Planovi za 2019.

Objavljeno: 4.1.2019.

Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2019. (sažetak)

Savjet Hrvatske narodne banke donio je, na sjednici održanoj 13. prosinca 2018., Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2019. Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2019. donesen je u iznosu:

PRIHODI IZ POSLOVANJA 477.069.200,00 kuna
TROŠKOVI POSLOVANJA 412.500.000,00 kuna
POVEĆANJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVACIJA 137.250,00 kuna
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 64.431.950,00 kuna
   
  iznosi u kunama
PRIHODI IZ POSLOVANJA 477.069.200,00
   
Kamatni i srodni prihodi 712.495.400,00
Kamatni i srodni rashodi (218.070.400,00)
   
Neto kamatni prihodi 494.425.000,00
   
Prihodi od naknada i provizija 52.182.900,00
Troškovi naknada i provizija (22.268.100,00)
   
Neto prihodi od naknada i provizija 29.914.800,00
   
Prihodi od dividendi 5.165.100,00
Neto rezultat od ulaganja – metoda udjela 890.000,00
Neto rezultat od financijske imovine po fer vrijednosti
kroz dobit ili gubitak
(58.325.700,00)
Neto obračunske pozitivne (negativne) tečajne razlike*
Neto realizirane pozitivne (negativne) tečajne razlike*
Ostali prihodi 5.000.000,00
   
TROŠKOVI POSLOVANJA (412.500.000,00)
Troškovi za zaposlenike (190.713.000,00)
Ostali troškovi poslovanja (116.368.000,00)
Troškovi izrade novčanica i kovanog novca (69.419.000,00)
Amortizacija (36.000.000,00)
   
POVEĆANJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVACIJA (137.250,00)
Prihodi od ukinutih umanjenja vrijednosti i rezervacija 16.667.500,00
Troškovi umanjenja vrijednosti i rezervacija (16.804.750,00)
   
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 64.431.950,00
   

* Plan za 2019. ne sadržava planirane neto obračunske (nerealizirane) i realizirane tečajne razlike, za čije će se iznose korigirati višak prihoda nad rashodima po godišnjem obračunu za 2019.

 • Plan rada Hrvatske narodne banke za 2019. prema zadacima, strategijskim ciljevima i strategijskim područjima
  • Zadatak 1. Utvrđivanje i provođenje monetarne i devizne politike (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST

   • Priprema i analiza operacija i tržišnih uvjeta, što uključuje prognoziranje likvidnosti, pripremu operacija na otvorenom tržištu, definiranje politike obvezne pričuve, izračun kunskih kamatnih stopa na novčanom tržištu, upravljanje politikom i provedbu analiza za prihvatljivost imovine (instrumenata osiguranja) i izračun srednjeg tečaja HNB-a
   • Operacije provođenja monetarne politike, što uključuje provođenje operacija na otvorenom tržištu i pružanje stalno raspoloživih mogućnosti (odobravanje prekonoćnih kredita i prikupljanje prekonoćnih depozita)
   • Definiranje, analiziranje i provođenje politika upravljanja rizikom za operacije provođenja monetarne politike HNB-a. U slučaju instrumenata osiguranja kod kreditnih operacija to obuhvaća mjerenje kreditnog i tržišnog rizika i rizika likvidnosti, okvire za kontrolu rizika, definiranje postupaka, pravila i tehnika kojima se osigurava ispunjavanje kreditnih standarda za imovinu prihvatljivu kao instrument osiguranja
   • Upravljanje instrumentima osiguranja, što uključuje ažuriranje i praćenje adekvatnosti kolaterala
   • Namira i usklađivanje svih transakcija
   • Analiza postojećih i predlaganje novih instrumenata monetarne politike
   • Provođenje intervencija na domaćem deviznom tržištu (definitivna prodaja i kupnja deviza za domaću valutu; kupoprodaja s obvezom kupnje ili prodaje – tzv. swap intervencija)

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST

   • Izrada analiza, bilješki i prezentacija za potrebe rukovodstva HNB-a
   • Izrada Biltena HNB-a: Informacija o gospodarskim kretanjima
   • Izrada Biltena HNB-a: Makroekonomska kretanja i prognoze
   • Izrada Godišnjeg izvješća HNB-a: Makroekonomska kretanja
   • Izrada Monetarne projekcije HNB-a
   • Izrada Polugodišnje informacije HNB-a: Makroekonomska kretanja
   • Izrada Tromjesečnoga standardnog prezentacijskog formata (SPF)
   • Kreiranje, ažuriranje i održavanje baza podataka
   • Obrada tema iz djelokruga HNB-a za potrebe javnog informiranja
   • Održavanje prezentacija te davanje sažetih izjava za posjetitelje HNB-a i potrebe javnog informiranja
   • Rad na istraživačkim projektima
   • Procjena potencijalnog outputa putem proizvodne funkcije
   • Konstrukcija Indikatora kretanja prihoda od turizma
   • Ažuriranje i analiziranje Indeksa cijena nekretnina RH
   • Objavljivanje radova i prezentiranje rezultata istraživanja na konferencijama
   • Sezonska prilagodba glavnih ekonomskih indikatora (suradnja s DZS-om i za potrebe HNB-a)
   • Razvoj reduciranih ekonometrijskih modela za projekciju ekonomskih kretanja
   • Razvoj i unaprjeđenje Indeksa cijena nekretnina RH
   • Izrada redovitih simulacija i projekcija monetarne politike s pomoću makroekonomskih modela RH
   • Izrada kratkoročnih projekcija kretanja cijena i ekonomske aktivnosti
   • Tekuća ocjena (engl. nowcasting) ekonomske aktivnosti
   • Izrada kratkih analiza za potrebe provođenja monetarne politike
   • Razvoj modela za izradu kratkoročnih projekcija vezanih uz monetarnu politiku

