Odobrenje za rad štednoj banci kao banci

Objavljeno: 31.1.2015.
Štedna banka koja namjerava poslovati kao banka dužna je dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke za rad kao banka. Na postupak izdavanja odobrenja za rad štednoj banci kao banci na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o kreditnim institucijama kojima se uređuje izdavanje odobrenja za rad. U tekstu se opisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad štednoj banci kao banci, postupak odlučivanja te razlozi za odbijanje zahtjeva i za poništenje odobrenja za rad štednoj banci kao banci.

Štedna banka je kreditna institucija za čije je osnivanje potreban manji inicijalni kapital nego banci (8 milijuna kuna), te može obavljati manji opseg poslova koji su ograničeni na teritorij Republike Hrvatske. Štedna banka može početi poslovati kao banka kada za to dobije odobrenje Hrvatske narodne banke i upiše promjenu predmeta poslovanja i tvrtke u sudski registar.

Zahtjev za izdavanje odobrenja štednoj banci kao banci

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad štednoj banci kao banci podnosi se na obrascu Zahtjev za odobrenje za rad štednoj banci kao banci s prilozima koji su detaljnije opisani u stupcu obrasca zahtjeva u koju se upisuju tražene informacije odnosno uputa u kojem se prilogu nalaze tražene informacije.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad štednoj banci kao banci prilažu se sljedeći dokumenti i informacije:

1) nacrt izmjena i dopuna statuta,

2) poslovni plan za prve tri poslovne godine koji uključuje bilancu i račun dobiti i gubitka, planirane vrste poslova, primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu banke, računovodstvenu politiku te organizaciju unutarnje revizije,

3) odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se dopušta obavljanje određenih financijskih usluga ako to proizlazi iz propisa kojima se uređuje obavljanje određenih financijskih usluga predviđenih poslovnim planom kreditne institucije (npr. investicijske usluge iz Zakona o tržištu kapitala, zastupanje u skladu sa Zakonom o osiguranju),

4) poslovna strategija banke,

5) poslovni plan banke s projekcijama financijskih izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka) za iduće tri godine,

6) nacrti internih akata kojima se uređuje obavljanje financijskih usluga za koje se traži odobrenje,

7) opis promjena u organizacijskoj strukturi štedne banke,

8) opis promjena u informatičkoj tehnologiji štedne banke i

9) ostale informacije navedene u obrascu

Odlučivanje o zahtjevu

U postupku obrade zahtjeva Hrvatska narodna banka može od podnositelja zahtjeva zatražiti dostavu drugih dokumenata i informacija potrebnih za odlučivanje. Ako je Hrvatska narodna banka zatražila dodatnu dokumentaciju, dan njezine dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

Hrvatska narodna banka dužna je donijeti odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad štednoj banci kao banci u roku od šest mjeseci od podnošenja potpunog zahtjeva, odnosno najviše 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva.

U okviru ocjene udovoljavanja zakonskim uvjetima i spremnosti štedne banke da posluje kao banka Hrvatska narodna banka može od predsjednika i članova uprave zatražiti prezentaciju načina vođenja poslova banke.

Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad štednoj banci kao banci Hrvatska narodna banka ocjenjuje može li se iz dostavljenih dokumenata i informacija i iz drugih dostupnih informacija očekivati da će banka poslovati u skladu s propisima, dugoročno stabilno i sigurno. Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za rad štednoj banci kao banci ako utvrdi postojanje jednog od sljedećih razloga:

1) ako iz dokumentacije proizlazi da štedna banka nije organizirana u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, odnosno da nisu osigurani uvjeti za poslovanje banke određeni Zakonom o kreditnim institucijama, propisima donesenima na temelju tog Zakona ili propisima Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija,

2) ako su odredbe nacrta statuta banke u suprotnosti s odredbama Zakona o kreditnim institucijama ili odredbama propisa donesenih na temelju toga Zakona ili propisa Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija,

3) ako iz dokumentacije i drugih poznatih činjenica proizlazi da štedna banka kadrovski, organizacijski i tehnički nije sposobna pružati bankovne i/ili financijske usluge na način i u opsegu koji je predviđen njezinim poslovnim planom,

4) ako iz zahtjeva i priložene dokumentacije proizlazi da štedna banka ne ispunjava druge uvjete za pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga na koje se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja i

5) ako su štednoj banci izrečene supervizorske mjere Hrvatske narodne banke, a uvođenje novih usluga moglo bi negativno utjecati na izvršenje supervizorskih mjera.

Poništenje rješenja

Hrvatska narodna banka poništit će rješenje kojim je dano odobrenje za rad štednoj banci kao banci ako je banka dobila odobrenje za rad na temelju neistinite ili netočne dokumentacije, odnosno neistinito prikazanih podataka koji su bitni za poslovanje banke.