Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za rujan 2019.

Objavljeno: 31.10.2019.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju rujna 2019. iznosila su 336,7 mlrd. kuna, odnosno stagnirala su na osnovi transakcija u odnosu na kraj kolovoza (Tablica 1.)[1]. U pravcu smanjenja M4 djelovalo je smanjenje neto domaće aktive (NDA) monetarnog sustava, ponajviše zbog smanjenja plasmana poduzećima, dok je istovremeno neto inozemna aktiva porasla te time poništila učinke smanjenja NDA na M4. Na godišnjoj se razini rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u rujnu 2019. usporio na 4,4%, na osnovi transakcija (Slika 1.). U strukturi ukupnih likvidnih sredstava godišnji je rast novčane mase (M1) zabilježio usporavanje na 14,8%, dok je godišnji pad kvazinovca bio nešto blažeg intenziteta pod utjecajem povećanja deviznih depozita te je na kraju rujna iznosio –1,3% (na osnovi transakcija).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim državi) smanjili su se u rujnu za 0,3% u odnosu na kraj kolovoza (na osnovi transakcija), poglavito zbog pada plasmana sektoru nefinancijskih poduzeća (–0,9%). Zbog toga se i godišnji pad plasmana nefinancijskim poduzećima ubrzao s –1,9% krajem kolovoza na –3,0% na kraju rujna (Slika 2.). S druge strane, godišnji rast plasmana stanovništvu u rujnu se zadržao na 7,0%, koliko je iznosio u kolovozu. Pritom je ubrzanje godišnjeg rasta stambenih i gotovinskih nenamjenskih kredita stanovništvu bilo poništeno slabijom dinamikom ostalih oblika kreditiranja tog sektora. Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u rujnu iznosio 1,1%, bio je osjetno niži od rasta na osnovi transakcija (3,0%), što je uglavnom bilo posljedica prodaja nenaplativih plasmana poduzećima.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje također plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s rujnom 2019. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije

  1. Nominalno smanjenje ukupnih likvidnih sredstava u rujnu posljedica je promjene statističke metodologije prema kojoj se obveze po operativnom najmu od rujna 2019. iskazuju na stavci Ostala pasiva, dok su se iste obveze prije iskazivale na stavci Obveznice i instrumenti tržišta novca.