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST

   • Aktivnosti i zadaci vezani uz proces uvođenja eura u RH koji se odnose na uspostavu mehanizma bliske suradnje s ESB-om i ulazak u ERM II
   • Izrada internih informacija o ostvarivanju kriterija konvergencije i ostvarivanju indikatora makroekonomskih neravnoteža za RH

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Izdavanje mišljenja i davanje informacija u vezi s deviznom regulativom
   • Praćenje, izrada i primjena odredbi propisa koji uređuju devizno poslovanje
   • Izrađivanje mjesečnih izvješća o prometu koji su ostvarili ovlašteni mjenjači i objava podataka o prometu ovlaštenih mjenjača na internetskoj stranici HNB-a
  • Zadatak 2. Držanje i upravljanje međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST

   • Analiza i praćenje strukture ulaganja međunarodnih pričuva prema kreditnom, likvidnosnom i valutnom riziku
   • Analiza i prognoza kretanja kamatnih stopa i tečajeva na financijskim tržištima
   • Analiza novih instrumenata ulaganja te priprema i prilagodba sustava za njihovo uvođenje
   • Analiza učinka dolarskog i eurskog portfelja HNB-a – mjesečno, tromjesečno, polugodišnje i godišnje
   • Dnevno praćenje pokrivenosti repo i obratnih repo transakcija kolateralom te ugovaranje transakcija prijenosa marže (engl. Margin Call Transaction)
   • Dnevno praćenje tržišne vrijednosti portfelja HNB-a i ostvarenja po referentnim portfeljima (engl. benchmark)
   • Investiranje deviznih sredstava Ministarstva financija u odgovarajuće instrumente te kupoprodaja deviza u skladu sa sklopljenim ugovorima
   • Investiranje međunarodnih pričuva u odgovarajuće instrumente i devizne portfelje HNB-a u skladu s Odlukom o upravljanju međunarodnim pričuvama
   • Izrada analiza o kretanjima na inozemnim tržištima EMU-a i SAD-a (monetarna politika, makroekonomski pokazatelji, krivulje prinosa i tečajevi) te prognoze kretanja kamatnih stopa i tečajeva
   • Izrada internih modela za izračun kreditnog rizika, atribuciju učinka deviznih portfelja te alokaciju sredstava
   • Izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća o upravljanju međunarodnim pričuvama
   • Izvršenje plaćanja u inozemstvo po zaključenim i potvrđenim deviznim poslovima
   • Kontrola, usklađivanje i namira svih operacija vezanih uz instrumente upravljanja međunarodnim pričuvama
   • Kupoprodaja deviza (spot i terminski poslovi)
   • Kupoprodaja efektivnih kuna i efektivnoga stranog novca
   • Nadogradnja i održavanje WSS sustava za potrebe podrške poslovnog procesa upravljanja međunarodnim pričuvama
   • Održavanje dnevne likvidnosti međunarodnih pričuva propisane valutne strukture
   • Održavanje i ažuriranje referentnih portfelja HNB-a, predlaganje promjene strukture i izrada novih referentnih portfelja
   • Praćenje financijskih tržišta i izrada dnevne informacije o kretanjima na tržištima
   • Praćenje i izvješćivanje o kreditnom riziku financijskih institucija, analize poslovanja banaka te izrada periodičkih izvješća o kretanju tržišnih pokazatelja kreditnog rizika banaka i država
   • Praćenje i upravljanje kamatnim i kreditnim rizikom te ostalim rizicima povezanima s deviznim portfeljima HNB-a u odnosu na referentne portfelje
   • Praćenje novčanog toka i osiguranje likvidnosti na deviznim računima HNB-a
   • Suradnja s drugim središnjim bankama na području upravljanja međunarodnim pričuvama te analiziranje relevantnih procesa i faktora primjenjivih u HNB-u
  • Zadatak 3. Izdavanje novčanica i kovanog novca (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Opskrba sudionika gotovinskog prometa gotovim novcem
   • Izrada izvješća i statističkih evidencija o kretanju gotovog novca
   • Priprema prijedloga plana izrade novčanica
   • Priprema prijedloga ugovora za izradu novčanica
   • Obrada i pohrana novčanica
   • Preuzimanje suviška, pohabanih i oštećenih novčanica
   • Povlačenje i uništavanje novčanica iz optjecaja
   • Priprema prijedloga plana izrade kovanog novca
   • Priprema prijedloga ugovora za izradu optjecajnoga kovanog novca
   • Priprema prijedloga ugovora za izradu numizmatičkih kompleta, prigodnoga kovanog novca i prigodnoga optjecajnog kovanog novca
   • Preuzimanje novoizrađenoga kovanog novca, kontrola i pohrana
   • Povlačenje, obrada i uništavanje oštećenoga kovanog novca iz optjecaja
   • Prodaja prigodnoga kovanog novca u RH i inozemstvu
  • Zadatak 4. Izdavanje i oduzimanje odobrenja i suglasnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava te devizno poslovanje i poslovanje ovlaštenih mjenjača (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST

   • Licenciranje kreditnih posrednika za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju
   • Obrada zahtjeva za izdavanje odobrenja (osnivanje i stjecanje kreditnih institucija) i suglasnosti (članovi uprave i nadzornog odbora kreditnih institucija i kreditnih unija) te izdavanje ostalih mišljenja i suglasnosti u skladu sa ZOKI-jem

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Izdavanje rješenja i zaključaka u upravnom postupku pravnim osobama i obrtima u vezi s obavljanjem djelatnosti mjenjačkih poslova i vođenje registra ovlaštenih mjenjača
   • Izdavanje odobrenja pravnim osobama za držanje strane gotovine u blagajni
   • Licenciranje institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava
   • Vođenje registra institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i vođenje evidencija platnih sustava
  • Zadatak 5. Obavljanje poslova supervizije i nadzora u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Nadzor institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava na temelju propisanih izvješća i/ili izvješća po posebnom zahtjevu HNB-a
   • Izravni nadzor institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST

   • Nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite potrošača
   • Postupanje po prigovorima potrošača
   • Davanje mišljenja i odgovora državnim tijelima i međunarodnim institucijama u vezi s poslovanjem kreditnih institucija
   • Priprema i sudjelovanje na sastancima s kreditnim institucijama u dijelu koji se odnosi na modeliranje rizika
   • Priprema odgovora za izvješće o napretku 5. kruga evaluacije RH pred MONEYVAL-om
   • Priprema upitnika i ostalih pratećih dokumenata za izradu studije kvantitativnog učinka (QIS)
   • Provođenje predvalidacija i validacija internih pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva u kreditnim institucijama (IRB, AMA, modeli iz područja tržišnih rizika)
   • Sudjelovanje u Operativnom odboru za suradnju s Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te u Odboru za konglomerate
   • Sudjelovanje u poslovima postupanja po obavijestima o povredi propisa
   • Sudjelovanje u procesu donošenja zajedničke odluke nadležnih tijela i odobravanje primjene modela
   • Sudjelovanje u procjenama ICAAP-a kreditnih institucija u dijelu koji se odnosi na modeliranje rizika
   • Sudjelovanje u projektu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u RH
   • Sudjelovanje u radu Odbora HNB-a za sprječavanje pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma
   • Sudjelovanje u radu Stalne koordinacijske skupine za praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničenja
   • Zaprimanje izvještaja za potrebe supervizije kreditnih institucija i provjera njihove valjanosti
   • Poduzimanje potrebnih supervizorskih aktivnosti u vezi s izvješćivanjem kreditnih institucija
   • Izrada internih izvještaja zasnovanih na analizi bankovnoga sustava za potrebe rukovodstva (Tromjesečno izvješće o bankovnom sustavu, Pregled mjesečnih kretanja, Izvještaj o dužnicima čiji je dug veći od pet milijuna kuna, Depoziti nerezidenata i dr.)
   • Pripremanje podataka o stanju bankovnoga sustava za potrebe javne objave (Pokazatelji poslovanja, SPF, Kvaliteta kredita, Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija i dr.) i supervizorske javne objave (statistički podaci)
   • Dostava podataka Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
   • Izrada i sudjelovanje u izradi publikacija zasnovanih na analizi bankovnoga sustava koje se javno objavljuju (Bilten o bankama, Godišnje izvješće HNB-a, Polugodišnja informacija HNB-a, BSCEE Review)
   • Vođenje popisa kreditnih institucija (uključujući i popis institucija koje mogu u RH neposredno pružati uzajamno priznate usluge) i sudjelovanje u održavanju registara kreditnih institucija (ODFI, RIAD, CIR)
   • Izrada i ažuriranje pomoćnih analitičkih alata za provođenje nadzora kreditnih institucija
   • Koordiniranje i prikupljanje podataka za potrebe određivanja ostalih sistemski važnih kreditnih institucija
   • Unaprjeđenje metodologije bonitetne analize, neposrednog nadzora i licenciranja
   • Obavljanje supervizije bonitetnom analizom izvješća i informacija
   • Analiza ICAAP i ILAAP izvještaja
   • Analiza i davanje mišljenja o planovima oporavka za kreditne institucije na pojedinačnoj osnovi u RH i izrada prijedloga rješenja
   • Analiza grupnih planova oporavka za kreditne institucije koje su članice međunarodnih grupa kreditnih institucija i izrada prijedloga za donošenje zajedničke odluke
   • Obavljanje neposrednih nadzora kreditnih institucija
   • Poduzimanje supervizorskih mjera
   • Vođenje evidencije o obavljenim nadzorima, izdanim zapisnicima i rješenjima
   • Izrada izvještaja o procjeni rizičnosti poslovanja (Risk Report) i informacija o poslovanju kreditnih institucija za potrebe stranih supervizora te izrada prijedloga zajedničke odluke (Joint Decision) za kapital, likvidnost i napredne modele članica međunarodnih kreditnih institucija
   • Suradnja s revizorima na području nadzora kreditnih institucija
   • Izrada izvješća i zapisnika o obavljenoj procjeni rizičnosti poslovanja kreditnih institucija
   • Obrada pritužbi pravnih osoba na poslovanje kreditnih institucija
   • Suradnja sa stranim supervizorima na području nadzora kreditnih institucija, sudjelovanje na kolegijima supervizora
   • Prikupljanje izvješća i podataka potrebnih za analizu kreditnih institucija i kreditnih unija, korespondencija s kreditnim institucijama i kreditnim unijama
   • Analiza financijskog stanja i profila rizičnosti kreditnih institucija pojedinačno i na konsolidiranoj osnovi
   • Analiza izvještaja o radu kontrolnih funkcija u kreditnim institucijama i revizorskih izvještaja kreditnih institucija i kreditnih unija
   • Analiza planova oporavka kreditnih institucija
   • Obavljanje nadzora bonitetnom analizom
   • Izrada zapisnika na temelju neposrednog nadzora
   • Izrada zapisnika bonitetnom analizom
   • Izrada izvješća o procjeni rizičnosti poslovanja (SREP report), izvješća procjene profila likvidnosnog rizika (engl. Liquidity risk assessment report), informacija o poslovanju kreditnih institucija za potrebe stranih supervizora te izrada prijedloga zajedničkih odluka (engl. Joint Decision) za kapital, likvidnost i napredne modele za članice grupa međunarodnih kreditnih institucija
   • Suradnja s vanjskim i unutarnjim revizorima kreditnih institucija
   • Suradnja s ostalim nadzornim institucijama i državnim tijelima u RH (Hanfa, MFIN i sl.)
   • Organiziranje i sudjelovanje na godišnjim i drugim sastancima s kreditnim institucijama i revizorima
   • Priprema elaborata i suglasnosti na temelju Zakona o kreditnim institucijama za Komisiju za izdavanje odobrenja
   • Sudjelovanje u izradi zakonske i podzakonske regulative vezane uz superviziju kreditnih institucija i kreditnih unija
   • Izrada ostalih dokumenata na temelju obavljenih nadzora: informacija o tijeku obavljenih nadzora te izrada prijedloga rješenja za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i poboljšanja stanja
   • Obavljanje nadzora, izrada dokumenata te prijedloga rješenja za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i poboljšanje stanja na temelju obavljenih nadzora vezano uz SPNFT
   • Planiranje godišnjih aktivnosti supervizije
   • Procjena IT rizika za potrebe IT SREP-a
   • Održavanje radnih sastanaka sa (OSV) kreditnim institucijama (direktori IT-a, voditelji sigurnosti IS-a i unutarnji IT revizori)
   • Prikupljanje i analiza podataka i informacija o provedenim revizijama informacijskih sustava kreditnih institucija od strane vanjskih (IT) revizora
   • Analiza predmeta vezanih uz eksternalizaciju informacijskih sustava kreditnih institucija
   • Suradnja s Uredom Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS) u svezi s provedbom Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
   • Proučavanje, praćenje te analiza potrebe izrade nove regulative vezane uz informacijske sustave kreditnih institucija
   • Sudjelovanje na sastancima Odbora za sigurnost pri HUB-u
   • Provođenje izravnih nadzora informacijskih sustava kreditnih institucija prema planu supervizije
   • Izrada zapisnika po obavljenom izravnom nadzoru te u slučajevima utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju kreditne institucije
   • Nalaganje i praćenje provedbe supervizorskih mjera HNB-a

