrijednosni papiri koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve

   

- depoziti koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve

   

- krediti koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve

   

- financijski derivati koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve

   

- zlato koje nije uključeno u službene međunarodne pričuve

   

- ostalo

   
     

II. Obvezatni kratkoročni neto odljevi međunarodnih pričuva (nominalna vrijednost)

U milijunima EUR, na kraju srpnja 2019. godine

  Posljednji podaci Pretposljednji podaci
  Ukupno Do 1 mjesec Preko 1 mjesec do 3 mjeseca Preko 3 mjeseca do godine dana Ukupno Do 1 mjesec Preko 1 mjesec do 3 mjeseca Preko 3 mjeseca do godine dana
1. Devizni krediti, dužnički vrijednosni papiri i depoziti -3.519,2

-114,7

-537,4 -2.867,0 -2.709,8 -167,3 -480,0 -2.062,4

-odljevi (-) glavnica

-3.154,7 -114,1 -507,0 -2.533,6 -2.360,9 -156,7 -455,2 -1.749,0

-odljevi (-) kamate

-364,4 -0,7 -30,4 -333,4 -348,9 -10,6 -24,8 -313,4

-priljevi (-) glavnica

               

-priljevi (-) kamate

               
2. Agregatna kratka i duga pozicija deviznih terminskih poslova i deviznih ročnica prema domaćoj valuti (uključujući ugovorene vrijednosti otvorenih međuvalutnih swapova)                

(a) Kratke pozicije (-)

               

(b) Duge pozicije (+)

               
3. Ostalo (specificirati) -1.728,0 -1.728,0     -2.073,4 -2.073,4    

-odljevi s osnove repo poslova (-)

-1.728,0 -1.728,0     -2.073,4 -2.073,4    

-priljevi s osnove repo poslova (+)

               

-komercijalni krediti (-)

               

-komercijalni krediti (+)

               

-ostale obveze prema dobavljačima (-)

               

-ostala potraživanja od kupaca (+)

               
                 

III. Potencijalni kratkoročni neto odljevi međunarodnih pričuva (nominalna vrijednost)

U milijunima EUR, na kraju srpnja 2019. godine

  Posljednji podaci Pretposljednji podaci
  Ukupno Do 1 mjesec Preko 1 mjesec do 3 mjeseca Preko 3 mjeseca do godine dana Ukupno Do 1 mjesec Preko 1 mjesec do 3 mjeseca Preko 3 mjeseca do godine dana
1. Potencijalne devizne obveze -155,1 -123,6   -31,5 -153,8 -123,4   -30,4

(a) Izdane garancije s dospijećem od 1 godine

-155,1 -123,6   -31,5 -153,8 -123,4   -30,4

(b) Ostale potencijalne obveze

               
2. Izdani devizni dužnički vrijednosni papiri koji uključuju opciju prodaje (obveznice s opcijom prodaje)                
3. Neiskorišteni okvirni krediti ugovoreni s:                

(a) drugim središnjim bankama, BIS-om, MMF-om i drugim međunarodnim institucijama

               

-ostale središnje banke (+)

               

-BIS (+)

               

-MMF (+)

               

-ostale međunarodne financijske institucije (+) 

               

(b) bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava (+)

               

(c) bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem izvan zemlje o kojoj se izvještava (+)

               
4. Neiskorišteni okvirni krediti odobreni:                

(a) drugim središnjim bankama, BIS-om, MMF-om i drugim međunarodnim institucijama

               

-ostale središnje banke (+)

               

-BIS (+)

               

-MMF (+)

               

-ostale međunarodne financijske institucije (+) 

               

(b) bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava (+)

               

(c) bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem izvan zemlje o kojoj se izvještava (+)

               
5. Agregatna kratka i duga pozicija deviznih opcija prema domaćoj valuti                

(a) kratke pozicije 

               

(i) Kupljene opcije prodaje

               

(ii) Izdane opcije kupnje

               

(b) duge pozicije 

               

(i) Kupljene opcije prodaje

               

(ii) Izdane opcije kupnje

               
                 

IV. Bilješke

U milijunima EUR, na kraju srpnja 2019. godine

  Posljednji podaci Pretposljednji podaci
1. Bilješke uz podatke koji se objavljuju uz standardnu periodičnosti i rok:    

(a) kratkoročni dug (u domaćoj valuti) s valutnom klauzulom

   

(b) devizni financijski instrumenti koji se ne honoriraju u devizama

   

-financijski derivati (terminski poslovi, ročnice ili opcije)

   

-kratke pozicije

   

-duge pozicije

   

-ostali instrumenti

   

(c) založena imovina

   

-uključena u međunarodne pričuve

   

-uključena u ostale devizne pričuve

   

(d) posuđeni vrijednosni papiri i repo poslovi s vrijednosnim papirima

2.053,4 2.504,6

- posuđeni ili repo i uključeni u I. dio

-1.647,4 -2.017,8

-posuđeni ili repo, ali nisu uključeni u I. dio

   

-primljeni ili stečeni i uključeni u I. dio

   

-primljeni ili stečeni, ali nisu uključeni u I. dio

3.700,8 4.522,5

(e) financijski derivati

   

-terminski poslovi

   

-ročnice

   

-swapovi

   

-opcije

   

-ostalo

   

(f) financijski derivati (terminski poslovi, ročnice ili opcije) s preostalim rokom dospijeća dužim od 1 godine

   

-agregatna kratka i duga pozicija deviznih terminskih poslova i deviznih ročnica prema domaćoj valuti (uključujući ugovorene vrijednosti otvorenih međuvalutnih swapova)

   

(a) kratke pozicije (-)

   

(b) duge pozicije (+)

   

-agregatna kratka i duga pozicija deviznih opcija prema domaćoj valuti

   

(a) kratke pozicije (-)

   

(i) Kupljene opcije prodaje

   

(ii) Izdane opcije kupnje

   

(b) duge pozicije 

   

(i) Kupljene opcije prodaje

   

(ii) Izdane opcije kupnje

   
2. Bilješke uz podatke koji se rjeđe objavljuju    

(a) valutna struktura službenih međunarodnih pričuva 

19.639,4 19.881,2

-valute koje čine košaricu SPV-a

19.639,1 19.880,8

-valute koje ne čine košaricu SPV-a

0,3 0,4

-valute koje ne čine košaricu SPV-a

   

-po pojedinim valutama (neobavezno):

   
                                  USD 3.495,2 3.513,4
                                  EUR 15.767,6 15.994,7
                                  Ostale 376,6 373,0