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Nadgledanje i analiza sustava platnog prometa u RH zaprimanjem i obradom statističkih izvješća o platnim uslugama i izdavanju elektroničkog novca i o obračunatim transakcijama preko platnih sustava
   • Postupanje po pritužbama vezanim uz pružanje platnih usluga protiv pružatelja platnih usluga podnesenih HNB-u
   • Postupanje po pritužbama vezanim uz izdavanje elektroničkog novca protiv izdavatelja elektroničkog novca podnesenih HNB-u

   Strategijski cilj 3. Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST

   • Notifikacija i druge aktivnosti obavještavanja EBA-e prema zahtjevima CRD, CRR i dr.
   • Održavanje radionica i pružanje tehničke pomoći supervizorima iz regije vezano uz primjenu CRDIV/CRR regulative
   • Praćenje regulative EU-a, preporuka i dobrih praksa BIS-a kao i smjernica EBA-e
   • Prezentiranje stanja bankovnoga sustava
   • Dostavljanje izvještaja Europskome nadzornom tijelu za bankarstvo i Europskoj središnjoj banci
   • Održavanje komunikacije s izvještajnim institucijama u vezi s planiranim izmjenama izvještajnog okvira
   • Praćenje i usklađivanje regulative u vezi s javnom objavom kreditnih institucija
   • Sudjelovanje u provedbi preporuka EK-a
   • Analiza upitnika EBA-e, ESRB-a i ostalih institucija te pružanje potrebnih odgovora
   • Sudjelovanje u radu i prezentiranje stavova HNB-a u odborima i radnim skupinama ESB-a (SecurePay forum)

   Strategijski cilj 4. Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST

   • Izrada informatičkih zahtjeva za izmjenu relacijskih baza (KOBA, KOKI, COFI) i skladišta podataka s ciljem usklađivanja s izvještajno-regulatornim okvirom i prilagođavanja potrebama supervizije kreditnih institucija
  • Zadatak 6. Vođenje računa kreditnih institucija i obavljanje platnog prometa po tim računima, davanje kredita kreditnim institucijama i primanje u depozit sredstava kreditnih institucija (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST

   • Obrada zahtjeva za korištenje unutardnevnoga kredita

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Vođenje računa kreditnih institucija u HNB-u (računi u HSVP-u, računi za gotovinu, računi obvezne pričuve, PM računi)
  • Zadatak 7. Uređivanje i unaprjeđivanje sustava platnog prometa
   (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Prilagodba, uključenje i praćenje sustava domaćega platnog prometa u skladu s pravilima i prihvaćenim standardima SEPA-e
   • Sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih odbora te drugih međuinstitucijskih tijela u području platnog prometa: NOPP (Nacionalni odbor za platni promet), OUNS (Odbor za upravljanje nacionalnim platnim shemama) i HSF (Hrvatski SEPA forum)
   • Praćenje, izrada, provedba i primjena regulative iz područja platnog prometa vezane uz pružatelje platnih usluga, platne usluge i platne sustave
   • Davanje mišljenja i informacija u vezi s primjenom regulative iz područja platnog prometa
   • Praćenje i primjena međunarodnih standarda, načela i metodologija vezanih uz nadzor pojedinih platnih usluga i platnih sustava
   • Izrada i objava sustavnih statističkih izvješća, analiza i publikacija o platnim uslugama i platnim sustavima u RH
   • Suradnja s međunarodnim i drugim tijelima u području nadzora platnog prometa
   • Operativni poslovi EuroNKS-a
   • Operativni poslovi sustava za namiru instant plaćanja
   • Operativni poslovi HSVP-a
   • Operativni poslovi NKS-a
   • Operativni poslovi TARGET2-HR
   • Operativni poslovi TIPS-a
   • Provedba ovrha na novčanim sredstvima po računima banaka, računu Državnog proračuna RH i drugim računima u HNB-u
   • Realizacija projekata vezanih uz unaprjeđenje rada platnih sustava i pružanje platnih usluga
   • Suradnja s drugim središnjim bankama i međunarodnim institucijama vezana uz poslove upravljanja platnim sustavima i pružanje platnih usluga
   • Uspostavljanje i održavanje korespondentnih i kontokorentnih odnosa sa stranim bankama i stranim financijskim institucijama
   • Vođenje računa klijenata HNB-a i obavljanje platnog prometa za klijente i za vlastite potrebe HNB-a
  • Zadatak 8. Obavljanje zakonom utvrđenih poslova za Republiku Hrvatsku
   (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST

   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima MMF-a i inicijativama G20 vezanim uz 15. opću reviziju kvota, s osvrtom na položaj i interese RH, usuglašavanje stavova u okviru EU-a
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija u svezi s revizijom formule za izračun kvota članica MMF-a, s naglaskom na kvotu RH, usuglašavanje stavova u okviru EU
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima unutar MMF-a i EU-a vezanima uz utvrđivanje potrebne visine i strukture izvora sredstava MMF-a
   • Pripremanje prijedloga za glasanje guvernera u Odboru guvernera MMF-a o predloženim rezolucijama tijekom 2019. godine
   • Izrada i objedinjavanje informacija za potrebe izaslanstva RH za sudjelovanje u radu Proljetnih sastanaka i Godišnje skupštine MMF-a i Svjetske banke te sastanka Konstitutivne skupine u 2019. godini

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Vođenje računa RH i obavljanje platnog prometa za račune RH

   Strategijski cilj 3. Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST

   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o politikama MMF-a i G20 (IFA WG) usmjerenim na međunarodnu monetarnu i financijsku stabilnost, u skladu s Planom rada Odbora za međunarodne odnose ESSB-a za 2019. godinu
   • Sudjelovanje u radu Pododbora za MMF i povezana pitanja (SCIMF) u okviru Gospodarskog i financijskog odbora Vijeća EU-a (EFC)
   • Pripremanje materijala i stajališta za potrebe sudjelovanja predstavnika RH/HNB u radu EFC-A (zamjenička razina) i EFC-a u dijelu koji se odnosi na MMF i povezana pitanja

   Strategijski cilj 4. Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST

   • Obavljanje poslova depozitara MMF-a u RH i fiskalnog agenta RH prema MMF-u
   • Obavljanje poslova depozitara i platnog agenta u svezi s članstvom RH u Grupi Svjetske banke
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima MMF-a vezanim uz povlašteno financiranje najsiromašnijih članica
   • Organizacijske pripreme vezane uz sudjelovanje izaslanstva HNB-a u radu Proljetnih sastanaka i Godišnje skupštine MMF-a i Svjetske banke u 2019. godini
   • Koordinacija aktivnosti vezanih uz provođenje konzultacija po čl. IV. Statuta MMF-a (organizacija sastanaka, dostava podataka, objavljivanje Izvješća i dr.)
   • Koordinacija aktivnosti s Uredom izvršnog direktora koji zastupa RH u MMF-u
  • Zadatak 9. Donošenje podzakonskih propisa u poslovima iz nadležnosti HNB-a (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST

   • Izrada nacrta zakona i podzakonskih akata iz područja makroprudencijalne politike

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST

   • Sudjelovanje u izradi prijedloga propisa u dijelu koji se odnosi na zaštitu potrošača
   • Izrada i unaprjeđenje podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te davanje odgovora na postavljene upite
   • Izrada i unaprjeđenje podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama
   • Suradnja u izradi podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju
   • Održavanje regulativnog okvira i priprema prikupljanja naknade za superviziju

   Strategijski cilj 3. Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST

   • Usklađivanje propisa o nadzornom izvješćivanju kreditnih institucija s propisima EU-a i prilagođavanje domaće izvještajne regulative potrebama supervizije kreditnih institucija
   • Praćenje i usklađivanje regulative u vezi sa standardima financijskog izvještavanja odnosno računovodstvom banaka

   Strategijski cilj 4. Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   Strategijsko područje 6. Korporativno upravljanje i ostale funkcije

   AKTIVNOST

   • Sudjelovanje u izradi podzakonskih propisa povezanih s provedbom zakona iz nadležnosti HNB-a
  • Zadatak 10. Pridonošenje stabilnosti financijskog sustava u cjelini
   (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST

   • Odobravanje kredita u krajnjoj nuždi osiguranih odgovarajućim instrumentima osiguranja

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST

   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga „Sektor kućanstava“
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga „Ocjena rizika i izazova za politiku financijske stabilnosti“
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga „Makroekonomsko okružje“
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga „Sektor nekretnina“
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga „Nefinancijska poduzeća“
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga „Bankarski sektor“
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga „Stresno testiranje“
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga „Sektor države“
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada okvira ili analitičkih priloga
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – izrada Mape rizika
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – komentar Mape rizika
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – Potencijalni okidači za materijalizaciju rizika za financijsku stabilnost
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – Recentne makroprudencijalne aktivnosti
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – izrada okvira ili analitičkih priloga
   • Utvrđivanje i kalibracija visine zaštitnih slojeva kapitala
   • Potpora misijama ESB-a, EK-a, MMF-a i ostalih institucija: ažuriranje baza podataka i sudjelovanje na sastancima vezanim uz financijski sektor
   • Izrada prezentacija, prikaza i analiza o temi bankarskog i financijskog sustava s ciljem potpore rukovodstvu HNB-a
   • Godišnje izvješće HNB-a: izrada priloga „Financijska stabilnost“
   • Provođenje i kalibracija ostalih mjera makroprudencijalne politike
   • Primjena preporuke ESRB/2016/14 o prikupljanju nedostajućih podataka vezanih uz tržište nekretnina
   • Priprema i analiza rezultata povremenih anketa
   • Izrada procjene mogućnosti sanacije odnosno stečaja za sve kreditne institucije
   • Izrada sanacijskih planova za kreditne institucije koje ne podliježu jedinstvenom nadzornom mehanizmu
   • Izrada zakonske i podzakonske regulative vezane uz sanacijske ovlasti
   • Sudjelovanje u izradi sanacijskih planova za kreditne institucije koje podliježu jedinstvenom nadzornom mehanizmu
   • Suradnja i koordinacija rada s Ministarstvom financija, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te ostalim institucijama na razini RH vezano uz sanacijska pitanja

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST

   • Aktivnosti usmjerene na financijsku edukaciju šire javnosti

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Vještačenje sumnjivih primjeraka kovanog novca i izrada izvještaja
   • Vještačenje sumnjivih primjeraka novčanica i izrada izvještaja
   • Poduzimanje i provođenje mjera za sprječavanje krivotvorenja
   • Provođenje aktivnosti za zaštitu autorskih prava na kovani novac kuna i lipa
   • Provođenje aktivnosti za zaštitu autorskih prava na novčanice kuna

   Strategijski cilj 3. Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST

   • Suradnja i koordinacija rada sa sanacijskim tijelima drugih država članica EU-a, sanacijskim tijelima iz trećih država te relevantnim nadzornim i drugim institucijama na razini EU-a (EBA, SRB i sl.)
  • Zadatak 11. Obavljanje ostalih, zakonom utvrđenih poslova (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST

   • Priprema sastanaka, sudjelovanje i informiranje inozemnih ulagača i predstavnika agencija za dodjelu rejtinga
   • Suradnja s predstavnicima MMF-a
   • Izrada godišnjeg izvješća o radu Vijeća za financijsku stabilnost
   • Pružanje podrške Vijeću za financijsku stabilnost
   • Sudjelovanje na radnim sastancima s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija i ostalim posjetiteljima HNB-a
   • Izrada konsolidirane bilance monetarnih financijskih institucija na mjesečnoj osnovi
   • Izrada tromjesečnog Usporedivog izvješća za kreditne institucije
   • Izrada mjesečnog izvješća o kamatnim stopama kreditnih institucija na kredite i depozite
   • Izračun kamatnih stopa i objava u Narodnim novinama u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju
   • Izrada agregiranih statističkih izvješća kreditnih institucija i stambenih štedionica i priprema za objavu na internetskoj stranici
   • Izrada mjesečnog statističkog izvješća investicijskim fondovima
   • Izrada tromjesečnog statističkog izvješća dobrovoljnih i obveznih mirovinskih fondova
   • Izrada tromjesečnog statističkog izvješća društava za osiguranje
   • Izrada mjesečnog izvješća o izdavanju i ulaganju u dužničke i vlasničke vrijednosne papire
   • Sastavljanje statistike stanja duga opće države prema maastrichtskim kriterijima (tzv. EDP dug)
   • Izrada tablica Statističkog pregleda i priprema za objavu na internetskoj stranici HNB-a
   • Izrada izvješća o trgovini poslovnih banaka inozemnim sredstvima plaćanja
   • Izrada predloška za međunarodne pričuve
   • Kontinuirano usklađivanje metodologije statistike odnosa s inozemstvom s međunarodnim standardima
   • Statističko istraživanje izravnih i ostalih vlasničkih ulaganja
   • Statističko istraživanje o portfeljnim ulaganjima
   • Statističko istraživanje o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
   • Statističko istraživanje o turističkoj potrošnji
   • Statističko istraživanje o poslovima oplemenjivanja
   • Obrada podataka DZS-a o robnoj razmjeni za potrebe platne bilance
   • Istraživanje o transakcijama između matičnih poduzeća i njihovih podružnica
   • Istraživanje o kupoprodaji nekretnina između rezidenata i nerezidenata
   • Suradnja s Poreznom upravom vezana uz transakcije nerezidenata u svrhu identificiranja kvazitranzita
   • Sastavljanje redovnih tromjesečnih izvještaja platne bilance (internih i za vanjske korisnike)
   • Sastavljanje redovnih tromjesečnih izvještaja stanja međunarodnih ulaganja (internih i za vanjske korisnike)
   • Izrada izvješća o izravnim ulaganjima, standardna i na zahtjev
   • Izrada izvješća o razmjeni usluga s inozemstvom, standardna i na zahtjev
   • Izrada ostalih izvješća iz područja platne bilance za vanjske korisnike, na zahtjev
   • Statističko istraživanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
   • Statističko istraživanje o kratkoročnim trgovačkim kreditima s inozemstvom
   • Izrada izvješća o inozemnom dugu i potraživanjima, standardna i na zahtjev
   • Održavanje internetske stranice prema zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja (SDDS) i ostale aktivnosti vezane uz primjenu SDDS-a za opću ekonomsku statistiku
   • Provođenje ankete o potrošnji kućanstava (HFCS) – 3. val

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST

   • Prezentacija izmjena Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih akata kreditnim institucijama
   • Sudjelovanje u radu radnih skupina Ministarstva financija za izradu pojedinih zakona
   • Pripremanje podataka o bankovnom sustavu za potrebe međunarodnih institucija
   • Definiranje koncepta nadzora usklađenosti OSV kreditnih institucija sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
   • Definiranje koncepta nadzora usklađenosti kreditnih institucija s odredbama RTS on SCA&CSC te EBA-inih Smjernica kojima se definiraju uvjeti za korištenje izuzeća od mehanizama za izvanredne situacije (čl. 33(6) RTS on SCA&CSC)

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST

   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija vezanih uz Izvješće grupe eminentnih osoba (G20 EPG) o unaprjeđenju globalnoga financijskog sustava
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o preispitivanju MMF-ova okvira za procjenu održivosti duga za zemlje s pristupom tržištima
   • Pripremanje informacije o aktivnostima BIS-a i financijskim izvještajima BIS-a za potrebe sudjelovanja predstavnika HNB-a u radu Godišnje skupštine BIS-a u 2019. godini
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje materijala o aktivnostima MMF-a vezanim uz kretanja na području financija zasnovanih na novim tehnologijama (FinTech)

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Distribucija državnih biljega i obrazaca mjenica RH
   • Provjera rada uređaja za obradu novčanica i kovanog novca
   • Vođenje Nacionalnog programa za obuku zaposlenika banaka o provjeri autentičnosti novčanica i kovanog novca

   Strategijski cilj 3. Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST

   • Sudjelovanje u Odboru MOC (Market Operations Committee) i strukturama u sklopu Odbora

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST

   • Sudjelovanje u Odboru MPC (Monetary Policy Committee) i drugim strukturama ESB-a i EU-a
   • Sudjelovanje u radnim skupinama i istraživačkim mrežama ESSB-a
   • Suradnja i održavanje razgovora s predstavnicima ESB-a i EK-a
   • Sudjelovanje u odborima ATC (Advisory Technical Committee), FSC (Financial Stability Committee) i ECCBSO (European Committee for Central Balance Sheet Data Offices) te drugim strukturama ESB-a, ESRB-a i EBA-e
   • Sudjelovanje u radu radne skupine WGEM (Working Group on Econometric Modelling) i u pripadajućim stručnim timovima pri ESB-u
   • Izrada scenarija za potrebe Projection Update Elasticities (PUE-a) i Common Scenarios (CS-a)
   • Sudjelovanje na radnim sastancima s predstavnicima tijela EU-a
   • Usklađivanje statističkog izvješćivanja u HNB-u s izvještajnim zahtjevima EU-a – II. faza
   • Redovno dostavljanje statističkih podataka u ESB na nacionalnoj razini prema kalendaru dostave EU-a institucijama u skladu s važećim propisima EU-a (izvješća BSI, IVF, LTIR, RIAD, MIR, GFS, IRS, MUFA, SFI, QFAGG, QGD, AFA) i MMF-u (izvješća IFS, FAS i FSI)
   • Sastavljanje Financijskih računa RH na tromjesečnoj i godišnjoj osnovi za Eurostat, ESB i za objavu na internetskoj stranici HNB-a
   • Ažuriranje statističkog registra RIAD
   • Sastavljanje statistike državnih financija na tromjesečnoj i godišnjoj osnovi iz djelokruga rada HNB-a
   • Sudjelovanje u Odboru STC (Statistics Committee) i strukturama u sklopu Odbora te radnim skupinama Eurostata
   • Suradnja s ESB-om na ažuriranju baze podataka CSDB
   • Izrada Outward FATS statistike
   • Priprema posebnih izvještaja platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za potrebe Eurostata i ESB-a
   • Redovno slanje podataka u ESB (priprema podataka, kreiranje SDMX / GESMES datoteka) za izvještajna područja
   • Sudjelovanje u radu radnih grupa ESB-a i Eurostata (WGES i WGBOP)
   • Razvoj eksperimentalnih statistika za potrebe ESB-a

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST

   • Praćenje rada ESB-a s gotovim novcem i suradnja s inozemnim središnjim bankama
   • Sudjelovanje u Odboru BANCO (Banknote Committee) i drugim strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u Pododboru ECSC (Euro-Coin Subcommittee) i drugim strukturama u sklopu Pododbora
   • Aktivnosti i zadaci vezani uz strategiju za uvođenje eura u RH
   • Sudjelovanje u radu tijela EU-a u području platnog prometa: CEGBPI (Commission Expert Group on Banking, Payments and Insurance), Sub-Group CEGBPI, GEGRFS (Government Expert Group on Retail Financial Services), PWG (Payments Policy Working Group) i EBA SCPS (Standing Committee on Payment Services)
   • Izrada i dostava statističkih izvješća u skladu s međunarodnim obvezama HNB-a
   • Sudjelovanje u Odboru MIPC (Market Infrastructure and Payments Committee) i drugim strukturama u sklopu Odbora

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST

   • Sudjelovanje u radu tijela Europske unije (SCConFin – Standing Committee on Consumer Protection and Financial Innovation; SG Consumer Protection; SG Financial Innovation)
   • Sudjelovanje u odborima SCRePol (Standing Committee on Regulation and Policy), SCOP (Standing Committee on Oversight and Practices), SCARA (Standing Committee on Accounting, Reporting and Auditing) i ResCo (Resolution Committee) te drugim strukturama u EBA-i i ESB-u, kao i Vijeća u svojstvu člana ili pomagača
   • Sudjelovanje u radu stručne skupine Europske komisije za bankarstvo, platni promet i osiguranje
   • Usklađivanje i unaprjeđenje Zakona o kreditnim institucijama s pravnom stečevinom EU-a te davanje odgovora na postavljene upite
   • Sudjelovanje u radu radnih grupa i Odbora u okviru EU – EBA RP (Review Panel)
   • Sudjelovanje na sastancima Operativno – tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost pri UVNS-u
   • Sudjelovanje u radu i prezentiranje stavova HNB-a u radnim skupinama EBA-e (TFIT, SCPS)

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST

   • Izvještavanje o aktivnostima i politikama institucija/tijela EU-a
   • Pripremanje materijala i stajališta za sastanke institucija/tijela EU-a (Informal ECOFIN, EFC i EFC-A)
   • Pripremanje materijala i stajališta za sastanke Općeg vijeća ESSB-a, Općeg odbora ESRB-a i Odbora za međunarodnu suradnju
   • Pripremanje materijala i stajališta te sudjelovanje u radu određenih radnih skupina ESSB-a
   • Obavljanje ostalih aktivnosti vezanih uz suradnju s ESSB-om i ESRB-om (razna korespondencija, upravljanje dokumentacijom putem DARWIN-a i dr.)
   • Koordinacija pripreme informacija i stajališta unutar HNB-a za sastanke raznih odbora EU-a u suradnji s drugim tijelima državne uprave (za teme vezane uz rad HNB-a)
   • Koordinacija aktivnosti s predstavnikom HNB-a u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri EU-u
   • Prisustvovanje sastancima Međuresorne radne skupine za europske poslove i sudjelovanje u određenim ostalim aktivnostima u organizaciji tijela državne uprave čije su teme povezane s radom HNB-a
   • Koordinacija i sudjelovanje u izradi priloga HNB-a za razne dokumente koji se uime Republike Hrvatske dostavljaju institucijama/tijelima EU-a
   • Praćenje osnovnih pravnih propisa EU-a (uredbe, direktive, odluke, preporuke, mišljenja)
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s procesima provjere ispravnosti prenošenja odredbi direktiva EU-a u pravni sustav RH (u domeni rada HNB-a)
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s korištenjem računa Europske komisije pri HNB-u
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s održavanjem sastanaka struktura EU-a u RH
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s korištenjem strukturnih fondova
   • Pripremanje i ažuriranje materijala o suradnji s EU-om za internetsku stranicu HNB-a
   • Sudjelovanje u koordinaciji tehničke suradnje i aktivnostima povezanima s Twinning projektima i TAIEX programom
   • Pripremne aktivnosti (iz domene HNB-a) vezane uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine

   Strategijsko područje 6. Korporativno upravljanje i ostale funkcije

   AKTIVNOST

   • Sudjelovanje u Odboru IAC (Internal Auditors Committee)
   • Sudjelovanje u Odboru ECCO (Eurosystem/ESCB Communications Committee) i drugim strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u Odboru AMICO (Accounting and Monetary Income Committee)
   • Sudjelovanje u Odboru ITSB (IT Sounding Board) i XBRL grupi (XBRL Subgroup)
   • Sudjelovanje u Odboru ITC (Information Technology Committee) i strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u radnoj grupi BPM (Business Portfolio Management) u Odboru ITC (Information Technology Committee)
   • Sudjelovanje u zakonodavno-regulatornim aktivnostima u izradi prijedloga zakonskih propisa povezanih s implementacijom direktiva ili provedbom uredbi EU-a koji se odnose na nadležnost HNB-a
   • Sudjelovanje u Odboru LEGCO (Legal Committee) i drugim strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u Odboru HRC (Human Resources Conference) i strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u radu EPCO-a (Eurosystem Procurement Coordination Office)

   Strategijski cilj 4. Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST

   • Izrada projektnog zahtjeva za izradu novih i reviziju postojećih aplikacija iz područja provođenja monetarne politike

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST

   • Koordinacija / samostalno odgovaranje na upitnike, istraživanja i sl. međunarodnih financijskih institucija
   • Izrada informacija za sastanke s predstavnicima međunarodnih razvojnih banaka (Svjetske banke, EBRD-a, EIB-a, CEB-a i dr.) i bilješki sa sastanaka

   Strategijsko područje 6. Korporativno upravljanje i ostale funkcije

   AKTIVNOST

   • Poslovi tajništva Savjeta HNB-a
   • Stručni, savjetodavni, organizacijski, tajnički i administrativni poslovi podrške rukovodstvu
   • Provođenje unutarnje revizije
   • Upravljanje sigurnošću Banke
   • Informiranje i educiranje javnosti o cilju, zadaćama i djelovanju HNB-a putem priopćenja za javnost, obavijesti, odgovora na upite, priloga za internetsku stranicu, javnih nastupa i edukativnih izlaganja stručnjaka HNB-a
   • Sudjelovanje u provedbi raspodjele imovine i obveza bivše SFRJ iz Aneksa C Ugovora o pitanjima sukcesije
   • Prevođenje, lektoriranje, poslovi izdavaštva i interna komunikacija
   • Računovodstveni poslovi, izrada temeljnih financijskih izvješća, suradnja s unutarnjom i vanjskom revizijom
   • Aktivnosti povezane s kontrolingom (sudjelovanje u oblikovanju ciljeva, planiranje, kontrola i izvješćivanje)
   • Razvoj, projektiranje, implementacija i održavanje aplikacijske programske podrške
   • Unaprjeđenje sustava za upravljanje i distribuciju programskih paketa, održavanje sistemske programske podrške za aplikativne poslužitelje te ostala održavanja
   • Sudjelovanje u zakonodavno-regulatornim aktivnostima u izradi prijedloga zakonskih propisa koji se odnose na nadležnost HNB-a
   • Provjera pravne valjanosti i izrada ugovora
   • Davanje tumačenja i pravnih mišljenja koja su povezana s primjenom zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti HNB-a
   • Izrada i provjera pravne valjanosti općih i pojedinačnih pravnih akata HNB-a
   • Zastupanje HNB-a u sudskim (upravni sporovi, parnični, stečajni postupci i sl.) i drugim postupcima pred tijelima javne vlasti i drugim nadležnim tijelima
   • Upravljanje ljudskim resursima
   • Održavanje objekata i poslovnih prostora, uređaja, opreme i tehničkih instalacija, priprema projektnih dokumentacija vezanih uz adaptaciju i investicijsku izgradnju poslovnog prostora
   • Poslovi Pisarnice, Ekonomata i ostali poslovi podrške poslovanju
   • Aktivnosti povezane s nabavom robe, radova i usluga